شرکت های تجاری

نحوه خروج عضو شرکت در صورت مخالفت سایر اعضا

راه کار عملی و مفید جهت خروج از شرکت

در صورت عدم تمایل یکی از اعضای هیات مدیره در بقای سمت و خروج از شرکت سهامی خاص یا عام یا شرکت مسولیت محدود خود و عدم همکاری سایر اعضا جهت خروج وی نامبرده میتواند با تقدیم اظهارنامه به سایر اعضا و شرکت و پس از آن طرح دادخواست به طرفیت اشخاص مذکور الزام شرکت و اعضا و همچنین اداره ثبت شرکت ها را به خروج خود از شرکت بخواهد. این خواسته توسط دادگاه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید مدارک و مقرون به صحت بودن ادعای خواهان قاضی رسیدگی کننده پس از اخذ استعلامات حکم به خروج عضو از شرکت و الزام اداره ثبت شرکت ها به ثبت صورتجلسه صادر مینماید. در این خصوص بهتر است با وکیل دادگستری در تهران که متخصص در امور شرکت ها باشد مشاوره حقوق داشته باشید.

تعیین اعضای هیات مدیره ی شرکت

هیات مدیره اداره کننده شرکت سهامی بوده و دارای اعضای اصلی و علی البدل می باشد و تعداد آن ها را اساسنامه تعیین می کند.

هیات مدیره که عالیترین رکن اجرایی شرکت است  اتخاذ تصمیم در خصوص مسایل جاری و نمایندگی رسمی و قانونی شرکت در چارچوب اختیارات اساسنامه و قوانین موضوعه را برعهده دارد. براساس مفاد ماده ی ۱۰۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت هیات مدیره شرکت از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند که تعداد آن ها در شرکت های سهامی عام حداقل ۵ نفر و در شرکت سهامی خاص حداقل ۳ نفر است و کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند. عزل،با مجمع عمومی عادی است. مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون تجارت نیز تصریح دارند هیات مدیره که توسط مجمع عمومی موسس یا عادی برای مدت دو سال انتخاب می شوند می توانند مجدداَ پس از پایان دوره به این سمت منصوب شوند.در عین حال نحوه و مدت آن را اساسنامه شرکت ترسیم و تعیین می کند. اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود.در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیات مدیره را داشته و باید یک نفر را به نمایندگی دایمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید.

نیاز به تماس تلفنی دارید؟ برای تماس تلفنی با مهدی نایینی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی با این شماره تماس بگیرید
02122041850

مرجع انتخاب

مرجع انتخاب مجمع عمومی عادی است.اولین بار مجمع عمومی موسسین انتخاب می کند.

شرایط انتخاب:

_همان طور که در بالا نیز اشاره شد،مدیر باید صاحب سهم باشد حتی یک سهم.اساسنامه می تواند مقرر کند که برای مدیر شدن حداقل تعدادی سهام لازم است.سهام این مدیران باید به صورت وثیقه در شرکت باقی بماند،تا زمانیکه مدیران تصفیه کنند.سهام وثیقه برای این است که در صورت وارد آمدن ضرر از طرف آن ها به شرکت،از طریق سهام وثیقه جبران شود.در اروپا لازم نیست که مدیران صاحب سهم باشند.

_اهلیت داشته باشند.

_ممنوعیت قانونی نداشته باشد.(ماده ۱۱۱ قانون ۱۳۴۷)

مدت مدیریت:

مدیران باید حاکثر دو سال انتخاب می شوند.البته ماموریت آن ها قابل تمدید است.علی البدل ها نیز از زمان انتخاب،ماموریتشان محسوب می شود.(ماده ۱۰۹ ل.ا.ق.ت)

تغییر اعضای هیات مدیره:

در انتخاب اعضای جدید هیات مدیره رعایت مواد قانونی ذیل الزامی است:

_ماده ۱۱۱ قانون تجارت(افراد ممنوع الانتخاب به سمت هیات مدیره)

طبق ماده ۱۱۱ قانون تجارت اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند.

۱-محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صدر شده است.

۲-کسانیکه به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند در مدت محرومیت.

سرقت،خیانت در امانت،کلاهبرداری؛جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است،اختلاس،تدلیس،تصرف غیرقانونی در اموال عمومی چنانچه مدیر یا مدیرانی برخلاف مراتب فوق به سمت مدیریت منصوب شوند یا بعد از انتصاب جرم محرز شود.دادگاه بنا به درخواست ذینفع عزل مدیر یا مدیران مزبور را صادر  خواهد نمود و این حکم جنبه قطعی خواهد داشت.

_اصل ۱۴۱ قانون اساسی(قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل)

به موجب اصل ۱۴۱ قانون اساسی،رییس جمهور،معاونان رییس جمهور،وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی،جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است.

سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی هستند.

_ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت

به موجب ماده ۱۲۶ لایحه ی اصلاحی قانون تجارت،اشخاص مذکور در ماده ۱۱۱ نمی توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و هم چنین هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد.تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.قابل توجه است،علاوه بر رعایت نکات فوق،کلیه ی اعضای هیات مدیره می بایست دارای سوء پیشینه ی کیفری نباشند.

 

مدارک مورد نیاز جهت صورتجلسه تغییر اعضای هیات مدیره و خروج از شرکت سهامی خاص 

کلیه مدارک ثبتی شرکت به همراه روزنامه تاسیس و تغییرات شرکت

کپی برابر اصل شده ی مدارک شناسایی اعضای هیات مدیره.

خروج عضو از شرکت

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی سالیانه یا عادی بطور فوق العاده برای انتخاب مدیران و بازرسین روزنامه و تصویب تراز در شرکت های سهامی خاص

بسمه تعالی

نام شرکت:………………………..

شماره ثبت شرکت:……………..                         سرمایه ثبت شده:…………………

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه(یا عادی بطور فوق العاده) شرکت…………..سهامی خاص ثبت شده به شماره …………………در تاریخ ……………..ساعت ………………..با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت(اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف:در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱-خانم/آقای……………………………به سمت رییس جلسه

۲-خانم/آقای………………………….به سمت ناظر جلسه

۳-خانم/آقای…………………………به سمت ناظر جلسه

۴-خانم/آقای………………………..به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه ۱-انتخاب مدیران۲-انتخاب بازرسین ۳-انتخاب روزنامه کثیرالانتشار ۴-تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب-۱-اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای……………خانم/آقای……………..خانم/آقای……………برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند.مجمع تصویب نمود در اجرای ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت می تواند رئیس هیات مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب-۲- با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم/آقای……………..به سمت بازرس اصلی خانم/آقای……….به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب-۳-روزنامه کثیرالانتشار ………………..جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب-۴-پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال…………..مورد تصویب قرار گرفت.

ح:به خانم/آقای……………….احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رییسه:رئیس جلسه……………………..ناظر جلسه……………………..منشی جلسه……………………………امضاء اعضای هیات مدیره:

۱-………………………………۲-…………………………..۳-……………………………..۴-…………………………..

امضاء بازرسین:                                                   بازرس اصلی                      بازرس علی البدل

 

در رابطه با تنظیم صورتجلسه خروج از شرکت سهامی خاص ،رعایت نکات ذیل حائز اهمیت است:

_ کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه بعد از امضای اشخاص ذی سمت و با مهر شخصیت حقوقی تهیه و ارسال شود.

_چنانچه در نظر باشد رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت یک نفر باشد و این امر در اساسنامه مقرر نشده باشد و با رعایت ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت باید مراتب به تصویب ۳/۲ اعضای مجمع برسد.

_در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده با رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مواد لایحه اصلاحی قانون تجارت(ماده ۹۹)الزامی است.

_در صورتی که مجمع با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده اصلی روزنامه حاوی آگهی دعوت به همراه صورتجلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

_اعضای هیات مدیره و بازرسین با امضای ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند و هم چنین می توانند طی نامه ای جداگانه قبولی خود را اعلام نماید این برگ ها باید به ضمیمه صورتجلسه تحویل اداره محترم ثبت شرکت ها گردد.

_صورتجلسه هیات مدیره با استفاده از نمونه ضمیمه در خصوص تعیین سمت اعضای هیات مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء تنظیم شود.

_کلیه ی اقدامات پذیرش صورتجلسات از طریق سامانه اینترنتی اداره ی ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ss.ir  صورت می گیرد.

_صورتجلسه در چند نسخه تنظیم و کلیه صفحات به امضاء هیات رئیسه جلسه برسد و یک نسخه آن تحویل اداره ثبت شرکت ها شود.

_صورتجلسه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه تحویل اداره ثبت شرکت ها گردد.

_جهت دسترسی به کلیه اطلاعیه ها و بخشنامه ها و آخرین راهنمایی های مربوط به چگونگی پذیرش و ثبت درخواست تاسیس و تغییرات اینترنتی و علاوه بر مراجعه به راهنمای سایت فوق می توان از پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها به آدرس http://sherkat.ssaa.ir  نیز جهت بهره برداری لازم استفاده نمود.

4.1/5 - (35 امتیاز)

74 دیدگاه

 1. سلام خسته نباشید
  بدون اینکه خبرداشته باشم منوعضوشرکت نفیس کردن تاحالاخبرنداشتم برای کاری میخواستم ثبت بزنم بهم گفتن کدملیت توشرکت نفیس ثبت شده انگارمن برای این شرکت کارمیکنم درحالی که اولین باراسم این شرکت وشنیدم برای خروج بایدچیکارکنم ممنون میشم راهنماییم کنید
  تواینستاشون توپشتیبانیشون تویی قسمت شکایاتشون و….پیام دادم جوابگونیستن

  1. سلام. حتما به دفتر مراجعه داشته باشین. اینکه بدون اطلاع عضو هیات مدیره شرکتی شدین بسیار عواقب بدی میتونه داشته باشه و ممکنه درگیر بدهی میلیاردی شوید

 2. اگر بخواهم از هیات مدیره خارج شوم باید چه مراحلی را طی کنم .

  متشکرم

  1
  1
 3. با سلام
  من در شرکت یکی از دوستانم پروانه نظام مهندسی در گرایش اجرا را برای مدت یک سال با بستن قرار داد در اختیار ایشان قرار دادم . بعد به من گفتند که باید عضو هیات مدیره بشوم وبه من عنوان منشی با یک سهم از شرکت را دادند .بعدا فهمیدم که قبلا با نام همین شرکت . شرکت پیمانکاری ثبت شده و با آن کار پیمانکاری هم میکنند.چندی قبل با من تماس گرفتند که باید در بانک پاسار گاد حساب باز کنم و اول گفتند که باید شماره حساب را بدهم که با مقاومت و سوالات من مواجه شدند و گفتند که خود اداره ثبت شرکتها از روی سیستم متوجه شماره حساب من میشود . و خداحافظی کردیم . حالا سوالی که برای من پیش میاید این است که من فقط مدرک نظام مهندسی خود را به این دوست ارائه کرده ام و مدرک تحصیلی خود را نداده ام و حالا که عضو هیات مدیره با سمت منشی شده ام با تعداد یک سهم و اینکه من فقط برای استفاده از سهمیه نظام مهندسی به ایشان مدرک داده ام ولی من را عضو هیات مدیره کرده اند و با آن شرکت کار پیمانکاری نیز انجام میدهند . خطری من را تحدید میکند یا خیر . متشکرم

  1. با سلام. نظر به طولانی بودن سوال لطفا با تلفن دفتر تماس داشته باشید.

 4. آیا در شرکت مسئولیت محدود که سال ۹۹ تاسیس شده ولی فعالیتی نداشته تا الان،میشه با داشتن ۵۰ درصد سهام،درخواست انحلال داد یا حداقل دادخواست خروج داد؟چون شریکم رضایت نمیده به خروجم و با نام شرکت داره جنس تقلبی میفروشه البته به طور غیر رسمی.

  1. سلام امکان انحلال محدود به موارد پیش بینی شده در قانون هست اما امکان خروج وجود داره

 5. آیا فرستادن اظهار نامه به شریک در شرکت با مسئولیت محدود مبنی بر خروج از شرکت،و مخالفت ایشون،آیا میتونه مدرکی دال بر عدم مسئولیت کیفری و حقوقی من در صورت لروز تخلف در آینده باشه؟

  1. سلام نخیر صرف ارسال اظهارنامه رافع مسولیت شما نیست باید خارج بشید از شرکت

 6. آیا وکالتی وجود دارد که فقط برای خروج از شرکت به فردی داده شود؟ یعنی به دلیل اینکه من برای پیگیری خروج از شرکت حضور فیزیکی ندارم فقط به وکیل اجازه پیگیری این کار رو بدم؟

 7. باعرض سلام و خسته نباشید
  بنده از سال 85 الی 97 بعنوان هیئت مدیره یک شرکت تعاونی بودم و از سال 97 استعفا دادم و خارج شدم و شرکت از اون موقع تغییرات شرکت ثبت نکرده و اسم بنده بعنوتن هیئت مدیره شرکت هست و الان اون شرکت به بیمه تامین اجتماعی بدهی زیادی دارد و بیمه هم شکایت کرده حساب اعضای شرکت بسته شده و توقیف اموال گرفته و حساب منم بسته شده لطفا راهنمایی کنید چیکار کنم.
  خیلی ممنون

 8. با سلام.
  بنده عضو هیئت مدیره یه شرکت پیمانکاری هستم و بدبختانه مدیر عامل صوری شرکت.
  چند وقته میخوام خارج بشم ولی این شرکت انگار صاحب نداره.
  اظهارنامه قضایی هم فرستادم برای اوناییکه اسمشون تو شرکت هست و همچنین خوده شرکت.
  چطور از این وضعیت بلاتکلیفی نجات پیدا کنم؟
  البته چند روز دیگه میخوام یه دادخواست هم بدم.

  1. امکان الزام از طریق دادگاه وجود داره، در صورت تمایل جهت ثبت دادخواست به دفتر مراجعه کنید.

 9. سلام من در یک شرکت بازرس اصلی هستم اما اعضای شرکت حاضر به خارج کردن اسم بنده نمیکنن برای خارج کردن اسمم چه کار باید بکنم

  1. امکان الزام از طریق دادگاه وجود داره، در صورت تمایل جهت ثبت دادخواست به دفتر مراجعه کنید.

 10. سلام وقت بخیر. من سال 89 تکنیسین یک کارگاه ماشین سازی بودم بعد از مدتی مدیر اون مجموعه ازمن درخواست کرد به عنوان عضو دوم شرکت اسمم تو اساسنامه باشه که دو درصد سهام درصد سهم زده بودن من اطلاعی از اساسنامه نداشتم نه امضایی زیر برگه های اساسنامه زدم نه وکلاتی دادم .فقط سال 92 بهشون وکالت دادم مبنی بر اینکه منو از شرکت خارج کنن که این کار انجام ندادن و به علت اینکه تهران نبودم و مدیر عامل معلوم نبود شرکت به کجا انتقال داده امکان پیگیری نداشتم سال 97 تمام حساب های من بسته شد توسط اداره مالیات که بعد از پیگیری از ایشون خواهش کردم که مالیات پرداخت کنن و منو از شرکت خارج کنن که این کار انجام ندادن و من مجبور به شکایت شدم که دادگاه حکم کیفری جعل امضا به خاطر زمان گذشته شده رد کرد دوباره حقوقی پیگیری کردم که جلسه دادگاه تشکیل شد که اون شخص نیومدن و قاضی گفت که من نمیتونم مجبور کنم که مالیات پرداخت و شمارو خارج کنن و دادخواست جدید دادم مبنی بر اینکه اگه محرض بشه جعل امضا و اینکه یک شرکت باید دو عضو داشته باشه و اگه تایید بشه که امضا که زده شده توسط من نبوده رای به ابطال شرکت میدن…به نظرتون این مورد شدنیه و اینکه راه دیگه ای برای خروج از شرکت هست. این شرکت مدت زیادی فعالیت نداشته و مدیر عامل اصلا پیگیری بدهی ها و مالیات رو انجام نمیدن و حتی تلفن هم جواب نمیدن به نظرتون بهترین راهکار چیه؟؟؟تو این مملکت بابت چیزی که امضا نزدم دارم الکی جریمه میشم

  1. سلام. با توجه به طولانی بودن سوال به دفتر مراجعه کنید.

 11. باسلام از مطالب مفیدتون،
  من با شخصی دو نفره شرکت با مسیولیت محدود زدیم، من بعنوان عضو هیت مدیره هستم و قصد خروج از شرکت دارم و با مخالفت مدیر عامل مواجهم ، من رو راهنمایی بفرمایید

  1. سلام. متن رو کامل مطالعه بفرمایید اگر مجدد سوالی بود تشریف بیارید دفتر

 12. رئیس شرکت سهامی خاص که از ایران شاکی زیاد داره و حکم ممنوع الخروجیشو گرفتن و با این تفاسیر الان ترکیه س، چه شکایتی باید کرد جهت خروجم از شرکتی که بدون رضایت من اسمم رو به عنوان عضو هئیت مدیره رد کرده؟ الان که اعضای اصلی نیستن و متواری شدن، تکلیف منی که موندم و سوختم و آش نخورده و دهن سوخته چیه؟؟؟

  1. نحوه خروج به طور کامل در متن نوشته شده اگر سوال دیگری دارید به دفتر مراجعه کنید

 13. باسلام . درشرکت 30% سهام شرکت متعلق به کسی است که مدت مدیدی است در شرکت نه جایگاهی دارد ونه قدرالسهم مشارکت خود را پرداخت ننموده است و عملآ در شرکت نیست برای خروج نامبرده چگونه اقدام نمائیم و از لیست سهامداران خارج نمائیم .با سپاس

 14. سلام
  من رئیس هیئت مدیره یک شرکت با مسولیت محدود هستم و ۵درصد سهم دارم برای خروج از سمت و شرکت مدیر عامل همکاری نمی کند. در ضمن حق امضا هم دونفره هست برای خروج از شرکت و سمت باید چه کار کنم
  باتشکر

  1. سلام در صورتیکه مطلب را کامل مطالعه کرده باشین نحوه خروج توضیح داده شده است. در صورتیکه نیاز به مشاوره بیشتر دارید به دفتر مراجعه کنید.

  2. در متن کامل توضیح داده شده. در صورت نیاز به مشاوره بیشتر به دفتر مراجعه کنید

 15. سلام . روز شما بخیر .
  بنده در یک شرکت سهامی خاص عضویت داشته ام و یک سهم از سهام شرکت به بنده تعلق داشته است .در سال ۹۸ ثبت انجام شده است . بنده از شرکت بیرون آمده ام و از مدیر شرکت با ارسال اظهارنامه خواستم که با بنده تسویه حساب نماید . ایشان در اسفند ۱۴۰۰ ،بدون اطلاع بنده ، یک سهم بنده را به فرد دیگری منتقل کرده و آگهی ثبت زده است .
  آیا بنده میتوانم شکایت کنم ؟ چه مدرکی باید برای شکایت داشته باشم ؟

 16. سلام مدير عامل شركت سهامي خاص هستم كه ٨٠ درصد سهام دارم و بدون رضايت ٢٠درصد ساير سهامداران كل سهام شركت رو تقسيم كردم آيا تفاهم نامه اي كه امضا كرديم قانوني است؟و آيا شركا جديد ميتوانند از من شكايت كند؟

 17. با سلام

  من در یک شرکت به عنوان مدیرعامل اسمم ثبت شده اما من هیچ فعالیت و حق امضایی در شرکت نداشتم ، من به دلیل اینکه شرکت فعالیتی ندارد و در حال حاضر باید پلمپ دفاتر را ارائه دهند و تمام وظایف شرکت بر عهده رئیس هیئت مدیره بوده که حق امضا داشته، من چطوز می تونم از این شرکت خارج شوم، و آیا اگر شرکت کتحمل جریمه شود من هم پاسخگو هستم به عنوان مدیرعامل که نه حق امضا درام نه فعالیت
  لطفا راهنمایی بفرمایید

  1. سلام. شما قطعا مسولیت دارین. مکانیزم خروج از شرکت در مطلب توضیح داده شده

 18. سلام بنده در ی شرکت کار میکردم بعد بهم رییس شرکت گفت بیا شرکت بزنیم من فقط برگه اولیه شرکت رو امضا کردم و اساس نامه و چیز دیگه ای رو امضا نکردم بعدا به خاطر ندادن حقوق از اونجا اومدم بیرون من مدارک شناسایی جهت برابر با اصل هم ندادم فقط کپی اونها رو چون اونجا کار میکردم داشت ، ولی تو روزنامه زده عضو معمولی هیئت مدیره اون موسسه غیر تجاری هستم ، الان باید برای خروج چیکار کنم کجا برم و اینک میخوام بدونم اون چجوری تکمیل کرده ثبت نام من رو در شرکت ؟

  1. سلام. در پاسخ سایر کاربران و در صدر مطلب نحوه خروج توضیح داده شده است.

 19. سلام ، خسته نباشید
  بنده نزدیک به سه ماه پیش یکی از رفیق های تقریبا نزدیک ، گفت قراره ی شرکت بزنیم و سایتی راه بندازیم و کسب و کار .
  گفت نیاز به بازرس داریم و من رو به عنوان بازرس اصلی نوشت . ی روز شناسنامه و کارت ملیم رو گرفت و رفت که برابر اصل کنه .
  میخواستم ببینم چجوری میشه خارج شد از شرکت و برای بنده اتفاق قضایی میوفته یا نه
  ممنون

  2
  1
  1. با سلام وجود شما در شرکت تحت هر عنوان و سمت میتونه براتون مشکل ساز باشه. بهتره ضمن اعلام استعفا دادخواست خروج از شرکت رو هم مطرح کنید

 20. سلام. وقت بخیر. من عضو یه شرکت سهامی خاص بودم بخاطر اینکه مدرکم رو داده بودم نایب رئیس هیئت مدیره شده بودم الآن 3ماه از مدت وکالتی که داده بودم تموم شده، پس از کش و قوسهای زیاد که حتی مجبور شدم اظهارنامه هم واسشون بفرستم صورتجلسه های نقل و انتقال سهام و تغییرات رو تنظیم کردن و امضا کردیم که ثبت هم شدند فقط مشکلی که هست صورتجلسه اعضای هیئت مدیره جدید که پیش نویس آگهی هم صادر شده نمیرن ثبت امضا بدن که بره روزنامه رسمی، که اونم فکر کنم دلیلش اینه که از سازمان مدیریت با مدرک من تا سال1403 رتبه گرفتن میترسن بره روزنامه من هم از اونجا اقدام کنم رتبه شون به مشکل بخوره. در ضمن من در اصل میخوام اسمم چون انتقال سهام صورت گرفته از سامانه دارائی خارج بشه. ممنون میشم راهنمایی بفرمایین

 21. سلام احدی از سهام داران با سهام 0.5 درصد در شرکت مسئولیت محدود اقدام به ترک کار و مهاجرت کرده ایا برای حذف ایشان از سهام داران فقط ارسال تغییرات برای شرکت ثبت کافیست؟

  1. سلام. سهام نامبرده باقی خواهد ماند مگر با انتقال رسمی

 22. با سلام و احترام
  برای ثبت طرح درخواست الزام خروج از هیات مدیره به دفتر خدمات قضایی مراجعه کرده ام گفتند که باید عنوان دادخواستتان با عناوین موجود دادخواست موجود در سیستم هماهنگی داشته باشد،لطفا راهنمایی بفرمایید از جه عنوان دادخواستی می توان استفاده کرد.

  1. با سلام. دعوای مذکور از دعاوی تخصصی محسوب شده و نیاز به تشریفاتی پیش از طرح دعوا داره همچنین نحوه طرح دعوی و طرفین نیز حائز اهمیت میباشد. بهتره در اینخصوص با وکیل متخصص در امور شرکت ها مشورت نموده و ترجیحا پیگیری کار را به او بسپارید.

 23. با سلام و احترام
  بنده مدیرعامل و عضو هیئت مدیره یک شرکت سهامی خاص هستم و بدلیل اختلاف نظرهای بسیاری که از ابتدا با شرکا در خصوص روند اجرایی دارم تمایل به خروج از شرکت دارم.ممنون میشم بنده را راهنمایی کنید.
  تشکر

  1. سلام. در صورتیکه اعضا با برگزاری جلسه حاضر به خروج شما نیستن پس از ارسال اظهارنامه دادخواست جهت خروج از شرکت رو مطرح کنید.

 24. سلام . من به اتفاق همسرم که 50 درصد سهم شرکت سهام خاص را داریم ونفر سوم هم به تنهایی 50درصد سهام را دارد که نه مایل به فروش سهام خود است ونه سهم مارو میخره ، چگونه میتونیم از مسئولیت هئیت مدیره کنار بریم ؟

  1. سلام. نحوه خروج از هیات مدیره ارتباطی به سهام نداره. شما اگر قصد خروج دارین باید دادخواست مطرح کنید و از دادگاه الزام به خروج رو بخواهید.

 25. با سلام و احترام
  بنده در سال 91 به عنوان نایب رییس هیات مدیره در یک شرکت سهامی خاص با 5% سهم و برای مدت دو سال وارد شدم. رییس هیات مدیره که سهام دار اصلی است و مدیر عامل با درخواست مکرر بنده مبنی بر خروج از هیات مدیره و تشکیل مجمع ترتیب اثر نمی دهند و شرکت از سال 94 عملا رها شده و فعالیت اجرایی ندارد . اکنون به دلیل عضویت در هیات مدیره امکان استخدام در دستگاه اجرایی را ندارم . با توجه به عدم همکاری سایر اعضا خواهشمندم راهنمایی بفرمایید چطوری میتوانم از لیست اعضای هیات مدیره خارج بشوم. در صورت پیگیری از مجامع قضایی شکایت با چه عنوانی می بایست ثبت گردد.

  1. با سلام. باید از طریق طرح درخواست الزام هیات مدیره به خروج عضو از شرکت اقدام کنید

   11
   1. عذر خواهی میکنم مجدد مزاحمتون شدم
    توی قانون تجارت یا هر قانون دیگه ای ماده یا تبصره ای هست که به اون استناد کنم؟

    1. نخیر ماده قانونی نداریم معمولا این دعاوی به استناد قاعده لاضرر و جهت جلوگیری از ورود خسارت به شما مطرح میشه

 26. سلام وقت بخیر
  سال ۸۸اقدام به تاسیس شرکت با مسئولیت محدود نمودم که من ۲۴% سهام و نفر اصلی دارای ۵۲% سهام می باشد پس از ایجاد اختلاف شرکت از سال ۹۱ عملا تعطیل است و من در سال ۹۵ استخدام شدم و می بایست از شرکت خارج شوم که متاسفانه شریک اصلی همکاری نمی کند.
  امکان خروج از طریق دادگاه وجود دارد؟ هیچ هزینه ای بابت سهم الشرکه نمی خواهم

  1. سلام. آیا در شرکت دارای سمت هم هستین یا فقط سهم دارید؟

 27. وقت بخیر خسته نباشید بنده به عنوان نایب ریس هئت مدیره یک موسسه حقوقی با کل سرمایه ۱۰۰۰۰۰۰ ریال می‌باشد که سهم بنده ۴۰۰۰۰ ریال از سرمایه کل شرکت هست و قصد خروج از موسسه را دارم که به دلیل ابطال پروانه وکالت وکیل قادر به خروج نیستم میخواستم ببینم اگر دادخواست خروج از شرکت بزنم به نتیجه میرسم یا خیر ؟

  1. سلام منظور شما خروج از هیات مدیره هست؟

 28. سلام. یکی از اعضای هیات مدیره با تمام کارهای شرکت (رتبه۵آب ابنیه) مخالف است و سنگ اندازی میکند و حتی برای کد بورسی حقوقی همکاری نمیکند و کارهای شرکت ایست کرده، چگونه میتوان این فرد که ۲۰سهم دارد
  و بدون حق امضا را خارج کرد(از مدرک ایشان هم در رتبه بنذی استفاده نشده فقط صرف همکاری فامیلی بوده)

  1. سلام. اگر قصد خارج کردن شخص از هیات مدیره را دارید با تصویب صورتجلسات داخلی چنین امکانی وجود دارد. اما اگر نامبرده سهامدار میباشد امکان خارج کردن وجود ندارد

   10
   1. شخص مورد نظر دارای ۲۰درصد سهام میباشد،برای خروج ایشان چکار باید کرد، آیا راه حل خاصی هست یا باید از ایشان شکایت کرد؟

 29. سلام
  بنده در یک شرکت مسولیت محدود ۲۰ درصد (۶ میلیون تومن)سهم دارم با توجه به اینکه بنده را زیاد در جربان کارهای شرکت قرار نمیدهند اگر شرکت روزی دچار بدهکاری بزرگی شود آیا این بدهکاری متوجه بنده میشود

  1. با سلام
   من صاحب ۲۰ درصد سهام یه شرکت سهامی خاص و عضو هییت مدیره برای ۴ سال بوده ام در شهریورماه نامه ی استعفا و خروج از شرکت و هییت مدیره را داده ام اما بعد از گذشت ۲ ماه همچنان پاسخی دریافت نکرده ام برای اینکه مشکلات شرکت متوجه من نباشند چطور باید استعفایم را رسمی کنم و چطور باید خارج شوم ؟
   خیلی ممنونم

   1
   1
   1. سلام. خروج از هیات مدیره توسط حکم دادگاه امکان پذیر میباشد اما خروج از سهامداران خیر

    11
 30. باسلام من به عنوان مدیرعامل شرکت مسئولیت محدود به مدت ۲ سال بودم بعداز یکسال به دلیل مشکلاتی که عضو دیگر هیئت مدیره ایجاد کرد مجبور به خروج شدم اما محضر نرفتم الان متوجه کلاهبرداری عضو دیگه شدم آیا هنوز میتونم از سمتم استفاده و شکایت کنم
  ممنون از شما و سایت خوبتون.

  1. سلام. خروج شما از شرکت به صورت قانونی ثبت و روزنامه رسمی شده؟

 31. سلام
  بنده در یک شرکت مسولیت محدود ۲۰ درصد (۶ میلیون تومن)سهم دارم قصد خروج از شرکت را دارم ولی بقیه اعضاء مخالف هستند چه‌کار باید بکنم.
  سوال بعدی اینکه با توجه به اینکه بنده را زیاد در جربان کارهای شرکت قرار نمیدهند اگر شرکت روزی دچار بدهکاری بزرگی شود آیا این بدهکاری متوجه بنده میشود

  1. سلام. قانونا نمیشه سهامداران رو الزام به همکاری جهت خروج شما نمود. باید اساسنامه رو مطالعه کنم

   12
 32. بنده در شرکت بامسئولیت محدود، رییس هیئت مدیره هستم. سهم الشرکه اینجانب ۲۰، مدیرعامل شرکت ۲۰ و شریک بعدی ۶۰ است. به دلیل اختلاف مایل به خروج از شرکت هستم. ولی شریکی که ۶۰ درصد سهم الشرکه دارد مخالف خروج است. برای خارج شدن باید چه کنم؟

  1. سلام. شما قصد خروج سهم از شرکت دارید یا خروج از هیت مدیره؟

 33. من یک مهندس عمران هستم با ۴ سال سابقه کار که مدرک لیسانس خود را جهت رتبه بندی(رتبه ۵)در ازای مبلغ ۴ میلیون تومان در اختیار فردی که خود رییس هیئت مدیره است قرار داده ام.تا کنون فقط مبلغ ۱.۵ میلیون تومان دریافت نموده ام و یک چک به مبلغ ۲ میلیون تومان که وی آن را پرداخت نمی کند در دستم باقی مانده است.اکنون که شرکت رتبه خود را دریافت نموده هیچ پولی را به اینجانب پرداخت نمی نماید.از مدت زمان انقضای رتبه شرکت حدود ۳.۵ سال باقیمانده و از مدت انتصاب اینجانب به سمت مدیرعامل حدود ۸ ماه باقی مانده است.هیچ نسخه ای از اساسنامه شرکت یا صورتجلسات مجمع را به من نداده اند،حتی آدرس و شماره ای از سایر اعضای شرکت ندارم و چون احتمال کلاهبرداری و یا بدهی و ورشکستگی شرکت را می دهم، قصد خروج از شرکت و واگذاری سهام و پس گرفتن مدرک خود را دارم.ولی شخص مذکور(رییس هیئت مدیره)با خروج اینجانب از شرکت موافقت نمی نماید و اعلام داشته که با خروج اینجانب از شرکت رتبه شرکت از بین خواهد رفت لذا از دعوت اعضای مجمع و صورتجلسه در خصوص خروج اینجانب سریاز می زند.اکنون دنبال راه حلی برای خروج از شرکت می باشم لطفا راهنمایی کنید چون در این خصوص دغدغه فکری بسیار فراوان دارم.ضمنا شرکت مذکور سهامی خاص بوده و اینجانب عضو هیئت مدیره و دارای شش سهم با سمت مدیرعامل می باشم.

  2
  1
  1. سلام. با توجه به طولانی بودن سوال لطفا به دفتر مراجعه کنید.

 34. سلام
  اینکه با وکالت محضری و قرارداد دو ساله جهت رتبه بندی وارد هییت مدیره شرکتی با مسعولیت محدود شویم.اما عضو هییت مدیره به مدت نا محدود در روزنامه رسمی ثبت شده است.آیا این کار از طرف شرکت خلاف قوانین است یا خیر؟ و در صورت عدم همکاری شرکت چگونه میتوان از شرکت خارج شد؟

  1
  3
  1. عمل انجام شده توسط شما و شرکت خلاف قانون هست.
   باید دادخواست خروج از شرکت مطرح کنید.

   12
 35. سلام به علت خودداری شرکت مسئولیت محدود از خروج بنده و عدم فعالیت شرکت و بدهی معتنابه ان به دارایی و … طبق ماده ۱۴۱ قانون تجارت و کاهش سرمایه شرکت به کمتر از نصف به عنوان احدی از شرکاء دادخواست انحلال شرکت به دادگاه داده ام رای داده اند مسموع نیست و کاهش سرمایه (۵۰۰۰۰۰۰ ریال بوده است) احراز نشده است. سوال: کاهش سرمایه شرکت چگونه احراز میشود؟

  4
  1
  1. سلام این موضوعی که شما میفرمایید کاهش سرمایه اختیاری شرکت هست. کاهش سرمایه ای که قانون برای انحلال در نظر داره باید ناشی از فعالیت شرکت باشه

   13
 36. سلام ، بنده در شرکت با مسئولیت محدود بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل ( خارج از شرکا ) بوده ام ، با توجه به اینکه روزنامه رسمی به مدت نامحدود به عنوان مدیرعامل میباشم و مدت یکسان پیش وکالت محضری بنده به شرکت به اتمام رسیده است، و شرکت از خروج اینجانب امتناع میکند ، ممنون میشم راهنمایی بفرمایید چطور میتوانم خروج از شرکت بگیرم

  1. سلام. نظر به موضوع پیش آمده شما باید از طریق طرح دادخواست در دادگاه مجوز خروج از شرکت رو بگیرین

   16
   1. سلام دادگاهی که مراجعه می شود باید در شهرستان محل ثبت شرکت باشد یا از شهر دیگر هم امکان انجام این کار هست؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید