دعاوی حقوقی

اعتراض به رای هسته گزینش

معترضین به آراء گزینش می توانند تاحداکثردو ماه پس از ابلاغ رأی در هر مرحله، به واحد رسیدگی به شکایات مراجعه نمایند. یعنی به مرجع اول و دوم تجدیدنظر (به ترتیب: هسته گزینش و هیئت مرکزی ) مراجعه و شکوائیه کتبی خود را تسلیم نمایند.

اعلام اعتراض می بایست صرفاً از طرف داوطلب و به صورت کتبی و با اخذ رسید و یا ارسال به وسیله پست سفارشی در مهلت مقرر انجام گیرد. داوطلب در شکوائیه کتبی خود باید نکات زیر را قید نماید:

نام و نام خانوادگی – نام پدر – شماره شناسنامه و امضاء

آدرس محل کار و سکونت – شماره تلفن تماس

ارائه جهات – دلایل با مستندات اعتراض با درج رای با آراء صادره در شکوائیه پس از تجدید نظر دوم – معترضین به آراء تجدید نظر می توانند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ رای به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند تا پرونده آنان از حیث نقض قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گیرد.

هر یک از مراجع تجدیدنظر اول و دوم و همچنین دیوان عدالت اداری فقط یکبار میتوانند نسبت به یک شکایت رسیدگی و اقدام‌ به‌ صدور ‌رأی ‌نمایند.

هسته و هیأت ( درغیر از تجدیدنظر دوم) مکلفند در رأی صادره، قابل تجدیدنظر بودن و نیز مرجع تجدیدنظر کننده و مهلت قانونی ‌جهت ‌اعتراض‌ را ذکر نمایند.

در صورتی که شکایت بعد ازمهلت قانونی واصل یا از سوی فردی غیر از داوطلب ( باستثناء نماینده قانونی) امضاءشده باشد ، هسته و هیأت فارغ از رسیدگی بوده و مورد بنحو مقتضی به شاکی اعلام خواهد شد.

در مرحله تجدیدنظر دوم که در هیأت انجام خواهد شد. هیأت پس از ملاحظه پرونده و نیز استماع دفاعیات حضوری داوطلب ( در صورت درخواست) ، نسبت به صدور رأی اقدام خواهد نمود. در هر حال عدم حضور ذینفع در مهلت مقرر مانع از رسیدگی نمیباشد.

افشای محتوای پرونده ها به استناد ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون مجازنمی باشد لکن در صورتیکه داوطلب با علم به این موضوع بخواهد در جلسه حضوری از فرد دیگری بعنوان مطلع یا شـاهد بصورت همراه استفاده نمایـــد ، با اطلاع قبلی هیأت، منعی نخواهد داشت،  به هر حال هیچ یک از افـراد حاضر در جلسه حق افشای محتوی پرونده را نخواهند داشت.

هسته ها و هیأتهای گزینش موظفند در صورت درخواست کتبی داوطلب موارد عدم پذیرش (اعم از عدم احراز ضوابط عمومی یا انتخاب اصلح ) را به صورت کلی، محرمانه و کتبی به وی اعلام نمایند.

نیاز به تماس تلفنی دارید؟ برای تماس تلفنی با مهدی نایینی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی با این شماره تماس بگیرید
02122041850

درخواست تجدیدنظر اول

هنگامی که پرونده ای توسط اعضاء شورا نظردهی می گردد این نظر توسط نامه ای به مدیریت توسعه سازمان و سرمایه انسانی ارسال می گردد تا با اعلام آن به داوطلب استخدام ، وی برای سایر مراحل استخدامی مراجعه نماید .

درمواردی که رأی گزینش منفی باشد این رأی بصورت حضوری به داوطلب استخدام ابلاغ شده واز وی رسید دریافت می گردد. اگر داوطلبی بخواهد دلایل هسته گزینش را بصورت کتبی دریافت کند باید کتباً این درخواست را اعلام کند.

اگر داوطلب به رأی صادره معترض باشد بمدت دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرصت داردکه با تکمیل فرم درخواست تجدید نظر اول تقاضای تجدیدنظر نماید .

فرم در خواست تجدید نظر را داوطلب می تواند از هسته گزینش و یا وب سایت آن دریافت و پس از تکمیل پست کند و یا بصورت حضوری آن را به دبیرخانه هسته گزینش تحویل ورسید دریافت نماید . هسته گزینش نیز موظف است با ارجاع پرونده به شوراء تجدیدنظر پس از اقدامات تکمیلی مورد تقاضای شورا تجدید نظر (تحقیقات مجدد و در صورت نیازاستعلام و مصاحبه مجدد) رای خود را صادر و نتیجه را به داوطلب و کارگزینی ( یاادارات با عناوین مشابه در دستگاه استخدام کننده) اعلام دارد .این تجدیدنظر “تجدیدنظر اول ” نامیده می شود و حدکثر زمان قانونی رسیدگی و اعلام نظر یک ماه میباشد .

البته لازم بذکر است عملا زمان اعلام نظر در مورد پرونده های تجدید نظر متغییربوده و معمولاً از دوهفته و گاهاً تا دو ماه بطول می انجامد .

درمرحله اول تجدیدنظر اگر داوطلب استخدام تمایل داشته باشد می تواند با وقت قبلی جهت مذاکره یا دفاع از پرونده خود در شوراء هسته گزینش حضور یافته وبا اعضاء شورا دیدار کند.

درصورتی که رای صادره توسط شورای تجدید نظرهسته گزینش نیز مورد رضایت داوطلب نباشد می تواند حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ رأی تجدیدنظر ،‌ به هیئت مرکزی گزینش وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی مراجعه وکتباً تقاضای تجدیدنظر نماید که در اینصورت هیئت مرکزی پرونده را از هسته گزینش درخواست نموده وبا توجه به مستندات آن اعلام نظر کرده ورأی به داوطلب ونیز جهت اجرا به هسته گزینش ابلاغ می گردد( برای اطلاع بیشتر به قسمت تجدید نظر دوم را مطالعه فرمایید )

وضعیت حقوق و مزایای و چگونگی ادامه اشتغال یا استخدام کسانی که در مرحله تجدیدنظر اول و یا دوم محقق تشخیص داده می شوند طبق تبصره ۳ ماده ۲۳ آئین نامه اجرایی قانون گزینش خواهد بود

ضمنا در صورتی که داوطلب قصد شکایت داشته باشد می تواند به دیوان عدالت اداری نیز مراجعه کند.

مرحله تجدید نظر دوم گزینش

چنانچه افرادی که در مرحله اول تجدید نظر که در هسته گزینش واجد شرایط استخدام تشخیص داده نشوند و قصد اعتراض داشته باشند تا ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رای به آنها میتوانند اعتراض خود را به هیئت مرکزی گزینش که مرجع رسیدگی به درخواست تجدید نظر دوم است اعلام کنند.

تذکر : هر یک از مراجع تجدید نظر اول ودوم وهمچنین دیوان عدالت اداری فقط یکبارمی توانند نسبت به یک شکایت رسیدگی واقدام به صدور رأی نمایند.(ماده ۳۴ آئین نامهاجرایی قانون گزین)

برای در خواست تجدید نظر دوم باید فرم مربوطه را از هسته گزینش و یا هیئت مرکزی گزینش و یا وب سایتهای آنها دریافت و مندرجات آن را کامل نموده و به همرا مدارک لازم و مستندات مربوطه به یکی از روشهای که در ذیل بیان شده به هیات مرکزی گزینش ارائه کرد

الف- ارائه درخواست (بهمراه مستندات) توسط متقاضی به دبیرخانه هیأت مرکزی

ب- ارسال درخواست ( بهمراه مستندات) از طریق پست به آدرس هیأت مرکزی

ج- تکمیل و ارائه فرم ( بهمراه مستندات) به هسته گزینش مربوطه که در آن صورت هسته گزینش پرونده متقاضی را نیز ضمیمه و به هیئت مرکزی ارسال خواهد کرد

نکات ضروری در تکمیل برگ درخواست تجدید نظر دوم هسته گزینش

۱-  نوشتن کامل مشخصات فردی

۲-  نوشتن آدرس دقیق محل کار – سکونت و شماره تلفن

۳-  نوشتن مقطع استخدامی

۴-  ضمیمه کردن آراء صاده ( اعم از بدوی و تجدید نظر )

شکایت به دیوان عدالت اداری

باعنایت به تبصره ۳ ماه ۱۴ قانون گزینش در صورتی که داوطلب نسبت به رأی مرحله دوم تجدیدنظر اعتراض داشته باشد از تاریخ دریافت رأی برای تسلیم دادخواست خود به دیوان عدالت اداری ۲ ماه فرصت دارد.

دیوان عدالت اداری درزمان رسیدگی به شکایت از حیثت نقص قوانین و مقررات در هرمرحله نسبت به استعلام نظر هیأت مرکزی گزینش یا هیأت عالی اقدام و پس از استماع نظرات رأی خود را صادر می نماید.

 نحوه تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری

رسیدگی دردیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست است که به زبان فارسی و برروی برگه های مخصوص نوشته می شود. دادخواست و تصویر مصدق کلیه مدارک ومستندات پیوست آن،باید به تعداد سه نسخه باشد.

برخی از داوطلبان در تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری در اعتراض به آرای گزینش به جای اینکه هیئت مرکزی گزینش را طرف شکایت خود در دادخواست تقدیمی اعلام نمایند دانشگاه علوم پزشکی و یا …. را طرف شکایت قرار می دهد که این امور به استناد ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری موجب صدور قرار رد شکایت بعلت عدم ارتباط موضوع به طرف شکایت می شود لذا لازم است هیأت مرکزی گزینش یا هسته گزینش دانشگاه راطرف شکایت خود عنوان نمائید.

جهت اجراء آراء دیوان عدالت اداری می بایست ابلاغ قضائی آراء به دبیرخانه هیأت مرکزی یا دبیرخانه هسته گزینش از طریق مأمور ابلاغ قضائی دادگستری صورت گرفته باشد.

نکات اساسی در مورد اعتراض به رای هسته مرکزی گزینش

اعتراض به رای هسته مرکزی گزینش اصولی دارد که اگر می‌خواهید برای تغییر رای با موانع قانونی مواجه نشوید باید این اصول را رعایت کنید. نکات اساسی که باید قبل از تنظیم لایحه به آن‌ها توجه کنید عبارتند از:

 • زمان اعتراض: زمان، اولین موردی است که باید به آن توجه کنید؛ چرا که شما یک مهلت قانونی برای اعتراض دارید که معمولا در پایان رای درج می‌شود. آرایی که توسط هسته گزینش صادر می‌شوند معمولا ۲ ماه فرصت اعتراض دارند. البته با اینکه مهلت قانونی مشخص است بعضا مهلت کمتر هم دیده شده. در حقیقت بسته به اینکه رای از کجا و با چه استنادی صادر شده است ممکن است این مهلت تغییر کند. اما معمولا برای اعتراض در دیوان عدالت اداری ۲ ماه مهلت خواهید داشت.
 • محل اعتراض: سابقا که دفاتر خدمات قضایی هنوز پا نگرفته بودند و کارها اکثرا به صورت دستی انجام می‌شدند، اشخاصی که به رای هسته مرکزی گزینش اعتراض داشتند باید از سراسر کشور به تهران مراجعه و اعتراض را به دبیرخانه دیوان عدالت اداری تقدیم می‌کردند. اما در حال حاضر این فرآیند تسهیل شده و اشخاص می‌توانند اعتراض خود را از طریق دفاتر خدمات قضایی محل سکونت بنویسند و برای دیوان عدالت ادرای ارسال کنند.
درخواست تجدید نظر به رای هسته گزینش
درخواست تجدید نظر به رای هسته گزینش
 • نحوه نگارش لایحه اعتراض: نگارش لایحه، یک کار تخصصی است؛ همانطور که برای هر مشکلی که در زندگی مواجه می‌شوید به متخصص مراجعه می‌کنید برای نگارش لایحه نیز لازم است با یک وکیل مشورت کنید. چرا که هنگام تنظیم لایحه باید بدانید به چه موادی استناد کنید، چه تبصره‌هایی استفاده کنید و همینطور نسبت به اینکه آیا رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در آن خصوص صادر شده یا خیر آگاه باشید. بدیهی است که هنگام تنظیم لایحه، تمام این نکات باید به دقت رعایت شوند تا لایحه مذکور، شما را به نتیجه مطلوب برساند. بنابراین این کار باید توسط یک شخص با تجربه انجام شود.
 • پیگیری اعتراض: پیگیری در دیوان عدالت اداری از آن جهت اهمیت دارد که رسیدگی‌های این دیوان غیرحضوری است. پس از تکمیل پرونده و ثبت مفاد اعتراض روی آن، پرونده به شعبه ارجاع می‌شود و قاضی پس از خواندن آن تصمیم نهایی را می‌گیرد. اما با این حال، در خیلی از مواقع لازم است شما حضورا مراجعه کنید و مسائلی را شفاها برای قاضی توضیح بدهید. چرا که ممکن است رایی که به آن اعتراض کردید و مفاد اعتراضی که نوشتید خوانده شود اما موارد مهم آن به سمع و نظر قاضی نرسد. بنابراین حتما باید کار در دیوان عدالت اداری به صورت حضوری توسط خود شما یا وکیل پیگیری شود تا احتمال صدور رای موافق به نفع شما افزایش یابد.

رعایت قانون در هنگام ابلاغ آرای صادره از سوی هسته گزینش

در خصوص آرای صادره از سوی هسته گزینش یکی از موضوعاتی که متاسفانه مشکل ایجاد می‌کند بی‌توجهی و سهل‌انگاری نسبت به جزئیات به ظاهر بی‌اهمیت اما به واقع بسیار مهم و تعیین‌کننده است. یکی از این جزئیات بازه زمانی اعتراض است که در ابلاغیه تعیین شده است. همانطور که پیش‌تر هم گفتیم، شخص از زمان صدور ابلاغیه تا مدت محدودی فرصت دارد تا نسبت به رای صادره اعتراض کند. بنابراین اینکه از هسته گزینش تماس گرفته شود و ابلاغیه شفاها به اطلاع برسد کافی نیست. بلکه این رای باید به صورت قانونی ابلاغ شده و برای آن رسید گرفته شود. ممکن است در خود هسته گزینش به موضوع زمان توجهی نشود اما وقتی رای صادره با اعتراض شما روبرو شود (در مرحله اول، دوم و نهایتا در دیوان عدالت اداری)، اولین موضوعی که مورد بررسی قرار می‌گیرد این است که آیا اعتراض در محدوده زمانی قانونی ثبت شده یا خیر. ملاک، همان زمانی است که در ابلاغیه درج شده است پس باید توجه کنید که اگر در اداره حاضر شدید و رای به صورت شفاهی به اطلاعتان رسید باید درخواست کنید تا به صورت کتبی هم به ابلاغ برسد و رسید آن گرفته شود. رعایت تمام شرایط قانونی کمک می‌کند تا بعدها برای اعتراض به مشکل نخورید.

سخن آخر

اعتراض به رای صادره از سوی هسته گزینش یک اعتراض حساس و مهم است؛ چرا که اگر موفق نشوید رای صادره را به نفع خود برگردانید مشکل شغلی‌تان رفع نخواهد شد. بنابراین باید از این فرصت قانونی به نحو احسن استفاده کنید. همانطور که گفتیم نوشتن لایحه‌های حقوقی یک کار تخصصی است و باید این کار را به کمک یک وکیل مجرب انجام دهید. اگر برای تنظیم لایحه اعتراضی خود به کمک چنین وکیلی نیاز دارید کافی است با راه‌های ارتباطی معرفی‌شده در سایت تماس بگیرید و از مشاوره حقوقی مهدی نائینی، وکیل پایه‌یک دادگستری استفاده کنید.

 

3.8/5 - (71 امتیاز)

76 دیدگاه

 1. با سلام
  ببخشید مصاحبه عقیدتی بانک داشتم.
  گفت تشهد و سلام بخون، خوندم گفت داری اشتباه می خونی چندبار خوندم گفت نه بازم اشتباه می خونی نمی دونم چرا شاید خیلی ریز و نقطه گیر بوده بعد گفت چند وقته نماز نخوندی من از دهنم در رفت گفتم یک هفته ای هست چون خیلی درگیر کارا بودم.
  حالا رد شدم آیا امکان قبولی هست پس از اعتراض؟

  4
  1
 2. با اهداءسلام .گزینش گر توپرونده نوشته حضوربا مانتو بدون چادر و حضورکمرنگ در مراسم ملی مذهبی.درصورتیکه هم راهپیمائی شرکت کردم و هم روزمصاحبه باچادر بودم دروغ نوشته.فقط حرف خودشون باورشون میشه
  باید اعتراض کنم یا به دیوان عدالت اداری شکایت کنم.
  تشکر

 3. سلام
  من نمره کافیه برای استخدامی اوردم
  ولی از حفاظت و اطلاعات رد شدم
  میشه کاری کرد…؟ تعهدی داد و یا…
  راهنمایی کنید ممنون

  8
  1
  1. سلام ابتدا ببینید علت رد چی هست و بعد نسبت به رای صادره اعتراض کنید

   25
 4. سلام وقتتون بخیر
  بنده در آزمون استخدامی بانک ملت سال ۱۴۰۱ شرکت کردم و در آزمون کتبی قبول شدم
  اما در مراحل گزینش متاسفانه بنده رو رد کردن و در تحدید نظر دوم هم رد کردن و گفتن در دیوان عدالت اداری شکایت کنم از هسته گزینش بانک مرکزی
  آیا امیدی هست که دیوان رای رو به نفع بنده برگردونه؟
  ممنون میشم پاسخ بدین

  1. با سلام، اعتراض رو حتما ثبت کنید در صورت شمول شرایط قانونی امکان پذیرش وجود داره

   20
 5. سلام ، در تبدیل وضعیت به دلیل حجاب رد صلاحیت شدم و مانع تبدیل بنده از طرح به استخدام شدند
  بخاطر یک عکس متعلق به سال ۹۹ که فقط موهایم پیداست
  آیا میتوانم به دیوان شکایت کنم؟

  6
  1
   1. راه ارتباط با شما از چه طریقی هستش ، جهت شکایت به دیوان عدالت

  1. سلام، مدت اعتبار رای گزینش چه مدت هست؟ اگر رای دیوان هم منفی باشد، بعد یکسال می توان دوباره برای گزینش درخواست داد؟

   1. سلام، انتهای رای صادره مهلت اعتراض رو میزنن، معمولا ۲ ماه هست، مجدد باید آزمون بدین

    20
 6. سلام اقای نایینی خسته نباشید..من در مصاحبه اموزش پرورش هول شدم و گفتم نماز نمیخونم.بعد متوجه شدم گفتم مدتی هست نمیخونم…ولی قبلا میخوندم..ایا ردم میکنن…اگه رد کردن امکان اعتراض هست؟

  5
  2
  1. سلام به احتمال زیاد رد میکنن. بله امکان اعتراض هست

   24
 7. سلام و عرض ادب بنده حدود سال 97استخدامی آموزش و پروذش شهر تهران شرکت کردم و 98شروع بکار کردم ،چون ایثارگری داشتم قرارشد رسمی شیم ولیکن بعد از مدتی مدیر مدرسه گزارشات بی پایه اساسی درمورد بنده به حراست دادن که ازرسمی شدنم ممانعت بعمل اومد خلاصه نذاشتن بعد مراجعه به هسته شهر تهران اونا گفتن یسال دیگه بمون حسن نیت رو ثابت کن ،بعد از مدتی دوباره رفتم گزینش و قسمت ارزیابی هسته که خیلی خیلی ادم بدرد نخوری بودن همش تهمت میزدن همش میگتن من راضی نشدم یعنی ادم به این بدی تو زندگیم ندیده بودم حالا هم بنا به سری دلایل واهی ازجمله تهمت متهم به قتل ،فساد اخلاقی و حمله مسلحانه …‌ ازاین جرم های سنگین … که همشون دروغ بودن حتی من سوء پیشنه جدید اوردم که عدم سوپیشنه برام زدن خلاصه گفتن پروندت سنگین نمیدونم بعد دوسال پیمانی بودن میخوان چه بلایی سرم بیارن من هیچ جرمی مرتکب نشدم واقعا هم همینطوری خواستم بدونم با توجه با تجربه شما که واقعا جزوکلای محبوب و صاحب نامی هستید که در دعوی استخدامی با دیوان و هسته و هسته مرکزی جواب این پیام منم بدید ممنون میشم جزاکم الله فقط خواهشا ج بدید که اخرش چی میشه ،من یه صورت جلسه و استشهادی محلی هم که مهرامام جمعه ،شواری تبلیغات اسلامی شهر ،شواری شهرمون و معتمدین محل جمع آوری کردم با وجود اینکه فرزند جانباز 55%هستم ایا میتونن اخرام کنن همین لطفا خواهشا راهنمایی کنید جناب آقا نائینی عزیز

  6
  1
  1. سلام دو مرحله امکان اعتراض به نظرات هسته گزینش وجود دارد و در مرحله سوم میشه اعتراض رو به دیوان عدالت اداری تقدیم کرد.

   28
 8. آیا هسته گزینش برا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ایثارگران نتواند بنده را به جرم سرقت از دیگران رد صلاحیت کند در صورتی که هیچ مدرکی و استنادی دال برا اثبات این قضیه وجود ندارد فقط بر اساس تحقیقات محل کار از سه نفر سوال کردن مسول حراست مسول خود بنده و مسول قدیمی و قبلی بنده که آخرین نفر که متاسفانه هم آدم بی رحم و . . . . هستند بنده را به جرم سرقت و اعتیاد و . ‌‌‌‌. متهم کرده البته هسته گزینش نگفت ایشان گفتن یکی از همکاران اصلاع دادن که بدگویی بنده را کذد
  حال جای امیدی هست که هسته گذینش مرا رد نکند برای استخدام رسمی
  البته تست اعیاد هم گرفتند خیلی سختگیرانه و نفر همراه تا زمان دادن نمونه که خوشبختانه جواب تست اپیوم منفی بود

 9. سلام خسته نباشین من استخدام گزینش نیری انتظامی هستم تمام مرحله هارو هم تموم کردم
  بعدش بهم گفتن امتیازاتت جمع بندی شدن امتیاز کم اوردی ردشدی حالامن چیکارکنم دوروزه که این اتفاق افتاده خواهش میکنم یه راه چاره ای بهم بگین

 10. باسلام تورو قران تورو خدا جواب منو بدین
  بنده چهار ساله دنبال استخدامی دانشگاه افسری هستم
  امسال شرکت کردم مصاحبه ها و ورزش و ازمونا رو با موفقیت خیلی خوب به اتمام رسوندم ولی اخر سر رد شدم در حالی که دو نفر از کسانی ک اونجا با من گزینش شدن و از من خیلی ضعیف تر بودن قبول شدن
  الان تکلیف چیه. حقمونو کجا بگیریم به خدا قسم دارم دیوونه میشم تو این دو روز

  1. سلام
   نسبت به رای گزینش با ارائه مدارک تجدیدنظر خواهی کنید

   19
 11. با سلام سوالی داشتم از خدمتتون بنده جذب عمومی قضاوت دو سال پیش بودم همه ی مراحل خوب پشت سر گذاشتم الان بعد از مرحله ی عقیدتی اعلام کردن با توجه به امتیازات لازم که کسب نمودی فاقد اولویت برا امر قضا شدین یعنی رد کردن میگن کاهل در انجام واجبات تشخیص داده شدین اعتراض کردم رای اول تایید شد حالا راهی هست برا اعتراض دوباره؟یا مراجعه حضوری داشته باشم موثر است؟البته یه حرفی هم دارم اینکه امسال ۳۰ نفر بیشتر خانم برنمیدارن

  1. سلام
   شما میتوانید به رای اولیه گزینش اعتراض بزنید در صورت تایید رای در تجدید نظر گزینش از رای صادره در دیوان عدالت اداری شکایت کنید.

   14
 12. سلام ی سوال داشتم میخواستم کمکم کنید لطفا
  چند سال پیش در محل با پدر بنده دعوایی در محل صورت گرفته و پدر شاکی شدن
  الان گزینش استان گفتن بیاین گزینش توضیح بدین خواستم بدونم مشکلی ک ایجاد نمیشه
  خواهشا جواب بدین ممنون

  1. سلام قاعدتا نباید مشکلی ایجاد بشه اما با دقت کامل توضیح بدین

   15
 13. سلام. کسیکه یکبارازش آزمایش اعتیادگرفتن ومثبت شده وبانامه هیات مرکزی وزارت بهداشت بکاربرگشته، الان بعدچندماه بعدیک بحث بانیروی حراست دوباره گرفتن وایندفعه واقعامنفی بودولی مثبت اعلام کردن بعدیکماه، بنظرتون دیوان چی رای میده؟ ۱۴سالم سابقه کارداره

 14. سلام من دانشکده افسری ثبتنام کردم همه کارام هم انجام شد فقط تو هسته گزینش سر لج و لجبازی کار منو خراب کردن چیکار باید بکنم؟

  1. سلام.میتوانید به رای هسته گزینش اعتراض کنین

   14
 15. سلام.من در بیمارستان مشغول سه سال بصورت نیروی شرکتی مشغول بکار شدم(در قسمت اداری) و هرسال رفتم گزینش و امسال که رفتم گفتن که وارد اتاقهای محل کار شدی و با همکاران مرد گرم صحبت شدی و هرروز صبح با ماشین یکی از همکارای مردت اومدی سرکار که همشون تهمته و باعث استخدام شوهرت در بیمارستان شدی که شوهر بنده برقکار میباشد و بصورت پیمانکار از بیمارستان کار گرفته و در مرحله اول و دوم گزینش رد شدم و حالا پرونده ام رفته دیوان.اونجا امکان داره بازگشت بکار بشم؟
  در ضمن تمام مدارک و سوابق بیمه و برقکاری شوهرم رو گذاشتم رو پرونده دیوان و از اتاقهای بخش اداری عکس گرفتم که همشون پنجره بزرگ و بدون پرده دارن و دارای شیشه شفاف میباشن.
  تورو خدا راهنماییم کنید که بنظر شما بازگشت بکار میشم و اگه وکیل بگیرم بهتره؟

  1. سلام. رسیدگی های دیوان در خصوص پرونده های گزینش معمولا فارغ از این گونه مسائل و بر اساس اصول و مقررات انجام میشه. امیدوارم پرونده شماهم به همین شکل رسیدگی و نتیجه بخش باشه

   13
   1. سلام مشکل بنده هم تقریبا به همین صورت هست که با تهمت های همکارا در تحقیقات گزینش اخراج از کار شدم ممنون میشم بیشتر توضیح بدید که رسیدگی ها دیوان به چه صورت هست
    آیا می شود به دیوان درخواست پرینت تماس و پیام داد؟

    1
    1
    1. با سلام. خیر دیوان عدالت اداری صرفا به مدارک موجود در پرونده رسیدگی کرده و استعلامی انجام نمیدهد.

     14
 16. سلام من مصاحبه علمی دانشگاه شاهد قبول شدم ولی گززینش منو رد کرده چگونه پیگیر بشم؟مقظع دکترا//حتی اساتید در مصاحبه علمی به من گفتن قبولم ولی به خازر گزینش رد شدم

  1. سلام. شما بدوا باید به رای هسته گزینش در خود گزینش اعتراض کنید

   12
   1. سلام لطفاً راهنمایی فرمایید اعتراض به رای باید چطور بنویسیم ؟

    1. سلام تنظیم لایحه یک امر تخصصی هست و بهتره این کار رو به وکیل بسپارید

 17. سلام . من سال ۸۸ تو ازمون استخدامی اداره برق شرکت کردم و امتحانش قبول شدم ولی مصاحبه رد شدم.

  از اونوقتا تا حالا بیکارم که اگه قبولشده بودم حالا بکل وضعم فرق میکرد .

  سوالی داشتم ایا میتونم با پیگیری به نتیجه مصاحبه اعتراض کنم چون نفر اول ذخیره بودم و به چه صورت باید اقدام کنم .

  حالم خیلی بده واقعا . مطمینم خیلی تو نتیجه مصاحبه دستکاری شد و پارتی بازی زیادی بود

  ممنونم اگه دقیق راهنمایی کنید

  2
  3
  1. سلام، از سال ۸۸ تا الان ده سال گذشته و امکان اعتراض وجود نداره

   13
 18. سلام
  وقتون بخیر
  من یه بدبخت بیچاره‌ای هستم که هی آزمون میدم قبول میشم هی تو مصاحبه رد میشم. دوستان به من گفتن انقدر بخون که نمره اول بشی ردت نکنن همین کار رو هم کردم الان باز نتیجه مصاحبه رد شدم

  اکنون که دیدگاه دوستان را میخونم متوجه سوابق و غیره شدم. من محکومیت کیفری دارم ولی تو سؤسابقه منعکس نمیشه چون حکم زندانم زیر ۱ سال بود و بجاش پول پرداخت کردم یعنی زندان نرفتم و به همین دلیل دارای سؤ سابقه نیستم

  حالا میخواستم بدونم آیا این دلیل رد شدنم در مصاحبه است؟ چون من از وکیلم پرسیدم گفت که تنها قاضی دادگاه با نامه زدن به شعبه دادگاه کیفری میتونه این مورد را از پرونده من رؤیت کنه!!!
  با سپاس فراوان از زحمات شما.

  3
  1
  1. سلام. احتمال داره از قوه قضاییه استعلام بشه که تمامی پرونده های مربوط به شما رو اعلام کنند و ممکنه همین امر موجب رد شدن شما بشه

   16
 19. با سلام بنده داوطلب منصب قضا هستم پس از قبولی و طی مراحل و اخذ تعهد رسمی به خدمت ده ساله توسط معاونت منابع انسانی قوه و استعلامات پاک.متاسفانه پس از ارجاع پرونده به شهرستان محقق پرونده از آنجا که‌مادر و برادران وی با پدر بزرگ و دایی بنده پرونده حقوقی دارن مطالب کذب و عاری از حقیقت به مرکز ارسال کرده و پس از تجدید نظر محقق دوم هم که همکار صمیمی این شخص بدون تحقیق گزارشی بدتر تهیه و ارسال نموده،حال آیا با تقدیم دادخواست به دیوان و ضمیمه کردن دادنامه اختلاف در خلال تحقیق دیوان صلاحیت ورود در پرونده گزینشی دارد؟؟ممنون فرهاد

  1. سلام. شما میتوانید به رای تجدیدنظر گزینش در دیوان عدالت اعتراض کنید

   14
  2. سلام ببخشید این تعهد هایی که ون های گشت ارشاد میگیرن تو همون خیابون جز سابقه محسوب میشه؟؟

   1
   3
 20. سلام. من برای مصاحبه حضوری آموزش و پرورش به عنوان نیروی آزاد رد شدم. فردا صبح باید برای اعتراض برم هسته گزینش. میشه راهنمایی کنید دقیقا چی بنویسم و چیکار کنم که قبول شم؟
  ممنونم

 21. سلام .اگر اعتراض به رای گزینش در دیوان عدالت اداری باشد .اگر بخوام وکیل بگیرم اولا حق الوکاله چقدر می شود؟دوما .تهران وکیل بگیریم بهتر است یا مرکز استانی که هستم ؟
  برای شکایت به رای هسته گزینش کجا باید مراجعه کنم.

  3
  1
  1. سلام. مرحله بدوی اعتراض در محل خودتون هست و بهتره از محل وکیل استخدام کنید.

   14
 22. سلام .بنده دادگستری قبول شدم .و یک هفته قبل رفتم برای مصاحبه .نه بازداشت رفتم نا مرتکب جرمی شدم .ولی ما در جنوب کرمان زندگی میکنیم و اینجا به صورت قبیله ای هست و طایفه ما با یک طایفه دیگه درگیری دارن تو این درگیری برادرم که معلم بود و بی گناه کشته شد بعد از فامیل ما یه نوجوان رفت یکی از اون طایفه رو کشت که یک ماه پیش اون فامیل ما اعدام شد .من از لحاظ اعتقادی ومذهبی هیچ مشکلی ندارم .ولی تو تحقیق محلی گفتن که من اون نوجوان رو ترغیب و کمک کردم برای قتل .با این تفاسیر ایا گزینش من رو رد میکنه یا نه؟
  اگر رد کرد آیا اعتراض کارساز هست؟
  ممنون میشم جواب بدین

  1. سلام. گزینش و مخصوصا گزینش دادگستری خیلی با دقت به پرونده رسیدگی میکنه و بعید نیست این مورد برای شما مشکل ساز بشه. حتما اعتراض میتواند موثر باشه

   16
 23. سلام. خسته نباشید.
  من رو بدلیل اینکه گفتم نماز جمعه شرکت نمیکنم و بعضی اوقات هفته ای دو بار و گاهی ماهی یکبار در نماز جماعت شرکت میکنم و گاهی اوقات نماز صبحم قضا میشه ( خودم در مصاحبه اذعان کردم) نمره نگرفتم و بهم گفتن انتخاب اصلح نشدی

  در اعتراضم نوشتم این چند سال اخیر که بیکار شدم( در شرکت خاصی کار نمیکنم) و اینکه جمعه ها مجبورم کار کنم نمیتونم در نماز جمعه شرکت کنم و بدلیل اینکه تا دیر موقع مسافرکشی میکنم بعضی اوقات نماز صبحم قضا میشه ولی قبلا که سر کار بودم و در شرکت کار میکردم و وقت آزادتری داشتم . نماز جمعه شرکت میکردم و مرتب نماز جماعت هم شرکت میکردم . و هیچ وقت نمازم قضا نمیشد

  به نظرتون در مرحله اول رای به نفعم صادر میشه

  در ضمن تحقیقات محلی خوب بوده.
  هیچگونه سابقه کیفری و سیاسی نداشتم.

  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  3
  1
  1. سلامو منم دقیقا همین دیروز رفتم برای جواب گزینش تو آبفای تهران. به من و چند نفر دیگه گفتن که نمره گزینشتون به حدنصاب نرسیده و باید اعتراض بزنید منم اعتراض رو نوشتم. ولی نمیدونم جریان چیه و چجوریه. احتمال رد وجود داره یا نه دوستان کسی اینجور شرایطی داشته یا نه

   3
   1
   1. سلام رسمی آزمایشی بودم ،درخواست دادم برا تبدیل به رسمی قطعی،ارزشیابی سال پیشم 91بود و نمره رضایت مسؤل مرکزم هم 90،متاسفانه گزینش مجدد رسمی آزمایشی زده برام و دلیلشون هم زدن عینک آفتابی و پوشش نامناسب زدند ،در حالی که هیچ تحقیقی در محل کار و زندگیم انجام ندادند ،حق اعتراض بهم دادند ،لازم به ذکراست که در این پنج الی شش سالی که کارم میکنم از پوشش مناسب در محل و لباس فرم اداری استفاده می کنم و تو این مدت هیچ تذکر شفاهی و یا کتبی اصلا نداشتم ،ایا بااعتراضبه رای امیدی هست به تغییر رای صادره،
    ممنون از پاسخگویی شما

   2. سلام رسمی آزمایشی بودم ،درخواست دادم برا تبدیل به رسمی قطعی،ارزشیابی سال پیشم 91بود و نمره رضایت مسؤل مرکزم هم 90،متاسفانه گزینش مجدد رسمی آزمایشی زده برام و دلیلشون هم زدن عینک آفتابی و پوشش نامناسب زدند ،در حالی که هیچ تحقیقی در محل کار و زندگیم انجام ندادند ،حق اعتراض بهم دادند ،لازم به ذکراست که در این پنج الی شش سالی که کارم میکنم از پوشش مناسب در محل و لباس فرم اداری استفاده می کنم و تو این مدت هیچ تذکر شفاهی و یا کتبی اصلا نداشتم ،ایا بااعتراضبه رای امیدی هست به تغییر رای صادره،
    ممنون از پاسخگویی شما

 24. سلام
  من در گزینش دادگستری به دلیل اینکه ده سال قبل در خدمت سربازی به جرم سرقت اموال دولتی محکوم به زندان شدم و ۴۵ روز زندان بودم و با عفو مشروط ازاد شدم ، رد شدم ایا با توجه به اینکه در شرایط استخدامی نوشته بود عدم سابقه موثر کیفری و سابقه من غیر موثر است با اعتراض به هیات عالی گزینش تهران ایا امیدی به قبولی هست ؟؟ لطفا اگر راه حلی دارد من را راهنمایی بفرمایید . واقعا مچکرم و منتظر پاسخ شما . یا علی ؟؟؟

  1
  2
 25. سلام بنده حدود ۴۰روز هست رفتم گزینش دادگستری ولی فعلا نتیجه نیومده در حین مصاحبه متوجه شدم که در تحقیقات محلی متاسفانه بدگویی و زیرابزنی کردن و البته یه پرونده حقوقی هم دارم اینها دلایل رد گزینش میشه یا خیر با تشکر

  1. سلام. بله پرسش محلی و بیانات همسایه ها اهمیت دارد

   20
  2. سلام بنده ازمهر
   امسال دراموزش وپرورش شروع کار کردم به صورت پیمانی بعد از ۴ماه از کار از هسته گزینش به من زنگ زد ند که حق کار کردن ندارم در گزینش رد شدم الان دقیقا نمیدانم باید چه کار کنم لطفاً اگه میشه من راهنمایی کنید

 26. سلام. من از تصمیم هیات مرکزی اطلاع ندارم امیدوارم اعتراضتون پذیرفته بشه

  16
 27. با سلام. من در دوران کارشناسی در دانشگاه فعالیت هایی در کانون هی فرهنگی مجاز دانشگاه داشتم که تا حدودی با مسائل قومی مرتبط بود. در ابتدای ورودم به مقطع ارشد از من یک تعهد گرفتند که طبق موازین هیئت گزینش دانشجو بوده است. اما من آن تعهد را نقض نکردم و اکنون در مقطع دکتری پذیرفته شدم و تعهدی نیز اخد نکرده اند. من اکنون از یک نهاد دولتی برای استخدام پذیرفته شده ام و در مقطع گزینش می باشم. آیا آن مسائل می تواند در گزینش من اثر گذار باشد؟

  3
  1
  1. متاسفانه گزینش به تمام امور اهمیت میده و اگر این موضوع در جایی منعکس شده باشه میتونه مورد توجه باشه

   19
 28. سلام
  من مصاحبه ی گزینش دادگستری شرکت کردم.
  ضمنا من یک پرونده ی کیفری مربوط به سال ۱۳۹۰ دارم که در یک دعوای ساختگی، من محکوم به پرداخت ۳۰۰ هزار تومان دیه شدم که شاکی اینو با قسم ثابت کرد. ولی چون مبلغ دیه کم بود، حکم قطعی صادر شد و من نتونستم درخواست تجدیدنظر کنم. بعد از اینکه حکم رفت به اجرای احکام، شاکی رضایت داد.
  حالا بنظرتون هسته ی گزینش میتونه به خاطر این پرونده منو رد کنه؟ من رفتم پرسیدم گفتن امکان داره رد بشی.
  خیلی نگرانم، لطفا کمکم کنید.
  تشکر

  5
  2
 29. سلام. من یک بار سابقه بازداشت دارم اما در نهایت دادگاه حکم برائت داد و هم چنین در دوران دانشجویی در کانون های فرهنگی دانشجویی مجاز و قانونی شرکت داشتم. آیا اینها می تواند دلیل رد در مرحله گزینش باشد؟

  5
  2
  1. سلام. در گزیش معیار خاصی جهت رد شدن وجود نداره اما این امور میتونه موثر باشه

   22
   1
 30. سلام.بعد مصاحبه تربیت معلم ک رد شدم ینی کد پنج خورده بود کارنامه نهاییم رفتم هسته گزینش اعتراض کردم ی ماه خورده از اعتراضم میگذره و هسته گزینش میگه ما اعلام نتیحه نمیکنیم اسامیو دادیم سنجش ک اونا بذارن سایت حالا شما میدونین دیقا کی میذارن سایت ؟واسه پارسالییا رو کی گذاشتن سایت؟

  6
  2
 31. سلام من حدود یک ماه و نیم هست که رای رسیدگی مجدد از دیوان به من ابلاغ گردیده ولی دیگر خبری نشده است ممنون میشوم مرا راهنمایی بفرمایید بعد از این کاری باید انجام بدم یا منتظر نظر گزینش باشم اصلا امیدی به برگشت به کارم هست یاخیر ممنون

  8
  1
  1. ممکنه پاسخ دادنشون یکسال یا بیشتر طول بکشه امید هست چون سابقه افراد زیادی هست که دیوان درخواستشون رو پذیرفته و رای نقض شده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید