دعاوی حقوقی

اعتراض به رای هسته گزینش

نحوه رسیدگی به شکایات گزینش داوطلبان

معترضین به آراء گزینش می توانند تاحداکثردو ماه پس از ابلاغ رأی در هر مرحله ، به واحد رسیدگی به شکایات مراجعه نمایند “مرجع اول و دوم تجدیدنظر” ( به ترتیب به هسته گزینش و هیأت مرکزی ) مراجعه و شکوائیه کتبی خود را تسلیم نمایند.

اعلام اعتراض می بایست صرفاً از طرف داوطلب و به صورت کتبی و با اخذ رسید و یا ارسال به وسیله پست سفارشی در مهلت مقرر انجام گیرد. داوطلب در شکوائیه کتبی خود باید نکات ذیل را قید نماید:

نام و نام خانوادگی – نام پدر – شماره شناسنامه و امضاء

آدرس محل کار و سکونت – شماره تلفن تماس

ارائه جهات – دلایل با مستندات اعتراض با درج رای با آراء صادره در شکوائیه پس از تجدید نظر دوم – معترضین به آراء تجدید نظر می توانند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند تا پرونده آنان از حیث نقض قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گیرد.

هر یک از مراجع تجدیدنظر اول و دوم و همچنین دیوان عدالت اداری فقط یکبار میتوانند نسبت به یک شکایت رسیدگی و اقدام‌ به‌ صدور ‌رأی ‌نمایند.

هسته و هیأت ( درغیر از تجدیدنظر دوم) مکلفند در رأی صادره ، قابل تجدیدنظر بودن و نیز مرجع تجدیدنظر کننده و مهلت قانونی ‌جهت ‌اعتراض‌ را ذکر نمایند.

در صورتی که شکایت بعد ازمهلت قانونی واصل یا از سوی فردی غیر از داوطلب ( باستثناء نماینده قانونی) امضاءشده باشد ، هسته و هیأت فارغ از رسیدگی بوده و مورد بنحو مقتضی به شاکی اعلام خواهد شد.

در مرحله تجدیدنظر دوم که در هیأت انجام خواهد شد. هیأت پس از ملاحظه پرونده و نیز استماع دفاعیات حضوری داوطلب ( در صورت درخواست) ، نسبت به صدور رأی اقدام خواهد نمود. در هر حال عدم حضور ذینفع در مهلت مقرر مانع از رسیدگی نمیباشد.

افشای محتوای پرونده ها به استناد ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون مجازنمی باشد لکن در صورتیکه داوطلب با علم به این موضوع بخواهد در جلسه حضوری از فرد دیگری بعنوان مطلع یا شـاهد بصورت همراه استفاده نمایـــد ، با اطلاع قبلی هیأت، منعی نخواهد داشت،  به هر حال هیچ یک از افـراد حاضر در جلسه حق افشای محتوی پرونده را نخواهند داشت.

هسته ها و هیأتهای گزینش موظفند در صورت درخواست کتبی داوطلب موارد عدم پذیرش (اعم از عدم احراز ضوابط عمومی یا انتخاب اصلح ) را به صورت کلی، محرمانه و کتبی به وی اعلام نمایند.

نیاز به تماس تلفنی دارید؟ برای تماس تلفنی با دفتر آقای مهدی نایینی با این شماره تماس بگیرید
02122041850

درخواست تجدیدنظر اول

چگونگی و مراحل درخواست تجدیدنظر

هنگامی که پرونده ای توسط اعضاء شورا نظردهی می گردد این نظر توسط نامه ای به مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی ارسال می گردد تا با اعلام آن به داوطلب استخدام ، وی برای سایر مراحل استخدامی مراجعه نماید .

درمواردی که رأی گزینش منفی باشد این رأی بصورت حضوری به داوطلب استخدام ابلاغ شده واز وی رسید دریافت می گردد. اگر داوطلبی بخواهد دلایل هسته گزینش را بصورت کتبی دریافت کند باید کتباً این درخواست را اعلام کند.

اگر داوطلب به رأی صادره معترض باشد بمدت دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرصت داردکه با تکمیل فرم درخواست تجدید نظر اول تقاضای تجدیدنظر نماید .

فرم در خواست تجدید نظر را داوطلب می تواند از هسته گزینش و یا وب سایت آن دریافت و پس از تکمیل پست کند و یا بصورت حضوری آن را به دبیرخانه هسته گزینش تحویل ورسید دریافت نماید . هسته گزینش نیز موظف است با ارجاع پرونده به شوراء تجدیدنظر پس از اقدامات تکمیلی مورد تقاضای شورا تجدید نظر (تحقیقات مجدد و در صورت نیازاستعلام و مصاحبه مجدد) رای خود را صادر و نتیجه را به داوطلب و کارگزینی ( یاادارات با عناوین مشابه در دستگاه استخدام کننده) اعلام دارد .این تجدیدنظر “تجدیدنظر اول ” نامیده می شود و حدکثر زمان قانونی رسیدگی و اعلام نظر یک ماه میباشد .

البته لازم بذکر است عملا زمان اعلام نظر در مورد پرونده های تجدید نظر متغییربوده و معمولاً از دوهفته و گاهاً تا دو ماه بطول می انجامد .

درمرحله اول تجدیدنظر اگر داوطلب استخدام تمایل داشته باشد می تواند با وقت قبلی جهت مذاکره یا دفاع از پرونده خود در شوراء هسته گزینش حضور یافته وبا اعضاء شورادیدار کند.

درصورتی که رای صادره توسط شورای تجدید نظرهسته گزینش نیز مورد رضایت داوطلب نباشد می تواند حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ رأی تجدیدنظر ،‌ به هیئت مرکزی گزینش وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مراجعه وکتباً تقاضای تجدیدنظر نماید که در اینصورت هیئت مرکزی پرونده را از هسته گزینش درخواست نموده وبا توجه به مستندات آن اعلام نظر کرده ورأی به داوطلب ونیز جهت اجرا به هسته گزینش ابلاغ می گردد( برای اطلاع بیشتر به قسمت تجدید نظر دوم را مطالعه فرمایید )

وضعیت حقوق و مزایای و چگونگی ادامه اشتغال یا استخدام کسانی که در مرحله تجدیدنظر اول و یا دوم محقق تشخیص داده می شوند طبق تبصره ۳ ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون گزینش خواهد بود

ضمنا در صورتی که داوطلب قصد شکایت داشته باشد می تواند به دیوان عدالت اداری نیز مراجعه کند.

درخواست تجدید نظر به رای هسته گزینش
درخواست تجدید نظر به رای هسته گزینش

مرحله تجدید نظر دوم گزینش

چنانچه افرادی که در مرحله اول تجدید نظر که در هسته گزینش واجد شرایط استخدام تشخیص داده نشوند و قصد اعتراض داشته باشند تا ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رای به آنها میتوانند اعتراض خود را به هیئت مرکزی گزینش که مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر دوم است اعلام کنند.

تذکر : هر یک از مراجع تجدید نظر اول ودوم وهمچنین دیوان عدالت اداری فقط یکبارمی توانند نسبت به یک شکایت رسیدگی واقدام به صدور رأی نمایند.(ماده ۳۴ آئین نامهاجرایی قانون گزین)

برای در خواست تجدید نظر دوم باید فرم مربوطه را از هسته گزینش و یا هیئت مرکزی گزینش و یا وب سایتهای آنها دریافت و مندرجات آن را کامل نموده و به همرا مدارک لازم و مستندات مربوطه به یکی از روشهای که در ذیل بیان شده به هیات مرکزی گزینش ارائه کرد

الف- ارائه درخواست (بهمراه مستندات) توسط متقاضی به دبیرخانه هیأت مرکزی

ب- ارسال درخواست ( بهمراه مستندات) از طریق پست به آدرس هیأت مرکزی

ج- تکمیل و ارائه فرم ( بهمراه مستندات) به هسته گزینش مربوطه که در آن صورت هسته گزینش پرونده متقاضی را نیز ضمیمه و به هیئت مرکزی ارسال خواهد کرد

اهم نکات ضروری درتکمیل برگ درخواست تجدید نظر دوم

۱-  نوشتن کامل مشخصات فردی

۲-  نوشتن آدرس دقیق محل کار – سکونت و شماره تلفن

۳-  نوشتن مقطع استخدامی

۴-  ضمیمه کردن آراء صاده ( اعم از بدوی و تجدید نظر )

شکایت به دیوان عدالت اداری

باعنایت به تبصره ۳ ماه ۱۴ قانون گزینش در صورتی که داوطلب نسبت به رأی مرحله دوم تجدیدنظر اعتراض داشته باشد از تاریخ دریافت رأی برای تسلیم دادخواست خود به دیوان عدالت اداری ۲ ماه فرصت دارد.

دیوان عدالت اداری درزمان رسیدگی به شکایت از حیثت نقص قوانین و مقررات در هرمرحله نسبت به استعلام نظر هیأت مرکزی گزینش یا هیأت عالی اقدام و پس از استماع نظرات رأی خود را صادر می نماید.

 نحوه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری

رسیدگی دردیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و برروی برگه های مخصوص نوشته می شود. دادخواست وتصویر مصدق کلیه مدارک ومستندات پیوست آن،باید به تعداد سه نسخه باشد.

برخی از داوطلبان در تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری در اعتراض به آرای گزینش به جای اینکه هیأت مرکزی گزینش را طرف شکایت خود در دادخواست تقدیمی اعلام نمایند دانشگاه علوم پزشکی و یا …. را طرف شکایت قرار می دهد که این امور به استناد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری موجب صدور قرار رد شکایت بعلت عدم ارتباط موضوع به طرف شکایت می شود لذا لازم است هیأت مرکزی گزینش یا هسته گزینش دانشگاه راطرف شکایت خود عنوان نمائید.

جهت اجراء آراء دیوان عدالت اداری می بایست ابلاغ قضائی آراء به دبیرخانه هیأت مرکزی یا دبیرخانه هسته گزینش از طریق مأمور ابلاغ قضائی دادگستری صورت گرفته باشد.

‫89 دیدگاه ها

 1. سلام من حدود یک ماه و نیم هست که رای رسیدگی مجدد از دیوان به من ابلاغ گردیده ولی دیگر خبری نشده است ممنون میشوم مرا راهنمایی بفرمایید بعد از این کاری باید انجام بدم یا منتظر نظر گزینش باشم اصلا امیدی به برگشت به کارم هست یاخیر ممنون

  1. ممکنه پاسخ دادنشون یکسال یا بیشتر طول بکشه امید هست چون سابقه افراد زیادی هست که دیوان درخواستشون رو پذیرفته و رای نقض شده

 2. سلام.بعد مصاحبه تربیت معلم ک رد شدم ینی کد پنج خورده بود کارنامه نهاییم رفتم هسته گزینش اعتراض کردم ی ماه خورده از اعتراضم میگذره و هسته گزینش میگه ما اعلام نتیحه نمیکنیم اسامیو دادیم سنجش ک اونا بذارن سایت حالا شما میدونین دیقا کی میذارن سایت ؟واسه پارسالییا رو کی گذاشتن سایت؟

  4
  1
 3. سلام. من یک بار سابقه بازداشت دارم اما در نهایت دادگاه حکم برائت داد و هم چنین در دوران دانشجویی در کانون های فرهنگی دانشجویی مجاز و قانونی شرکت داشتم. آیا اینها می تواند دلیل رد در مرحله گزینش باشد؟

  1. سلام. در گزیش معیار خاصی جهت رد شدن وجود نداره اما این امور میتونه موثر باشه

   3
   1
 4. سلام
  من مصاحبه ی گزینش دادگستری شرکت کردم.
  ضمنا من یک پرونده ی کیفری مربوط به سال ۱۳۹۰ دارم که در یک دعوای ساختگی، من محکوم به پرداخت ۳۰۰ هزار تومان دیه شدم که شاکی اینو با قسم ثابت کرد. ولی چون مبلغ دیه کم بود، حکم قطعی صادر شد و من نتونستم درخواست تجدیدنظر کنم. بعد از اینکه حکم رفت به اجرای احکام، شاکی رضایت داد.
  حالا بنظرتون هسته ی گزینش میتونه به خاطر این پرونده منو رد کنه؟ من رفتم پرسیدم گفتن امکان داره رد بشی.
  خیلی نگرانم، لطفا کمکم کنید.
  تشکر

 5. با سلام. من در دوران کارشناسی در دانشگاه فعالیت هایی در کانون هی فرهنگی مجاز دانشگاه داشتم که تا حدودی با مسائل قومی مرتبط بود. در ابتدای ورودم به مقطع ارشد از من یک تعهد گرفتند که طبق موازین هیئت گزینش دانشجو بوده است. اما من آن تعهد را نقض نکردم و اکنون در مقطع دکتری پذیرفته شدم و تعهدی نیز اخد نکرده اند. من اکنون از یک نهاد دولتی برای استخدام پذیرفته شده ام و در مقطع گزینش می باشم. آیا آن مسائل می تواند در گزینش من اثر گذار باشد؟

  1. متاسفانه گزینش به تمام امور اهمیت میده و اگر این موضوع در جایی منعکس شده باشه میتونه مورد توجه باشه

 6. سلام. من از تصمیم هیات مرکزی اطلاع ندارم قربان. امیدوارم که اعتراضتون پذیرفته بشه

 7. سلام بنده حدود ۴۰روز هست رفتم گزینش دادگستری ولی فعلا نتیجه نیومده در حین مصاحبه متوجه شدم که در تحقیقات محلی متاسفانه بدگویی و زیرابزنی کردن و البته یه پرونده حقوقی هم دارم اینها دلایل رد گزینش میشه یا خیر با تشکر

  1. سلام. بله پرسش محلی و بیانات همسایه ها اهمیت دارد

  2. سلام بنده ازمهر
   امسال دراموزش وپرورش شروع کار کردم به صورت پیمانی بعد از ۴ماه از کار از هسته گزینش به من زنگ زد ند که حق کار کردن ندارم در گزینش رد شدم الان دقیقا نمیدانم باید چه کار کنم لطفاً اگه میشه من راهنمایی کنید

 8. سلام
  من در گزینش دادگستری به دلیل اینکه ده سال قبل در خدمت سربازی به جرم سرقت اموال دولتی محکوم به زندان شدم و ۴۵ روز زندان بودم و با عفو مشروط ازاد شدم ، رد شدم ایا با توجه به اینکه در شرایط استخدامی نوشته بود عدم سابقه موثر کیفری و سابقه من غیر موثر است با اعتراض به هیات عالی گزینش تهران ایا امیدی به قبولی هست ؟؟ لطفا اگر راه حلی دارد من را راهنمایی بفرمایید . واقعا مچکرم و منتظر پاسخ شما . یا علی ؟؟؟

 9. سلام. خسته نباشید.
  من رو بدلیل اینکه گفتم نماز جمعه شرکت نمیکنم و بعضی اوقات هفته ای دو بار و گاهی ماهی یکبار در نماز جماعت شرکت میکنم و گاهی اوقات نماز صبحم قضا میشه ( خودم در مصاحبه اذعان کردم) نمره نگرفتم و بهم گفتن انتخاب اصلح نشدی

  در اعتراضم نوشتم این چند سال اخیر که بیکار شدم( در شرکت خاصی کار نمیکنم) و اینکه جمعه ها مجبورم کار کنم نمیتونم در نماز جمعه شرکت کنم و بدلیل اینکه تا دیر موقع مسافرکشی میکنم بعضی اوقات نماز صبحم قضا میشه ولی قبلا که سر کار بودم و در شرکت کار میکردم و وقت آزادتری داشتم . نماز جمعه شرکت میکردم و مرتب نماز جماعت هم شرکت میکردم . و هیچ وقت نمازم قضا نمیشد

  به نظرتون در مرحله اول رای به نفعم صادر میشه

  در ضمن تحقیقات محلی خوب بوده.
  هیچگونه سابقه کیفری و سیاسی نداشتم.

  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  1. سلامو منم دقیقا همین دیروز رفتم برای جواب گزینش تو آبفای تهران. به من و چند نفر دیگه گفتن که نمره گزینشتون به حدنصاب نرسیده و باید اعتراض بزنید منم اعتراض رو نوشتم. ولی نمیدونم جریان چیه و چجوریه. احتمال رد وجود داره یا نه دوستان کسی اینجور شرایطی داشته یا نه

 10. سلام .بنده دادگستری قبول شدم .و یک هفته قبل رفتم برای مصاحبه .نه بازداشت رفتم نا مرتکب جرمی شدم .ولی ما در جنوب کرمان زندگی میکنیم و اینجا به صورت قبیله ای هست و طایفه ما با یک طایفه دیگه درگیری دارن تو این درگیری برادرم که معلم بود و بی گناه کشته شد بعد از فامیل ما یه نوجوان رفت یکی از اون طایفه رو کشت که یک ماه پیش اون فامیل ما اعدام شد .من از لحاظ اعتقادی ومذهبی هیچ مشکلی ندارم .ولی تو تحقیق محلی گفتن که من اون نوجوان رو ترغیب و کمک کردم برای قتل .با این تفاسیر ایا گزینش من رو رد میکنه یا نه؟
  اگر رد کرد آیا اعتراض کارساز هست؟
  ممنون میشم جواب بدین

  1. سلام. گزینش و مخصوصا گزینش دادگستری خیلی با دقت به پرونده رسیدگی میکنه و بعید نیست این مورد برای شما مشکل ساز بشه. حتما اعتراض میتواند موثر باشه

 11. سلام .اگر اعتراض به رای گزینش در دیوان عدالت اداری باشد .اگر بخوام وکیل بگیرم اولا حق الوکاله چقدر می شود؟دوما .تهران وکیل بگیریم بهتر است یا مرکز استانی که هستم ؟
  برای شکایت به رای هسته گزینش کجا باید مراجعه کنم.

  1. سلام. مرحله بدوی اعتراض در محل خودتون هست و بهتره از محل وکیل استخدام کنید.

 12. سلام .من کارمند قرارداد معین علوم پزشکی هستم.بخاطر جریان سیاسی و بعد از صحبتهای اعتراض آمیز امام جمعه شهرستان من و یکی از همکاران به بهانه اینکه شما اسرار سیستم را به بیرون منعکس میکنید به بازرسی و تخلفات بردند.چون سندی نبود چند روز بعد و با لجبازی مسول حراست شبکه و مسول گسترش و پاپوش سازی و همکاری دوخانم همکار از من شکایت کتبی کردند که آقای فلانی مسول فلان واحد ما رو اذیت می‌کنه و…البته هیچ سند مدرک پیام و دلیلی برای حرفهایشان نبود فقط گزارش کتبی بر علیه من نوشتند حال گزینش بعد نامه اخراجی منو زده درحالیکه هیچ سند و مدرکی بر علیه من نیست و برای همه مواردی که برعلیه من نوشته شده بود من شاهد مدرک دارم.و گفتم هیچ مدرک و شاهدی نیست که بنده اطلاعات سیستم را به بیرون برده ام و این دو خانم بخاطر اینکه بنده قانون را رعایت میکنم و توقع بی قانونی دارند به بنده تهمت زده آمد.حال درخواست تجدید نظر زده ام و نامه محل خدمتم مبنی بر نیاز صادر شده ببینیم آخرش چی میشه…ولی به راهنمایی و کمک شما نیاز دارم.و مهمتر اینکه چون دنبال لغو مسولیتم بودند و با آبروی من بازی کردند نیاز به کمک برای شکایت در دیوان دارم

 13. سلام. من برای مصاحبه حضوری آموزش و پرورش به عنوان نیروی آزاد رد شدم. فردا صبح باید برای اعتراض برم هسته گزینش. میشه راهنمایی کنید دقیقا چی بنویسم و چیکار کنم که قبول شم؟
  ممنونم

 14. با سلام بنده داوطلب منصب قضا هستم پس از قبولی و طی مراحل و اخذ تعهد رسمی به خدمت ده ساله توسط معاونت منابع انسانی قوه و استعلامات پاک.متاسفانه پس از ارجاع پرونده به شهرستان محقق پرونده از آنجا که‌مادر و برادران وی با پدر بزرگ و دایی بنده پرونده حقوقی دارن مطالب کذب و عاری از حقیقت به مرکز ارسال کرده و پس از تجدید نظر محقق دوم هم که همکار صمیمی این شخص بدون تحقیق گزارشی بدتر تهیه و ارسال نموده،حال آیا با تقدیم دادخواست به دیوان و ضمیمه کردن دادنامه اختلاف در خلال تحقیق دیوان صلاحیت ورود در پرونده گزینشی دارد؟؟ممنون فرهاد

  1. سلام. شما میتوانید به رای تجدیدنظر گزینش در دیوان عدالت اعتراض کنید

  2. سلام ببخشید این تعهد هایی که ون های گشت ارشاد میگیرن تو همون خیابون جز سابقه محسوب میشه؟؟

 15. سلام
  وقتون بخیر
  من یه بدبخت بیچاره‌ای هستم که هی آزمون میدم قبول میشم هی تو مصاحبه رد میشم. دوستان به من گفتن انقدر بخون که نمره اول بشی ردت نکنن همین کار رو هم کردم الان باز نتیجه مصاحبه رد شدم

  اکنون که دیدگاه دوستان را میخونم متوجه سوابق و غیره شدم. من محکومیت کیفری دارم ولی تو سؤسابقه منعکس نمیشه چون حکم زندانم زیر ۱ سال بود و بجاش پول پرداخت کردم یعنی زندان نرفتم و به همین دلیل دارای سؤ سابقه نیستم

  حالا میخواستم بدونم آیا این دلیل رد شدنم در مصاحبه است؟ چون من از وکیلم پرسیدم گفت که تنها قاضی دادگاه با نامه زدن به شعبه دادگاه کیفری میتونه این مورد را از پرونده من رؤیت کنه!!!
  با سپاس فراوان از زحمات شما.

  1. سلام. احتمال داره از قوه قضاییه استعلام بشه که تمامی پرونده های مربوط به شما رو اعلام کنند و ممکنه همین امر موجب رد شدن شما بشه

 16. سلام . من سال ۸۸ تو ازمون استخدامی اداره برق شرکت کردم و امتحانش قبول شدم ولی مصاحبه رد شدم.

  از اونوقتا تا حالا بیکارم که اگه قبولشده بودم حالا بکل وضعم فرق میکرد .

  سوالی داشتم ایا میتونم با پیگیری به نتیجه مصاحبه اعتراض کنم چون نفر اول ذخیره بودم و به چه صورت باید اقدام کنم .

  حالم خیلی بده واقعا . مطمینم خیلی تو نتیجه مصاحبه دستکاری شد و پارتی بازی زیادی بود

  ممنونم اگه دقیق راهنمایی کنید

  1. سلام، از سال ۸۸ تا الان ده سال گذشته و امکان اعتراض وجود نداره

 17. سلام من مصاحبه علمی دانشگاه شاهد قبول شدم ولی گززینش منو رد کرده چگونه پیگیر بشم؟مقظع دکترا//حتی اساتید در مصاحبه علمی به من گفتن قبولم ولی به خازر گزینش رد شدم

  1. سلام. شما بدوا باید به رای هسته گزینش در خود گزینش اعتراض کنید

 18. سلام.من در بیمارستان مشغول سه سال بصورت نیروی شرکتی مشغول بکار شدم(در قسمت اداری) و هرسال رفتم گزینش و امسال که رفتم گفتن که وارد اتاقهای محل کار شدی و با همکاران مرد گرم صحبت شدی و هرروز صبح با ماشین یکی از همکارای مردت اومدی سرکار که همشون تهمته و باعث استخدام شوهرت در بیمارستان شدی که شوهر بنده برقکار میباشد و بصورت پیمانکار از بیمارستان کار گرفته و در مرحله اول و دوم گزینش رد شدم و حالا پرونده ام رفته دیوان.اونجا امکان داره بازگشت بکار بشم؟
  در ضمن تمام مدارک و سوابق بیمه و برقکاری شوهرم رو گذاشتم رو پرونده دیوان و از اتاقهای بخش اداری عکس گرفتم که همشون پنجره بزرگ و بدون پرده دارن و دارای شیشه شفاف میباشن.
  تورو خدا راهنماییم کنید که بنظر شما بازگشت بکار میشم و اگه وکیل بگیرم بهتره؟

  1. سلام. رسیدگی های دیوان در خصوص پرونده های گزینش معمولا فارغ از این گونه مسائل و بر اساس اصول و مقررات انجام میشه. امیدوارم پرونده شماهم به همین شکل رسیدگی و نتیجه بخش باشه

   1. سلام مشکل بنده هم تقریبا به همین صورت هست که با تهمت های همکارا در تحقیقات گزینش اخراج از کار شدم ممنون میشم بیشتر توضیح بدید که رسیدگی ها دیوان به چه صورت هست
    آیا می شود به دیوان درخواست پرینت تماس و پیام داد؟

    1. با سلام. خیر دیوان عدالت اداری صرفا به مدارک موجود در پرونده رسیدگی کرده و استعلامی انجام نمیدهد.

 19. سلام به هسته گزینش دانشگاه شاهد شکایت کردم ولی گفتن نه موافقت نشده مرحله بعدی چیکار کنم؟

 20. سلام من دانشکده افسری ثبتنام کردم همه کارام هم انجام شد فقط تو هسته گزینش سر لج و لجبازی کار منو خراب کردن چیکار باید بکنم؟

  1. سلام.میتوانید به رای هسته گزینش اعتراض کنین

 21. سلام. کسیکه یکبارازش آزمایش اعتیادگرفتن ومثبت شده وبانامه هیات مرکزی وزارت بهداشت بکاربرگشته، الان بعدچندماه بعدیک بحث بانیروی حراست دوباره گرفتن وایندفعه واقعامنفی بودولی مثبت اعلام کردن بعدیکماه، بنظرتون دیوان چی رای میده؟ ۱۴سالم سابقه کارداره

 22. آقا خودتون رو خسته نکنید.
  به هیچی جواب نمیدن توی گزینش.
  به جای اینکه دولت محترم بهمون کار بده، بعد از دو سال دوندگی توی دادگستری بهمون هیچ جوابی نمیدن.
  واسه خودشون هسته گزینش کار درست کرده که یه موقع بیکار نمونه.

 23. سلام من برای گزینش سپاه رد شدم مثل اینکه چند نفر رفتن و از من بدگویی کردن خواستم بدونم اگر شکایت کنم به دیوان عدالت اداری درست میشه یا بیخیالش بم در ضمن فرزند جانباز ۶۰ درصد هستم

 24. سلام ی سوال داشتم میخواستم کمکم کنید لطفا
  چند سال پیش در محل با پدر بنده دعوایی در محل صورت گرفته و پدر شاکی شدن
  الان گزینش استان گفتن بیاین گزینش توضیح بدین خواستم بدونم مشکلی ک ایجاد نمیشه
  خواهشا جواب بدین ممنون

  1. سلام قاعدتا نباید مشکلی ایجاد بشه اما با دقت کامل توضیح بدین

 25. با سلام سوالی داشتم از خدمتتون بنده جذب عمومی قضاوت دو سال پیش بودم همه ی مراحل خوب پشت سر گذاشتم الان بعد از مرحله ی عقیدتی اعلام کردن با توجه به امتیازات لازم که کسب نمودی فاقد اولویت برا امر قضا شدین یعنی رد کردن میگن کاهل در انجام واجبات تشخیص داده شدین اعتراض کردم رای اول تایید شد حالا راهی هست برا اعتراض دوباره؟یا مراجعه حضوری داشته باشم موثر است؟البته یه حرفی هم دارم اینکه امسال ۳۰ نفر بیشتر خانم برنمیدارن

  1. سلام
   شما میتوانید به رای اولیه گزینش اعتراض بزنید در صورت تایید رای در تجدید نظر گزینش از رای صادره در دیوان عدالت اداری شکایت کنید.

 26. سلام وقتتون بخیر
  من به رای گزینش اعتراض زدم برای دانشگاه فرهنگیان. مصاحبه تهران رفتم. جواب نامه اومده ک بجز یکسری رشته های خاص مثل دبیری الهیات میتونی در دانشگاه فرهنگیان تحصیل کنی. من رفتم دانشگاه فرهنگیان گفتن اسم هنوز برای ما نیومده. الان حدودا یک ماهه ک میگذره. میخواستم بدونم بعد از گزینش فیلتر دیگه ای وجود داره؟ یا اینکه بازم باید منتظر بمونم؟

 27. سلام من زچهار سال قبل ازمون افسری ناجا قبول شدم
  پزشکی و مصاحبه روهم تایید شدم..مرحله پایان گزینش وتحقیقات بود که رفتم خبر بگیرم گفتن ردی ولیلش محرمانست..فرم اعتراض پر کردم گفتن خبرت میکنیم وا کمیسیون
  به مدت دوسال هرماه حضوری رفتم گزینش گفتن پرونده کادری زیاد داریم نوبت نرسیده
  حضوری سردار استان رودیدم دستور رسیدگی مجدد پرونده ام روداد ولی بعد یه ماه رفت وامد من گفتن ابلاغیه دادن شرایط سنی جدید ۲۴هست شما۲۷دهسال فعال بسیج داشتم دوسال روگفتن میبخشن گعتن بازم یسال کم داری..گفتن رشته شماامسال مورد درخواست نیست وهمینطور دانشگاه پیام نوری
  من قبلا گزینش شدم وتموم..این قوانین که واسه جذب سال جدیدشون بود..جواب سربالادادن واومدم
  حتی بعددوسال الاف کردنم کمیسیون نگرفتن
  متاهل بودم.بچه داشتم.پدرم جانباز ازکارافتاده بودهرچنددرصدنگرفته.. سرپرست خواهربرادرام بودم..ازقشر ضعیف جامعه..تموم جونیم توی مسجد وبسیج بودم..کل محل به سرم قسم میخوردن اونوقت به این شکل حتی کمیسیونم نگرفتن

  باگذشت این مدت واین شرایط میشه دیوان عدالت شکایت کرد؟

 28. باسلام تورو قران تورو خدا جواب منو بدین
  بنده چهار ساله دنبال استخدامی دانشگاه افسری هستم
  امسال شرکت کردم مصاحبه ها و ورزش و ازمونا رو با موفقیت خیلی خوب به اتمام رسوندم ولی اخر سر رد شدم در حالی که دو نفر از کسانی ک اونجا با من گزینش شدن و از من خیلی ضعیف تر بودن قبول شدن
  الان تکلیف چیه. حقمونو کجا بگیریم به خدا قسم دارم دیوونه میشم تو این دو روز

  1. سلام
   نسبت به رای گزینش با ارائه مدارک تجدیدنظر خواهی کنید

 29. سلام ببخشید من گزینش رد شدم وبه دیوان عدالت اعتراض زدم باز رد شدم به نظرتون الان باید چکار کنم.

 30. با سلام جناب آقای نائینی بنده ۲۰ سال سابقه خدمت پیمانی در دادگستری داشته و در حال حاضر تقاضای تبدیل وضعیت دادم از پیمانی به رسمی که هسته گزینش دادگستری با استناد به بند ۲ ماده ۲ حقیر را صالح به تبدیل وضعیت ندانسته به نظر شما با استنادی که کردند و به خدای احد و واحد کذب محض میباشد آیا با اعتراض حقم بر میگردد ؟یا بدتر میشود؟

 31. باسلام جناب آقای نائینی من در استخدامی فراگیر ۶ سال ۹۷ شرکت کردم وقبول شدم البته فرزند شهید هستم.مصاحبه و گزینش رو هم قبول شدم و مردادماه۹۹ تمامی مدارک طب کار و تعهد۱۰ساله محضری رو انجام دادم و تحویل اداره اب وفاضلاب شهری دادم(بنده قبولی اب فاضلاب روستایی بودم که ادغام شدن).بعداز مراجعه به من گفتن ما نیرونمیخواهیم بودجه نداریم شمابروتهران بودجه بگیرتا ما حکم بزنیم براتون.نیروهای خودمونن اضافه ان.ک من گفتم وظیفه من نیست.ومن ۲سال بخاطرقبولی اینجا تمامی استخدامی هارو از دست دادم.گفتن اگرم بگیریمتون ۱۴۰۰ به بعد.۲سال صبر کردی یه سالم روش.
  من بایدچیکار کنم؟ استخدامی نمیتونم شرکت کنم.چطور اطمینان کنم تا ۱۴۰۰باز صبر کنم ایا بشه ایا نشه؟و اگرم حکمم رو بزن اون سمتی که قبول شدیم رو نمیزنن برامون.
  لطفا راهنمایی کنید باید چیکار کنیم میتونیم شکایت کنیم؟باید چیکار کنیم

 32. سلام و وقت بخیر
  لطفا جواب سوال منو بدید خیلی نگرانم، من آزمون استخدامی سازمان زندان‌ها شرکت کردم و الان به مرحله گزینش رسیدم، متاسفانه یکی از اعضای خانواده درجه یک من مدت ۲۰ روز در زندان بازداشت بوده و حکم دادگاه بر۵سال زندانی و ۱۱ تا شلاق تعزیری اون صادر شده و هنوز خودشو معرفی نکرده، آیا این موضوع روی استخدام من تاثیر میذاره، و منو رد میکنن؟؟
  خواهش میکنم جواب بدین….. خدا خیرتون بده

 33. بسم الله الرحمن الرحیم
  سلام من علی علی پور هستم کارشناسی برق قدرت از دانشگاه فنی شماره یک تبریزمعدل 16 هستم و فرزند ایثارگر و نظامی و بسیجی کدملی5050079896متولد1376
  از آنجا که علاقه زیادی به سپاه هوافضا دارم در گزینش تبریز به پادگان شهید شفیع زاده رفتم مراحل رو کامل طی کردم و نامه رو در پاکت به آقای طاهری پادگان شهید شفیع زاده تحویل دادم فرمودند که این ها به تهران می رود تا جواب بیاد
  من بعداز یک ماه زنگ زدم جواب منفی دریافت کردم خودم بسیار متعجب و ناراحت شدم واقعا نمی دانم چرا دلیلش چیه من تا حالا هیچ مواردی نداشتم.من به جواب آمده اعتراض دارم
  لطفاً رسیدگی کنید درستورات لازم جهت پیگری لطف کنید.
  ممنون
  09147321546

 34. سلام خسته نباشین من استخدام گزینش نیری انتظامی هستم تمام مرحله هارو هم تموم کردم
  بعدش بهم گفتن امتیازاتت جمع بندی شدن امتیاز کم اوردی ردشدی حالامن چیکارکنم دوروزه که این اتفاق افتاده خواهش میکنم یه راه چاره ای بهم بگین

 35. آیا هسته گزینش برا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ایثارگران نتواند بنده را به جرم سرقت از دیگران رد صلاحیت کند در صورتی که هیچ مدرکی و استنادی دال برا اثبات این قضیه وجود ندارد فقط بر اساس تحقیقات محل کار از سه نفر سوال کردن مسول حراست مسول خود بنده و مسول قدیمی و قبلی بنده که آخرین نفر که متاسفانه هم آدم بی رحم و . . . . هستند بنده را به جرم سرقت و اعتیاد و . ‌‌‌‌. متهم کرده البته هسته گزینش نگفت ایشان گفتن یکی از همکاران اصلاع دادن که بدگویی بنده را کذد
  حال جای امیدی هست که هسته گذینش مرا رد نکند برای استخدام رسمی
  البته تست اعیاد هم گرفتند خیلی سختگیرانه و نفر همراه تا زمان دادن نمونه که خوشبختانه جواب تست اپیوم منفی بود

 36. سلام دارم خدمت شما بزرگوار بنده سال 97آزمون استخدامی آموزش وپرورش شهرتهران شرکت کردم بعداز گزینش به استخدام پیمانی دراومدم سال 98مشغول به کار شدم ،چون ایثارگری داشتم خواستن تبدیل وضعیت بشم به رسمی قطعی ولی حالا ازانواع اقسام سوء سابقه برا من اوردن درمرحله تحقیقات محلی باوجود اینکه بنده گواهی عذم سوء پیشنه رواوردم گفتن اینا ملاک نیس حالاگفتن پروندت سنگین گفتم ببینم میتونن اخراجم کنن یا نه بعدش یبار برا پیمانی شدن گزینش شدم حالا کاسه داغ تر ازآش شدن هرچی انگ به من چسبودن لطفا راهنمایی کنید چی میشه بلاخره

 37. سلام و عرض ادب بنده حدود سال 97استخدامی آموزش و پروذش شهر تهران شرکت کردم و 98شروع بکار کردم ،چون ایثارگری داشتم قرارشد رسمی شیم ولیکن بعد از مدتی مدیر مدرسه گزارشات بی پایه اساسی درمورد بنده به حراست دادن که ازرسمی شدنم ممانعت بعمل اومد خلاصه نذاشتن بعد مراجعه به هسته شهر تهران اونا گفتن یسال دیگه بمون حسن نیت رو ثابت کن ،بعد از مدتی دوباره رفتم گزینش و قسمت ارزیابی هسته که خیلی خیلی ادم بدرد نخوری بودن همش تهمت میزدن همش میگتن من راضی نشدم یعنی ادم به این بدی تو زندگیم ندیده بودم حالا هم بنا به سری دلایل واهی ازجمله تهمت متهم به قتل ،فساد اخلاقی و حمله مسلحانه …‌ ازاین جرم های سنگین … که همشون دروغ بودن حتی من سوء پیشنه جدید اوردم که عدم سوپیشنه برام زدن خلاصه گفتن پروندت سنگین نمیدونم بعد دوسال پیمانی بودن میخوان چه بلایی سرم بیارن من هیچ جرمی مرتکب نشدم واقعا هم همینطوری خواستم بدونم با توجه با تجربه شما که واقعا جزوکلای محبوب و صاحب نامی هستید که در دعوی استخدامی با دیوان و هسته و هسته مرکزی جواب این پیام منم بدید ممنون میشم جزاکم الله فقط خواهشا ج بدید که اخرش چی میشه ،من یه صورت جلسه و استشهادی محلی هم که مهرامام جمعه ،شواری تبلیغات اسلامی شهر ،شواری شهرمون و معتمدین محل جمع آوری کردم با وجود اینکه فرزند جانباز 55%هستم ایا میتونن اخرام کنن همین لطفا خواهشا راهنمایی کنید جناب آقا نائینی عزیز

  1. سلام دو مرحله امکان اعتراض به نظرات هسته گزینش وجود دارد و در مرحله سوم میشه اعتراض رو به دیوان عدالت اداری تقدیم کرد.

 38. سلام من در نیروی انتظامی تمامی مراحل بجز تست عقیدتی سیاسی و مصاحبه سوم پشت سر گذاشتم .حال در ارزیابی بهم گفتن پروندت متوقف شده و امتیازت کم هست.
  آیا قبل تست و مصاحبه سوم پرونده ارزیابی و امتیاز داده میشود.؟
  کجا اعتراض بدیم؟

 39. سلام. بنده در تمامی مراحل استخدامی نیرو انتظامی با بهترین شرایط قبول شدم و امتیازات مثل معدل بالا بسیج فعال مقامات و غیره هم دارم و مصاحبه هم قبول شدم ولی متاسفانه چون نمیدونستم گوشی شنود میشه رد شدم آیا هیچ راهی برای درست کردنش هست ک حالا یا تعهد یا بخوان استعلام مجدد بگیرن و دیگ چیزی توی گوشیت نباشه قبولت کنن

 40. سلام .ببخشید گزینش برای من در داخل نامه نوشته تایید یکساله و تمدید مجدد قرار داد منوط به تایید دوباره هسته گزینش .بخاطر نماز قضا اینو نوشتن ایا سال دیگه امکان رد شدنم هس؟

 41. سلام من نیروی آزاد آموزش پرورش هستم جواب گزینش هم برای قسمت مدیریت مثبت آمده اما به مئت یک سال . یعنی باید برای سال بعدی هم شرکت کنم و چرا یکساله

 42. سلام جناب من پنج ماه انفصال از خدمت داشتم اما الان سه ساله دعوت به کار نشدم وتوسط هسته گزینش رد صلاحیت استخدام گزینش شده ام ودر دیوان عدالت اداری شکایت نمودم که منجر به رای نشد وکماکان اممنوع الکامیباشم باید چکار کنم خواهش میکنم کمکم کنید وکار نیاز به وکیل دارم خودتون تقبل نمایید پرونده رو به شما میدهم مرسی۰۹۱۹۶۹۳۸۰۳۶

 43. سلام خسته نباشید. بنده در تحقیقات محلی دانشگاه افسری رد شدم.
  خواستم بدونم اولا امکان اعتراض هست؟
  دوما آیا سال دیگ هم شرکت کنم رد میشم؟
  آخه یکی از همسایه ها معلوم نیس از رو حسودی یا هرچی که نمیدونیم در مورد من چیزهایی گفته که اصلا صحت ندارن

 44. سلام وعرض ادب.
  بنده امسال برای ارشد علوم قضایی دعوت به مصاحبه شدم .با اینکه رتبم خوب بود و درصدهای بالایی زده بودم اما در مصاحبه علمی علوم قضایی رد شدم و به مراحل دیگه نرفتم.
  میخاستم ببینم میشه این مرحله رو هم اعتراض کنم یا نه؟؟
  اگر امکان اعتراض دارم از چه طریقی هستش ؟؟

 45. سلام وعرض ادب.
  میخاستم ببینم که ایا اگر کسی مصاحبه علمی ارشد علوم قضایی رو رد بشه میشه اعتراض کردش یا فقط برا مراحل بعدی هستش اعتراض.؟؟
  اگر امکان اعتراض هستش از چه طریقی باید اعتراض کرد؟؟؟

 46. سلام.
  بنده برا ارشد علوم قضایی دعوت به مصاحبه شدم ولی با وجود رتبه خوب و درصد های بالا در مصاحبه علمی رد شدم و به مراحل بعدی راه پیدا نکردم.
  ایا میشه اعتراض کرد در این مرحله؟؟؟
  چه طور باید اعتراض کرد؟؟؟

 47. ضمن سلام اینجانب در آزمون پرستاری شرکت وقبول شدم ومراحل مصاحبه و گزینش با موفقیت سپری نمودم وحکم من بصورت پیمانی صادر گردید با توجه با اینکه پدر من جانباز ۴۰درصد است طبق قانون درخواست تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی دادم حال مجدد گزینش تحقیقات کرده به من گفتند مردم محل خوب گفتند ولی همکاران شیطنت کرده به خدا به خودم گفتند این عدالت نیست تو یک ساله رسمی شوی وبعضی ۱۵ساله شرکتی هستند گزارش داده اند آرایش میکند ومانتو کوتاه پوشیده همین در شرایطی که در گزینش ۴ماه قبل قبول شدم هسته گزینش گفت تحقیقات محلی خوب بوده ولی در محل کار همکاران گزارش آرایش ومانتو کوتاه ولاک ناخن که به خدا دروغ است داده‌اند هسته گزینش من را رد وگفت اعتراض کنید من چکار کنم به خدا مشکل من استفاده از سهمیه ایثارگری بوده که باعث رنجش همکاران شده خواهش میکنم چکار کنم در ضمن پدر من پاسدار جانباز ومذهبی است آیا به پدرم بگویم راهنمایی کنید به خدا پدر من به حدی حساس است وقتی دانشگاه قبول شدم محل زندگی را تغییر داد تا من به خوابگاه نروم ترا به خدا راهنمایی کن

 48. با احترام ،، اینجانب با انجام همه مراحل تبدیل وضعیت ایثارگران ،بتازگی با مراجعه به اداره تامین تخصیص متوجه شدم در تاریخ ۸/۸ینی تقریبا ۱۰روز پیش برایم نوبت گزینش درج شده اما اداره مربوطه به بنده هیچگونه اطلاع مبنی بر حضور و معرفی خود به اداره گزینش درتاریخ مقرر ،نداده اکنون باید از کجا پیگیر باشم وآیا نیاز به شکایت است ؟ امیدوارم راهنمایی بفرمایید

 49. سلام من آزمون استخدامی کتبی قبول شدم و الان دارم از همسرم جدا میشم آیا این قضیه در نتیجه مصاحبه و گزینش تاثیر داره؟و اگر من چیزی بهشون نگم آیا از پرونده ای ک در دادگاه داریم متوجه میشن؟چون در دوران عقد هستم در صورت جدایی،اسم همسرم از شناسنامه حذف میشه و شناسنامه سفید بهم میدن اینطوری بازم متوجه طلاقم میشن؟

 50. سلام وقت بخیر بعد از چهار ماه بدون تذکر خاصی گرینش استان استخدامی بنده با من تماس گرفتن و درجلسه حضوری ی عالمه تهمت و افترا زدن و من درخواست مدرک کردم لطفا راهنمایی کنید تخلفات هسته گزینش اموزش پرورش را چطور پیگیری کنم

 51. سلام خسته نباشید

  ببخشید من توی آزمون استخدامی وزارت کشور(سال99) قبول شدم و بعد از انجام مصاحبه تخصصی به عنوان پذیرفته شده نهایی معرفی شدم که لینک اعلام نتایج هنوز هم توی سایت سنجش موجود هست.
  بعد از اعلام نتیجه برای مصاحبه گزینش به استانداری استان خودم که محل قبولیم هست دعوت شدم و اونجا هم تایید شدم(حتی مدارکم برای صدور کد مستخدمی توی سایت کارمند ایران بارگزاری شد). ولی متاسفانه بعد از گذشت 1 سال از تاریخ اون مصاحبه گزینش، هسته گزینش وزارت کشور دوباره برای مصاحبه گزینش بهم گفت که باید بیای تهران و اینجا مصاحبه بدی که توی این مصاحبه من رو رد کردن!!!!
  من شنیدم که همون تاییدیه گزینش استانداری برای استخدام کافی هست و این مصاحبه مجدد غیرقانونی و تخلف بوده ولی متاسفانه دستم به جایی بند نیست..
  میشه راهنمایی کنید که چیکار باید بکنم؟؟؟؟(البته حدود 50 نفر در کل کشور شرایط مشابه من رو دارن)

 52. جناب آقای نایینی درودخدابرشما. تندرستی‌تان مستدام و توفیقاتت روزافزون انشاالله.
  اینجانب کارمند پیمانی یکی از دستگاههای دولتی هستم با ۲۱سال سابقه خدمت صادقانه و ارزشی. دکترای مهندسی فناوری اطلاعات و فرزند جانباز جنگ عراق. ۳سال قبل با رئیس خائن و نفوذی حراست سازمانم اختلاف شخصی پیدا کردم ماشین امضا و شریک خیانت و حرامخواری باندش نشدم با من دشمن شدند لجبازی و دشمنی کردند از مدیرکلی برکنار شدم نگذاشتند طبق مقررات بتوانم بصورت عادی مثل سایر همکاران مشمول قانون جامع ایثارگران، تبدیل وضع استخدام به رسمی گردم لذا مجبور به پناهجویی نزد دیوان عدالت و طرح شکایت شدم و دادنامه قطعی به ورود شکایتم و الزام دستگاه مشتکی‌عنه به تبدیل پیمانی به رسمی‌قطعی صادر شد ولی متاسفانه با اعمال نفوذ حراستی‌های موصوف به انتقامجویی و دشمنی شخصی و لجاجت ادامه دادند و واحد کارگزینی مربوطه شوربختانه تحت اختناق و تحت اطاعت محض از حراستیها و تحت معامله؛ به اینجانب و خانواده‌ام جفا کردند و تبدیل وضعیت استخدامم و ایفای حق مکتسبه قانونی مرا حتی با وجود صدور تاییدیه هسته گزینش مضافا” اصدار حکم قضایی[دیوان] اقدام نکردند! در نهایت بعد از یکسال صبوری بنده و پیگیری بی‌نتیجه درون سازمانی جهت اجرای دادنامه مذکور ناگزیر شدم “استکاف” محکوم‌علیه را در واحد اجرای احکام دیوان، اعلام نمودم و خطاب به مدیرکل کارگزینی ما اجراییه قضایی صادر شد با ضرب‌الاجل یکماهه درخصوص اجرای حکم دیوان یعنی تبدیل استخدامم از پیمانی به رسمی. اما مدیرکارگزینی سازمان ما برای فرار از انفصال و برای گذاشتن چوب لای چرخ دادنامه و اجراییه دیوان، به طرز انگشت‌نما و با خدانترسی مع‌الاسف در سی‌امین روز مهلت اجراییه صادره دیوان؛ مبادرت به کان لم یکن کردن واهی تاییدیه و لغو ماورای قانون موافقت قبلی گزینش بنده کردند! ضمنا مع‌الاسف این مدیرکل ملعون کارگزینی خودش عضو هسته گزینش هم است (با حمایت حراست) قطعا تعارض منافع می‌باشد! خودش با جایگاه عضویت هسته، مخالفت پوچ گزینشی را علیه اینجانب در ساعاتی قبل از انقضای مهلت اجراییه دیوان تبانی و امضا کرد در حالیکه در جایگاه مدیرکارگزینی، زیرخطر انفصال قرار داشت! دلیل و استناد “رد” گزینش مرا گستاخانه و تابلو با دستان خالی و کثیفشان زدند “چون الان مدیرکل نیستم بنابراین نمی‌شود استخدام رسمی بشوم فقط همان پیمانی بلامانع است”
  آخر چه ربطی دارد؟! کجا شرط قانون برای رسمی‌شدن مدیرکل بودن است!؟
  تجدیدنظر اول و دوم همان خزعبلات را ابرام کردند نهایتا هفته پیش بعد از دریافت ابلاغ هیات مرکزی گزینش و ادامه ظلم (نوشتند مخالفت با استخدام رسمی و ادامه پیمانی بلامانع) برای نقض این آرای مغرضانه گزینش مزبور به دیوان شکایت کردم.

  جناب آقای نایینی:
  ۱-دادرس اجرای احکام دیوان متعاقب نظریه منفی گزینش علیه بنده ولو پوچ ولو با دورزدن قوانین ولو با چوب لای چرخ رای دیوان گذاشتن؛ پرونده را مختومه و غیرفعال کردند!!! آیا راهکاری جهت مفتوح و فعال شدن آن متصورید؟
  ۲-شکایت اخیرم در دیوان بابت ابطال ظلم گزینش و نقض خودسری‌های وصف شده چه خواهد شد؟ پیش‌بینی و تحلیل یا توصیه حقوقی جنابعالی چیست؟ ضمنا ابتدای سالجاری شکایت دیگری در دیوان پیرامون الزام کارگزینی سازمانم به اجرای رای مثبت و موافقت صادره هسته گزینش مذکور نمودم که متاسفانه با تاخیر رسیدگی دیوان بعلت شلوغی کار شعب، همین امروز (۲۴ اسفند ۱۴۰۱) حکم راحت و بی‌اساسی به رد شکایتم دادند البته اعتراض و درخواست تجدیدنظرخواهی کردم.

  پیشاپیش فرا رسیدن بهار طبیعت و نوروز را خدمتتان تبریک می‌گویم و بابت رهنمودی که می‌فرمایید قدردانم و دعاگو انشاالله هیچ وقت گرفتار جماعت خناس و مسلمان‌نما و آدم‌نما نشوید و مظلومیت و تجربه تلخ مرا خودت و عزیزانت تجربه نفرمایید.

 53. سلام اقای نایینی خسته نباشید..من در مصاحبه اموزش پرورش هول شدم و گفتم نماز نمیخونم.بعد متوجه شدم گفتم مدتی هست نمیخونم…ولی قبلا میخوندم..ایا ردم میکنن…اگه رد کردن امکان اعتراض هست؟

 54. سلام ، در تبدیل وضعیت به دلیل حجاب رد صلاحیت شدم و مانع تبدیل بنده از طرح به استخدام شدند
  بخاطر یک عکس متعلق به سال ۹۹ که فقط موهایم پیداست
  آیا میتوانم به دیوان شکایت کنم؟

   1. راه ارتباط با شما از چه طریقی هستش ، جهت شکایت به دیوان عدالت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید