دعاوی حقوقی

دادخواست ابطال اجراییه

دادخواست ابطال اجراییه

جهت مطالبه طلب به استناد سند رسمی، بر اساس قانون برنامه ششم توسعه، متقاضی، لازم است ابتدا به دایره اجرای ثبت اسناد مراجعه نماید. در این حالت، اجراییه ثبتی صادر و به بدهکار ابلاغ می شود. ممکن است در جریان بررسی پرونده، اشتباهی رخ دهد و یا شخص ثالثی، مدعی حقی بر موضوع مال توقیفی منقول یا غیر منقول باشد. در این صورت اعتراض ثالث اجرایی، دادخواست ابطال عملیات ثبتی، اعتراض به اجراییه صادر شده از مراجع ثبتی و اجرای ثبت، دادخواست ابطال عملیات اجرایی و یا دادخواست ابطال اجراییه، حسب مورد قابل طرح است. گاهی نیز مرجع صدور اجراییه، دادگاه است. دادگاه با بررسی و ملاحظه ادله مدعی و دفاعیات خوانده و اگر نیاز به تحقیقات بیشتری داشت، خود می تواند برای روشن شدن موضوع، ارجاع به کارشناسی و معاینه و تحقیق بدهد. بعد از اعلام ختم دادرسی دادگاه در صورتی که حق مدعی را محرز دانست، اقدام به صدور رای و ابلاغیه می کند و همچنین مدعی که رای به نفع او ایجاد شده است، می تواند حق خود را مطالبه کند و مفاد رای دادگاه را به صورت اجراییه بخواهد و به اجرا بگذارد.

با این وجود این امکان وجود دارد که تحت شرایطی شخص مقابل که اجراییه علیه او صادر شده است، برای جلوگیری از اجرای اجراییه دادگاه یا مراجع دولتی غیر دادگستری مانند اداره اجرای اسناد رسمی،که مفاد سند را اجرا می کنند، خواهان تقدیم دادخواست ابطال اجراییه باشد تا بتواند بی حقی خواهان که رای به نفع او صادر شده است را اثبات نماید.

در این مقاله به بررسی رویه ی قانونی تقدیم دادخواست ابطال اجراییه که توسط موسسه حقوقی و داوری دکتر محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، منتشر می گردد، پرداخته می شود.

سوالات درباره دعوای ابطال اجراییه و تقدیم دادخواست ابطال اجراییه

اجراییه چیست و شرایط صدور اجراییه کدام است؟
مراجع صدور اجرائیه کجاست؟موارد و موجبات صدور اجراییه چیست؟
موارد تقدیم دادخواست ابطال اجراییه چیست؟
دادخواست ابطال اجراییه به چه نحو انجام می شود و دعوای ابطال اجراییه در کدام دادگاه مطرح می شود؟

ماهیت اجرائیه و شرایط صدور اجرائیه

هر دادگاهی که برای حل اختلاف طرفین دعوی تشکیل می شود به منظور حل اختلاف و فصل خصومت طرفین می باشد و بنابراین باید با توجه ادله ی ابرازی خواهان رای صادر کند تا خواهان را در وصول و مطالبه حق خویش یاری دهد. لذا با صدور رای، اقدام به صدور اجراییه می کند و محکوم علیه را مجبور به پرداخت تعهد کند. مهم ترین شرطی که برای اجرای مفاد اجراییه لازم و ضروری می باشد،  این است که رای صادره قطعی شده باشد و این می تواند خواه به موجب غیر قابل تجدید نظر خواهی بودن یا انقضای مدت تجدید نظر خواهی یا ابرام رای مرحله بدوی در مرحله تجدید نظر باشد. در صورتی که خواهان به موجب سند رسمی لازم الاجرا تقاضای صدور اجراییه را از مرجع دولتی غیر دادگستری، مانند واحد اجرای ثبت و یا اجرای اداره مالیات، برای توقیف معادل مبلغ مندرج در سند را داشته باشد، در این صورت، اجراییه صادر می شود که هرگاه خوانده یا دیگری، نتوانند ابطال اجراییه را از دادگاه بخواهند و ابطال اجراییه صادر نشود، در این صورت مفاد اجراییه انجام می شود.

مراجع صدور اجراییه

مراجعی که خود تحت شرایطی می توانند اقدام به صدور اجراییه جهت توقیف اموال نمایند معادل مبلغ مندرج در آن را نمایند، به دو دسته تقسیم می شود که مراجع دادگستری و غیر دادگستری.

مراجع دادگستری که دادگاهها و شوراهای حل اختلاف هستند که با رسیدگی در ماهیت دعوی طرفین و ادله اقدام به صدور رای و متعاقبا، صدور اجراییه می نمایند.

مراجع غیر دادگستری بدون اینکه در ماهیت دعوی طرفین دعوی ورود پیدا کنند و تنها با توجه به مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا یا اسناد عادی لازم الاجرا که حاکی از وجود طلب به نفع دارنده و به نام طلبکار در سند می باشد، اقدام به صدور اجراییه و توقیف اموال متعهد معادل مبلغ مندرج در سند مربوطه،می کنند تا با انتقال آن اموال توقیف شده(خواه پول یا عین معین)به طلبکار در سند، موجبات استیفای طلب طلبکار را فراهم کنند.

رزرو وقت مشاوره تلفنی جهت مشاوره تلفنی با مهدی نائینی وکیل پایه یک دادگستری از این قسمت اقدام کنید
رزرو مشاوره حقوقی

موارد و موجبات صدور اجراییه

مواردی که با توجه به آن موجب صدور اجراییه می شود و با توجه به مرجع صادر کننده متفاوت می باشد به شرح ذیل است:

مراجع دادگستری که بر اساس موارد ذیل اقدام به اجراییه می نماید:

– دستور موقت: اقدامی است که به موجب آن برای جلوگیری از ضرر و زیان و تلف شدن موضوع دعوی، قبل از صدور رای قطعی، انجام می شود و دادگاه اجراییه را مبنی بر جلوگیری از عمل و یا انجام عمل یا توقیف مالی صادر می کند.
– تامین خواسته: در صورتی که طلب شخصی به موجب اسناد تجاری و یا رسمی محرز باشد و یا به جهت ضرورت در حفظ مال، دادگاه قبل از صدور رای با صدور اجراییه اقدام به توقیف مال بدهکار معادل بدهی که به طلبکار دارد می کند.
– ورشکستگی: با اعلام ورشکستگی و عدم توانایی تاجر در پرداخت تعهدات مالی و تجارتی خود، دادگاه اقدام به صدور اجراییه جهت توقیف اموال برای جلوگیری از تصرف تاجر در اموال خود می نماید.

– به موجب رای قطعی دادگاه: هرگاه بدهکار به موجب رای قطعی دادگاه محکوم به پرداخت مبلغ بدهی خود به طلبکار گردد و خوانده از پرداخت بدهی قطعی خود خودداری کند، در این صورت خواهان همراه با اجراییه دادگاه می تواند معادل بدهی از اموال او را توقیف کند. در صورتی که مرجع صادر کننده اجراییه مرجع دولتی غیر دادگستری باشد، در این صورت فقط به دو شکل موجب صدور اجراییه می شود:

– سند رسمی لازم الاجرا و سند عادی لازم الاجرا که با اجراییه منجر به توقیف مال می گردد.

موارد ابطال اجراییه

در صورت پیروزی خواهان در دادگاه و صدور رای و اجراییه در دادگاه، خوانده برای جلوگیری از اجرای اجراییه که توسط دادورز واحد اجرای احکام مدنی انجام می شود، می تواند با توجه به موجب دادخواست،  ابطال اجراییه را بخواهد که می تواند به شرح ذیل باشد:

– هرگاه دادگاه اقدام به صدور اجراییه مبنی بر دستور موقت نماید، خوانده می تواند برای رفع دستور موقت، ابطال اجراییه دستور موقت را بخواهد، به این صورت که هرگاه خواهان تا مدت ده روز از صدور اجراییه دستور موقت دعوی اصلی را اقامه نکند، دادگاه به درخواست خوانده، اقدام به ابطال اجراییه می نماید.
– در صورت اجراییه تامین خواسته، هرگاه خوانده مبلغ بدهی را پرداخت نماید و یا دعوی اصلی اقامه نکند به درخواست خوانده، موجب ابطال اجراییه خواهد بود.
– در صورتی که تاجر ورشکسته قرارداد ارفاقی منعقد کند و یا اینکه تصفیه دیون او انجام شود، در این صورت موجب ابطال اجراییه جهت توقیف اموال او خواهد بود.
– در صورتی که اجراییه صادر گردد و هنوز تجدیدنظرخواهی انجام نشده باشد، شخص ثالثی که اجراییه را موجب ورود ضرر به حقوق خود بداند تا زمانی که رای قطعی و یا صادر نشده است می تواند با اثبات امر که اجراییه به ضرر حقوق مسلم اوست وارد دعوی گردد و حق خود را ثابت کند، دادخواست اعتراض ثالث اجرایی تقدیم نماید و در نتیجه موجب ابطال اجراییه گردد.
– در صورتی که رای قطعی گردد و شخص ثالثی به اجراییه صادره معترض باشد و در مرحله دادرسی منتهی به رای شرکت نکرده باشد، می تواند به عنوان معترض ثالث به اجراییه در صورت اثبات حق خود، موجب ابطال اجراییه گردد.

نیاز به تماس تلفنی دارید؟ برای تماس تلفنی با دفتر آقای مهدی نایینی با این شماره تماس بگیرید
02122041850

طریقه تقدیم دادخواست ابطال اجراییه

در صورتی که اجراییه از مرجع غیر دادگستری صادر شده باشد، به دلیل اینکه اجراییه به موجب سند رسمی و عادی لازم الاجرا صادر می شود، برای ابطال اجراییه، شخص محکوم علیه یا معترض ثالث، دو راه در پیش دارد:

– نسبت به شکل سند رسمی و عادی لازم الاجرا که مستند صدور اجراییه می باشد، به همراه دادخواست ابطال اجراییه، ادعای جعل(سند رسمی و یا عادی) و ادعای انکار و تردید(فقط سند عادی) نماید تا در صورت صحت، ابطال اجراییه صادر گردد.
– ضمن تقدیم دادخواست ابطال اجراییه، ادعای پرداخت یا بی اعتباری سند مزبور را به موجب پرداخت و یا متوجه نبودن سند به او را نماید.

در صورتی که اجراییه به موجب اجرای ثبت صادر گردد و محکوم علیه و یا شخص ثالثی به اجراییه معترض باشد، با تقدیم دادخواست ابطال اجراییه در دادگاه محل اجرای ثبت و اثبات حق خود و یا به موجب سند رسمی، می تواند ابطال اجراییه را بخواهد.

‫26 دیدگاه ها

 1. سلام من در تاریخ 1401/09/29 یک واحد آپارتمان در آژانس املاک به مبلغ 5،750،000،000 ریال فروختم و تصدی آژانس املاک برای دریافت حق کمیسیون چک خریدار و قولنامه را نداده و با زور و فشار روانی وبا دوسه نفر از مشاور ها مرا دوره کرده و یک فقره چک به مبلغ 380،000،000 ریال در وجه منشی گرفت و رسید هم به بنده نداند و من بعد از گرفتن قولنامه و چک خریدار ملکم از یک دفتر قوه قضایی یک احضار نامه برای منشی بنگاه فرستادم و به ایشان اعلام کردم که من با این خانم هیچگونه مراوده مالی و بدهی نداشته و سپس به اتحادیه آژانس املاک شکایت کردم ولی چون رسید نداشتم کاری انجام ندادن و من طبق مشاوره یک وکیل به تعزیرات شکایت کردم و آنجا هم نتیجه نگرفتم .ولیکن خانم منشی آژانس چک را به خواهر خودش داده و خواهرش چک مرا به بانک برده و برگشت زده و از طریق شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید صدر درخواست صدور اجرائیه داده و در تاریخ 1401/11/26 دادگاه شعبه 36 در خواست صدور اجرائیه نسبت به چک بلامحل داده که باز از طریق مشاوره با وکیل یک شکوائیه برعلیه تصدی آژانس املاک و منشی و خواهر منشی که چک برگشت زده دادم و به من توضیح دادن که باید دادخواست ابطال اجرائیه و توقیف اجرائیه با توجه به ارائه مستندات از جمله احضارنامه و مبایعه نامه و شکوائیه برای شعبه 36 دادگاه بدهم . حال با توجه به شرح حال فوق الذکر مرا راهنمایی بفرمایید که برای دریافت حق خودم باید چکارکنم .
  لازم به ذکر است که مبلغ حق کمیسیون قانونی که اتحادیه اعلام کرده 160،000،000 ریال می باشد و تصدی آژانس به هیچ وجه حاضر به دریافت کمیسیون قانونی نیست و با قلدری برخورد می کند .
  ولیکن

  1. سلام. با توجه به طولانی بودن سوال به ذفتر مراجعه کنید

 2. سلام
  در دادگاه حقوقی محکوم شدم در رابطه با سه فقره سفته که امانی نزد خواهان بود و حکم قطعی شد
  سپس توسط بنده خیانت در امانت در دادگاه کیفری انجام دادم و ایشان محکوم و زندانی شدند
  میتوانم درخواست ابطال اجرائیه مطرح کنم از دادگاه حقوفی
  ممنونم

 3. با سلام
  فرزند یکی از دوستان من در اثر حادثه فوت نموده و در زمان حیات خود چکی را بابت خرید یک دستگاه خودرو به فروشنده ارایه می نماید ، فروشنده به منظور وصول مطالبه خود از طریق دادگاه اقدام نموده و دادگاه طی دادنامه ای پدر و مادر متوفی را محکوم می نماید ، پدر متوفی نمی تواند در مهلت مقرره به حکم صادره اعتراض بزند و در نتیجه حکم صادره به اجراییه تبدیل می شود
  حال سوال این است که چرا دادگاه حکم به محکومیت پدر و مادر متوفی داده در حالی که مدیون فوت نموده است ، ثانیا چرا در اجراییه از خواندگان یعنی پدر و مادر متوفی خواسته است که ظرف مهلت ده روز نسبت به پرداخت دین طلبکار اقدام کند در غیر این صورت ، مکلف است ظرف مهلت یک ماه اموال و دارایی های خود را به دادگاه معرفی نماید و اصل مبلغ چک به علاوه هزینه دادرسی و حق اوکاله و… را پرداخت نماید
  لطفا بفرمایید چگونه میتوان به اجراییه صادره اعتراض کرد

 4. با سلام
  بنده یک چک به مبلغ 20 میلیون تومان جهت اقاله مبایعه نامه زمین، مربوط به قرداد فروش زمین پدرم به خریدار به آن شخص(خریدار) داده ام. درمتن چک هم عنوان نموده بابت اقاله مبایعه نامه شماره …… مورخه 95/10/11. خریدار با دریافت چک آنرا وصول نکرد( هرچند که ملغ 20میلیون تومان در حساب تامین بود) و دراسفند 95 اقدام به شکایت حقوقی علیه پدرم کرد و دریافت چک را در محاکم قضایی انکار نمود بعد از 5 سال داددگاه تجدید نظر در مورخه 1400/1/20رای به اقاله مبایعه نامه صادر کرد ( به نفع پدرم). آقای خریدار پس ازمحکوم شدن از عودت مدارک زمین (سند رسمی و قولنامه ای) که از همان ابتدا در اختیارش بود امتناع نمود و من هم حساب را خالی نموده تا نتواند چک را پاس نماید. ایشان از شورای حل اختلاف در خواست صدور اجرائیه چک بلامحل به مبلغ 20 میلیون را نموده که شورا هم با استناد به ماده 9 قانون اصلاح چک رای به محکومیت اینجانب به پرداخت 20 میلیون تومان و مبلغ 44900 تومان هزینه دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 1400/6/7 الی یوم الوصل درحق خریدار و نیمعشر در حق صندوق دولت نموده است.
  بنده با مطالعه مواد قانونی متوجه شدم ماده 23 قانون جید چک اصلاحیه 1397 که جایگزین ماده9 شده فقط اصل مبلغ چک و در صورت داشتن وکیل حق الوکاله برابر تعرفه قانونی را ملزم دانسته است. سوال من این است با توجه به مطالب فوق و اینکه خواهان( خریدار) در خواست صدور اجرائیه را نموده آیا باید خسارت تاخیر و تادیه و دادرسی و … هم بنده محکوم شوم یا خیر ؟ اگر بخواهم به رای صادره اعتراض کنم چون اجرائیه شورا است چگونه باید عمل کنم. ممنون می شوم مرا راهنمایی بفرمائید.

  1. سلام. با توجه به طولانی بودن سوال به دفتر مراجعه کنید.

 5. با سلام در صورت تسویه وام برروی یک سند رهنی بانک می‌تواند مجددا برای وام دیگر اجرائیه صادر کند اینکار قانونی است و می‌شود تقاصای ابطال سند رهنی و اجرائیه را نمود

  1. سلام اگر ملک برای وام دوم به رهن بانک نبوده باشه کار بانک تخلف هست و اجراییه قابلیت ابطال دارد. اما با توجه به اینکه بانک معمولا بدون دلیل قانونی اقدامی انجام نمیده بهتره مدارکتون رو جهت بررسی به دفتر بیارید

 6. سلام
  ایا برای اجراییه ای که براساس رای هییت داوری اتاق تعاون صادر شده و در روند دادرسی امکان اعتراض وجود نداشته امکان ابطال وجود دارد

 7. سلام
  دادخواست را به دادگاه محل اجرای ثبت که دستور توقیف صادر کرده باید بفرستیم یا به دادگاهی که کارخانه در آن واقع است هر دو دادگاه در یک استان هستند اما شهرستان ها جداست
  متشکرم

 8. سلام.ببخشید ما ملکی خریدیم که تازه فهمیدیم بابت قسط های عقب مانده اجراییه خورده.قسط های عقب مانده را تسویه کردیم بانک نامه داد برای توقف اجراییه نامه بانک را بردیم اداره ثبت اونجا گفتن فعلا اجراییه متوقف میشه و ۶ تومن تا الان جریمه داره ک نصف میشه ولی شما الان نمتونید جریمه رو پرداخت کنید تا کل وام تون یک جا تسویه نشه.و تا زمانی ک وام این خونه ادامه داره این جریمه هرروز اضافه میشه مگر اینکه یک جا وامو پرداخت کنید و اینجا هم جریمه رو بدید.همچین چیزی صحت داره یا جریمه هرروز گرفتن صحت نداره

  1. سلام. اجرای ثبت نیم عشر دریافت میکنه که مبلغی ثابت هست و نمیتواند اضافه تر دریافت کند.

 9. سلام – اگر آدرس اجراییه اشتباه نوشته شده باشد وابلاغ شده باشدتکلیف چی میشه؟ آیا میشه ابطال اجراییه خواستارشد؟

 10. موسسه بمن طبق مدارک عادی مضاربه ۳ساله داده ومن علاوه بر پرداخت ۲۴درصد سود سالیانه متایفانه کسی که برایم سند خونشو گذاشته دردفترخانه یکساله بود وموسسه ازارائه مدارک خوداری میکنه لطفا راهنمایی بفرماید مدتی زمان میخواهم پرداخت کنم بدهی را چگونه میشود توقف اجراییه راگرفت باتشکر

 11. سلام در صورتی که حکم دادگاه دارای ابهام یا کلی گویی باشد می‌توان دادخواست توقف اجرا ارائه کرد؟؟ و نحوه آن چگونه است؟؟

  1
  1
  1. سلام. نخیر با این عنوان نمیشه توقف خواست و باید قاضی اجرای احکام چنین کاری بکنه

 12. سلام. اینجانب ملکی را خریداری کردم به ارزش ۲۱۰ میلیون که ۱۷۰میلیون آن را نقدی پرداخت کردم و قرار شد الباقی آن را هنگام تنظیم سندپرداخت کنم و چکی به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بابت تنظیم سند از فروشنده گرفتم. موقع خرید، خانه به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان در رهن بانک بوده است. الان بعد از چهار ماه بانک اخطار داده که چون بدهی ۱۵۰ میلیونی پرداخت نگردیده اجرائیه صادر کرده. می خواهم از مالک شکایت کنم ولی می ترسم تا حصول نتیجه باجرائیه قطعی شده و ملک را از من بگیرند. سوال: آیا می توانم جلوی اجرائیه را بگیرم؟(به عنوان شخص ثالث یا ذینفع در این پرونده)

  1
  1
  1. سلام. با توجه به اینکه ملک سابقا در رهن بانک بوده بانک حق تقدم داره و نمیشه جلوشو گرفت

 13. سلام اقا کمکم کنید یک شخص مرا کمک کرد که وام بگیرم و مضاربه گرفت و مضاربه را از من گرفت وتمامی مبلغ مضاربه را بهدوست خود داد سرسررسید مضاربه نزول ۴۰ میلیون تومان شد بمن گفت نقد نزول بانک را نده یه چک بده خرید دیون کنم از بانک دوباره ۴۰ میلیون میگیرم ونزول بانک را مدهیم وبعد مدرک داشته باشیم که کلا ۳۴۰ میلیون به بانک دادیم من چک را صادر کردم او گفت همسرت باید چون سند بنام ایشانه ظهر نویسی چک امضا کنه
  همسر امضا کرد ایشان خرید دیون نکرد دروغ گفت برنامانه ریزی کرد چک را گفت گم شد۲سال بعد که دزدی ایشان وفرزدش را که در نزد منکار میکردن را گرفتم بعد ۲سال چکمن در دستش بوده واجرا کرد وتنها منزلم که بنان همسرم بودهرا توقیف کرد در مرحله شکایت کیفری من از ایشان وکیل مرا تهدید کرد وکیلم از ترس استفا داد و قاضی بدوی او را تبریه کرد نفوذ دارد چون در نقش جانباز خودشو زده قاضی تجدید نظر برادر قاضی بدوی بوده رای را تایید کرد با داشتن شاهد با اعتراف تنها شاهد خودش که برعلیه من بود امد در دادگاه گفت ۱۰ میلیون رشوه گرفتم تا دروغ بگویم اق جان کمکم کن زندگی مرا با سادگی خودم از دست دارند میگیرن

  1. سلام. با توجه به طولانی بودن مطلب لطفا به دفتر مراجعه کنید.

 14. باسلام ..اگر دراجراییه ازطرف ثبت صادرشده باشد وازطرف ضامنین که درقرارداد با ذی نفع که حکم‌واحد را دارند ابطال اجراییه قرارداد را دردادگاه گرفته باشند وشخص مقابل دوباره به استنادبه همین قرارداد دردادگاه حقوقی درشعبه دیگری دعوارا مطرح و مجددا اجراییه صادر گرفته باشد وقاضی پرونده توجهی به امر مختوم ویا قضاوت شده نداشته باشد دوباره چطور میشود ابطال اجراییه را مجددا درخواست نمود وتکلیف چیست متشکرم۰۹۱۲۱۰۰۰۲۳۲

  2
  1
  1. سلام سوالتون واضح نیست و بنده متوجه نمیشم لطفا تماس گرفته یا به دفتر مراجعه کنید

   6
   1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید