دعاوی حقوقی

اخذ شناسنامه برای افراد بزرگسال

از کجا باید شروع کرد؟

فرآیند تشکیل پرونده و صدور شناسنامه جهت افراد بزرگسال فاقد شناسنامه
( موضوع ماده ۴۵ قانون ثبت احوال )
خدمت استاندارد شده صدور شناسنامه برای افراد بزرگسال بدون شناسنامه (فاقد ورقه)
-هدف از ارائه ی این خدمت صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی است که سن آنها بیش از ۱۸ سال بوده وبدلایل مختلف تا زمان مراجعه ی آنها به ثبت احوال شناسنامه برای آنها صادر نشده است .

-ازنظر کمی درطول سال بطورمتوسط برای ۱۵نفرشناسنامه بزرگسال صادر می شود.
-استاندارد وکیفیت ارائه ی این خدمت بشرح ذیل است:
خدمت گیرندگان : متقاضیان فاقد شناسنامه ۱۸ سال به بالا
خدمت دهندگان :
۱-رئیس اداره
۲-مسئول حوزه تنظیم سند
۳-دبیرخانه
۴-بایگانی اسناد سجلی
۵-کارشناس استان
۶-مدیر کل استان
مدارک مورد نیاز :
۱) شهادت نامه مصدق
۲) برگ درخواست صدور شناسنامه
۳)۱۲ قطعه عکس
۴)اصل و تصویر شناسنامه والدین ، خواهران و برادران و در صورت فوت والدین ارائه گواهی فوت آنان
۵)ارائه مدارک اثبات نسب از جمله دادنامه حصر وراثت یا حکم نسب در صورت فوت پدر ، اقرار نامه رسمی یا اقرار نامه تنظیمی در محل اداره ثبت احوال با حضور والدین
۶) قبض پرداخت تعرفه بابت هزینه صدور شناسنامه به مبلغ ۵۷۰۰۰ریال وبابت هزینه ثبت ولادتازتاریخ ابلاغ رأی شورای تأمین ویا مجوز اداره کل اززمان تقدیم درخواست اجرابعدازمهلت قانونی تایکماه مبلغ ۱۱۵۰۰۰ریال
” ” ” ” ” ” ” ۱ تا ۳ ماه ” ۱۷۲۰۰۰ “
” ” ” ” ” ” ” ۳تا۶ ماه ” ۲۸۷۰۰۰ “
” ” ” ” ” ” ” ۶ماه وبعد از آن ” ۵۸۰۰۰۰
قوانین و مستندات :
ماده ۴۵ قانون ثبت احوال
دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ مصوب شورای عالی ثبت احوال مورخ ۸/۳/۱۳۸۱
فرمهای مورد استفاده :
فرمهای نمونه ۱ الی ۲۶ ضمیمه دستورالعمل ماده ۴۵ ق . ث . ا .
شرح مراحل انجام کار :
۱)بررسی خواسته متقاضی و عندالزوم راهنمایی وی
۲)بررسی و تطبیق مدارک ارائه شده و تصدیق آنها از جمله شهادت نامه ، عکس ، مدارک اثبات نسب و در صورت امکان تکمیل فرم اقرارنامه با حضور والدین
۳)تکمیل برگ درخواست تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه
۴)معرفی متقاضی جهت تعیین سن به پزشکی قانونی یا مقیم (در مورد افراد ذکور مشمول ارائه صورتجلسه شورای پزشکی نظامی الزامی است ) و وصول پاسخ تعیین سن
۵)استعلام از پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور در مورد عدم پیدایش سند سجلی متقاضی
۶)ارجاع به بایگانی جهت بررسی اسناد سجلی والدین ، برادران ، خواهران و ترادف آنها و تطبیق با پایگاه و تهیه پاسخ لازم
۷)معرفی متقاضی به دایره تشخیص هویت جهت بررسی هویت و تعیین کلاسمان انگشت نگاری و وصول پاسخ
۸)ارسال پاسخ اعلام نتایج انگشت نگاری متقاضی به پایگاه اطلاعات مردودین تابعیت سازمان جهت بررسی
۹)تکمیل پرسشنامه ۸ برگی در سه نسخه با امضاء متقاضی و تأیید مسئول مربوطه و ارسال با ضمائم مربوطه به مراجع ذیربط از جمله نیروی انتظامی و اداره اطلاعات محل سکونت
۱۰)وصول پاسخ نیروی انتظامی و اداره اطلاعات و بررسی آنها ( در صورت عدم وصول پاسخ اداره اطلاعات طی مدت مقرر ۳ ماه ، پرونده جهت رسیدگی به شورای تأمین شهرستان ارجاع خواهد شد )
۱۱)در صورت عدم تردید نسبت به هویت و تابعیت عین پرونده با اظهار نظر صریح به اداره کل ثبت احوال استان ارسال می گردد و در صورت تردید در هویت و تابعیت عین پرونده به شورای تأمین شهرستان ارجاع خواهد شد .
۱۲)رسیدگی به پرونده و صدور مجوز تنظیم سند و صدور شناسنامه توسط مدیر کل استان در صورت عدم تردید در تابعیت و هویت متقاضی
۱۳)رسیدگی به پرونده در شورای تأمین شهرستان و ابلاغ تصمیم اعضای شورا طی صورتجلسه مبنی بر بلامانع بودن صدور شناسنامه یا عدم موافقت با صدور شناسنامه
۱۴)بررسی و ارجاع پرونده از سوی رئیس اداره به مسئول ذیربط بمنظور تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه
۱۵)تنظیم سند ولادت و صدور شناسنامه وفق۵ مقررات جاری با تخصیص شماره ملی توسط سیستم
۱۶)تحویل شناسنامه به متقاضی و چنانچه فرد از معاودین دارای مدارک هویت خارجی باشد به موازات صدور شناسنامه مراتب به همراه پرونده جهت بررسی تابعیت مضاعف موضوع اعمال ماده ۹۸۹ ق. م . در اسناد سجلی به اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور ارسال گردد .
۱۷)اعلام مشخصات سند سجلی به اداره تشخیص هویت و اداره وظیفه عمومی ( مورد مشمولین وظیفه )
۱۸)بایگانی پرونده
فن آوری مورد استفاده در اجرای فرآیند : دستی و مکانیزه
متوسط زمان بین شروع تا پایان فرآیند : ۵ ماه
فرآیند تشکیل پرونده و صدور شناسنامه جهت افراد بزرگسال فاقد شناسنامه
( موضوع ماده ۴۵ قانون ثبت احوال )
خدمت استاندارد شده صدور شناسنامه برای افراد بزرگسال بدون شناسنامه (فاقد ورقه)
-هدف از ارائه ی این خدمت صدور شناسنامه برای اتباع ایرانی است که سن آنها بیش از ۱۸ سال بوده وبدلایل مختلف تا زمان مراجعه ی آنها به ثبت احوال شناسنامه برای آنها صادر نشده است .
-ازنظر کمی درطول سال بطورمتوسط برای ۱۵نفرشناسنامه بزرگسال صادر می شود.
-استاندارد وکیفیت ارائه ی این خدمت بشرح ذیل است:
خدمت گیرندگان : متقاضیان فاقد شناسنامه ۱۸ سال به بالا
خدمت دهندگان :
۱-رئیس اداره
۲-مسئول حوزه تنظیم سند
۳-دبیرخانه
۴-بایگانی اسناد سجلی
۵-کارشناس استان
۶-مدیر کل استان
مدارک مورد نیاز :
۱) شهادت نامه مصدق
۲) برگ درخواست صدور شناسنامه
۳)۱۲ قطعه عکس
۴)اصل و تصویر شناسنامه والدین ، خواهران و برادران و در صورت فوت والدین ارائه گواهی فوت آنان
۵)ارائه مدارک اثبات نسب از جمله دادنامه حصر وراثت یا حکم نسب در صورت فوت پدر ، اقرار نامه رسمی یا اقرار نامه تنظیمی در محل اداره ثبت احوال با حضور والدین
۶) قبض پرداخت تعرفه بابت هزینه صدور شناسنامه به مبلغ ۵۷۰۰۰ریال وبابت هزینه ثبت ولادتازتاریخ ابلاغ رأی شورای تأمین ویا مجوز اداره کل اززمان تقدیم درخواست اجرابعدازمهلت قانونی تایکماه مبلغ ۱۱۵۰۰۰ریال
” ” ” ” ” ” ” ۱ تا ۳ ماه ” ۱۷۲۰۰۰ “
” ” ” ” ” ” ” ۳تا۶ ماه ” ۲۸۷۰۰۰ “
” ” ” ” ” ” ” ۶ماه وبعد از آن ” ۵۸۰۰۰۰
قوانین و مستندات :
ماده ۴۵ قانون ثبت احوال
دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ مصوب شورای عالی ثبت احوال مورخ ۸/۳/۱۳۸۱
فرمهای مورد استفاده :
فرمهای نمونه ۱ الی ۲۶ ضمیمه دستورالعمل ماده ۴۵ ق . ث . ا .
شرح مراحل انجام کار :
۱)بررسی خواسته متقاضی و عندالزوم راهنمایی وی
۲)بررسی و تطبیق مدارک ارائه شده و تصدیق آنها از جمله شهادت نامه ، عکس ، مدارک اثبات نسب و در صورت امکان تکمیل فرم اقرارنامه با حضور والدین
۳)تکمیل برگ درخواست تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه
۴)معرفی متقاضی جهت تعیین سن به پزشکی قانونی یا مقیم (در مورد افراد ذکور مشمول ارائه صورتجلسه شورای پزشکی نظامی الزامی است ) و وصول پاسخ تعیین سن
۵)استعلام از پایگاه اطلاعات جمعیتی کشور در مورد عدم پیدایش سند سجلی متقاضی
۶)ارجاع به بایگانی جهت بررسی اسناد سجلی والدین ، برادران ، خواهران و ترادف آنها و تطبیق با پایگاه و تهیه پاسخ لازم
۷)معرفی متقاضی به دایره تشخیص هویت جهت بررسی هویت و تعیین کلاسمان انگشت نگاری و وصول پاسخ
۸)ارسال پاسخ اعلام نتایج انگشت نگاری متقاضی به پایگاه اطلاعات مردودین تابعیت سازمان جهت بررسی
۹)تکمیل پرسشنامه ۸ برگی در سه نسخه با امضاء متقاضی و تأیید مسئول مربوطه و ارسال با ضمائم مربوطه به مراجع ذیربط از جمله نیروی انتظامی و اداره اطلاعات محل سکونت
۱۰)وصول پاسخ نیروی انتظامی و اداره اطلاعات و بررسی آنها ( در صورت عدم وصول پاسخ اداره اطلاعات طی مدت مقرر ۳ ماه ، پرونده جهت رسیدگی به شورای تأمین شهرستان ارجاع خواهد شد )
۱۱)در صورت عدم تردید نسبت به هویت و تابعیت عین پرونده با اظهار نظر صریح به اداره کل ثبت احوال استان ارسال می گردد و در صورت تردید در هویت و تابعیت عین پرونده به شورای تأمین شهرستان ارجاع خواهد شد .
۱۲)رسیدگی به پرونده و صدور مجوز تنظیم سند و صدور شناسنامه توسط مدیر کل استان در صورت عدم تردید در تابعیت و هویت متقاضی
۱۳)رسیدگی به پرونده در شورای تأمین شهرستان و ابلاغ تصمیم اعضای شورا طی صورتجلسه مبنی بر بلامانع بودن صدور شناسنامه یا عدم موافقت با صدور شناسنامه
۱۴)بررسی و ارجاع پرونده از سوی رئیس اداره به مسئول ذیربط بمنظور تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه
۱۵)تنظیم سند ولادت و صدور شناسنامه وفق۵ مقررات جاری با تخصیص شماره ملی توسط سیستم
۱۶)تحویل شناسنامه به متقاضی و چنانچه فرد از معاودین دارای مدارک هویت خارجی باشد به موازات صدور شناسنامه مراتب به همراه پرونده جهت بررسی تابعیت مضاعف موضوع اعمال ماده ۹۸۹ ق. م . در اسناد سجلی به اداره کل امور هویتی ایرانیان خارج از کشور ارسال گردد .
۱۷)اعلام مشخصات سند سجلی به اداره تشخیص هویت و اداره وظیفه عمومی ( مورد مشمولین وظیفه )
۱۸)بایگانی پرونده
فن آوری مورد استفاده در اجرای فرآیند : دستی و مکانیزه
متوسط زمان بین شروع تا پایان فرآیند : ۵ ماه

مهدی نائینی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی

نیاز به تماس تلفنی دارید؟ برای تماس تلفنی با مهدی نایینی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی با این شماره تماس بگیرید
02122041850
3.5/5 - (21 امتیاز)

87 دیدگاه

 1. سلام اسم من محمد بارانزهی 30 سال سن منه دنبال شناسنامه هستم همه خواهر و برادرانم شناسنامه دران پدرم شناسنامه نداره از طریق شناسنامه مادرم همه شناسنامه گرفتن آزمایش دی آن آی هم دادم با برادرم و مادرم تویه ایران به دنیا اومدم همینجا زندگی هم میکنم ازدواج هم کردم خانم من شناسنامه داره 4 تا بچه‌ دارم بچه هام بیشناسنامه هستن چه کار کنم خواهش میکنم جواب بده

 2. سلام ، من حدودن ۴۳ سال دارم پدر و مادرم برای من شناسنامه نگرفتن و شناسنامه بچه قبل از من که فوت شده بود رو برای من نگهداشتن ، میخوام بدونم میتونم برای خودم شناسنامه بگیرم ؟ پدرم فوت شده و مادرم هستن و تاریخ دقیق تولدم رو میدونه ولی چون توی خونه بدنیا اومدم گواهی تولد ندارم

 3. سلام وقتتون بخیر مدت سه ساله تشکیل پرونده فاقدین شناسنامه دادیم /اثبات نسب شدیم سه بار آزمایش دی ان ای دادیم هر سه بار مثبت {نسبت با پسر عمو } پس از تحقیقات هویت ایرانی ما مورد تایید پلیس امنیت قرار گرفته همه مراحل رو با موفقیت سپری نمودیم ولی اداره محترم اطلاعات عدم محرز تابعیت زده الان ثبت احوال میخواد پرونده رو بفرسته شورای تامین / به غیر از اطلاعات همه ایرانی بودن مارو تایید میکنن بعد از جواب اطلاعات دوتا استشهاد با مهر شورای شهر و مهر شورای روستاها و امام جمعه شهر . و امضای چهل نفر دیگه ضمیمه پرونده کردیم / سوالم اینه آیا شورای تامین تابعیت ما رو تایید میکنه یا خیر ؟؟؟؟

 4. باسلام. پدرم و پدربزرگم شناسنامه نداشته ولی الان پدرم از طریق پسر عموش پرنده تشکیل داده و تمام مراحل رو برای گرفتن شناسنامه انجام داده جواب اطلاعات رو تحویل ثبت حوال داده ثبت احوال میگم جواب باید از استان بیاد ولی الان یه ماه گذشته هیچ خبری نیست! ممنون میشم اگه راهنمایی کنید🙏

  1. سلام، طولانی هستش روند این کار باید صبور باشید.

 5. سلام خانم من ایرانی اصل است وتولدش هم ایران بوده اصلا به غیر از شهر خودمون دیگه هیچ کجا نرفته …ولی مادرش شناسنامه شاهی داشته و فقیر بودن ان باعث می شود کسی دنبال کاراهاش نرود …حالا مادرش هم فوت کرده لطفا رهنمایی کنید ممنون تشکر

 6. سلام من خودم شناسنامه دارم خانمم نداره .رفتم دادخواست دادم .و بعد رای دادگاهرو بردم ثبت احوال ادیمی به ما جواب درستی نداد لطفا میشه راهنمایی کنید از چی راهی وارد بشیم

 7. سلام آیا کسی که پدرش فوت شده ولی اقوام ایرانی که شناسنامه دارند دارند میتونه اقدام به گرفتن شناسنامه بکنه؟ اگر میتونه چه مدت طول میکشه؟ ممنون میشم جواب بدید.

  1. سلام بله امکانش هست. مدتش طولانیه نمیشه دقیق گفت

 8. سلام برادرم متولد 45 هست و مادرش بعد از تولدش رفته و اطلاعی ازش نداریم، برای تعویض شناسنامه آیا نیاز به شناسنامه مادرش هست و الان که در دسترس نیست چکار میشه کرد؟
  از مشخصات مادر فقط نام کوچیک مادر تو شناسنامه اش هست

 9. سلام فاقد مدارک هستم پرونده ما دادگاه است خواستم بدونم شورای تأمین هم میره پرونده یا از دادگاه برای اثبات ونسب می فرسته

 10. سلام دختر ۹ساله دارم که هنوز شناسنامه نگرفتم واسش چون با پدرش دوست بودم .مدرک عقدنامه هم نداشتیم.الان چطوری شناسنامه بگیرم واسش گناه داره تاوان اشتباه منو ایت بچه نباید بده که لطفا راهنماییم کنید .من گرگان زندگی میکنم.میتونم یه طرفه به اسم خودم بگیرم؟؟؟با گوشی داداشم پیام دادم چون ایمیل ندارم خودم .لطفا راهنماییم کنید

  1. سلام. به اداره ثبت احوال محل تولد بچه مراجعه کنید.

 11. سلام من 15 سالمه و با دختر دایی مادرم ک 17 سالشه در تهران زندگی میکنیم.. ولی از خانواده جدا شدیم و کلا نه ما خبری از اونا داریم نه اونا از ما.. برای اینک بتونیم زندگیمون و بچرخونین نیاز به شناسنامه داریم ولی پدر و مادرمون و نداریم.. اصا امکان پذیر هست ک بتونیم شناسنامه بگیریم بدون نیاز پدر و مادر؟ کلا از خانواده جدا شدیم

  1. نخیر با توجه به اینکه قبلا شناسنامه براتون صادر شده و در حال حاضر دسترسی به اقوام پدری ندارین امکان اخذ شناسنامه وجود نداره.

 12. سلام من ۳۸ سالمه و هنوز همون شناسنامه که پدر و مادرم کرفتن رو دارم ولی تا هنوز عکس دارش نکردم و میخوام کارت ملی بگیرم به نظرتون الان میتونم شناسنامه مو بدون درد سر عکس دارش کنم و کارت ملی بگیرم

 13. باسلام و خسته نباشید
  پدر و مادرم شناسنامه ندارند ما تو روستا زندگی میکردیم الان اومدیم تو شهر
  منم ۲۲ سالم الان دستمون تنگ پرونده داریم باید چه مراحلی را طی کنم برای گرفتن شناسنامه
  الان زندگی لی برامون سخت شده لطفا رهنمایی کنید چکار باید بکنم

  1. سلام چه شهری ساکن هستین؟ پرونده ثبتیتون در چه مرحله ای هست؟

 14. سلام
  من شناسنامه ندارم ولی با پسر عموی بابای خودم آزمایش DNA انجام داده ام الان 8 ساله که دنبالشم ولی هیچ نتیجه ای نگرفته ام آیا در آخر نتیجه ای میگیرم

  1. سلام. کدوم شهر هستین؟ پرونده ثبتی تشکیل دادین؟

 15. سلام من یک زن 45ساله هستم که چون عشایر بودیم پدرم فوت کرده در زمانی که من دو سه ساله بودم و مادرم هم ازدواج کرده و رفته ومن به عموم سپرده شدم و بدون شناسنامه ماندم حالا با ازدواج با پسر عمویم دارای 7فرزند پسر و دختر هستم تمام بچه‌ها م شناسنامه دارند پدرشان هم دارد ولی من ماندم و هنوز در روستا زندگی میکنم لطفاً راهنمایی فرمایید که چطور شناسنامه بیگیرم وبه کجا مراجعه کنم شما هر موقع پرسیدم چون سواد ندارم جوابی ندادند خواهشمندم راهنمایی بفرمایید

  1. سلام. اگر عموی شما شناسنامه داره دعوی اثبات نسب علیه ایشون مطرح کنید بعد از صدور رای دادگاه برید اداره ثبت و تشکیل پرونده بدین

 16. سلام خسته نباشی خدمت مشاوران وکلیه مجموعه
  بنده به دنیا آمده ایران وتهران هستم پدرو مادرم اتباع خارجی(افغانستان)هستن ،سرایدار منزلی در نیاوران بودن و من سال ۱۳۶۵در همون اتاق سریداری به دنیا اومدم،بعد گذشت ۸سال من رو به عمویم سپردن وخودشون رفتن افغانستان تا همین الان منتظرم که بیان ولی فایده ای نداشت،مدارک تحصیلی تا دیپلم دارم کلا زیر نظر خانواده ایرانی بزرگ شدم وانها پدر ومادر واقعی از نظر من هستن،چند دفه اقدام برا شناسنامه کردیم ولی نشد،هر دفه رد شد چیکار کنم تا بتونم تابیعت ایران رو بگیرم،تا از امکانات ایران استفاده کنم تا بتونم زحمات پدر ومادر ایرانیم رو جبران کنم،ممنون یاعلی

 17. سلام من پدرم زمان قبل انقلاب شناسنامه داشته که ازدواج کرده و مابچه ها هم شناسنامه گرفتیم ولی درسال 70مراجعه میکنه ثبت احوال بابت تعویض شناسنامه و گرفتن شناسنامه جدید که ثبت احوال میگه شناسنامه تقلبی هست و شناسنامه رو پاره میکنن میندازن دور… تاالان موفق نشدیم برای پدرمون شناسنامه بگیریم… راهنمایی کنید ممنون

  1. اگر از اقوام پدرتدن شخصی دارای شناسنامه میباشد امکان اخذ شناسنامه وجود دارد. جهت تنظیم دادخواست به دفتر مراجعه نمایید.

 18. سلام
  من عمو و عمه هام شناسنامه دارند اما پدرم و بچه هاش ندارند و شناسنامه پدربزرگ و مادربزرگم هم معلوم نیست.
  آیا میشه برای پدرم و ما شناسنامه گرفت؟

  1. سلام. به طرفیت عمو دعوای اثبات نسب مطرح کنید و با رای دادگاه در اداتره ثبت تشکیل پرونده بدین.

 19. سلام
  من عمو و عمه هام شناسنامه دارند اما پدرم و بچه هاش ندارند و شناسنامه پدربزرگ و مادربزرگم هم معلوم نیست.
  آیا میشه برای پدرم و ما شناسنامه گرفت؟

 20. سلام پدرم شناسنامه داره اما ما بچه ها نداریم زنم هم شناسنامه داره لطفا چه جوری اقدام نمایم

  1. سلام. ابتدا از دادگاه حکم بگیرید و با حکم دادگاه به اداره ثبت مراجعه کنید

 21. سلام من پدر و مادرم افغان هستن ولی خودم تهران به دنیا اومدم برگه ولادتم دارم ایا میتونم شناسنامه بگیرم ۱۹ سالمه

 22. با سلام
  پسری ۳۲ ساله دارم در خارج (هلند) مقیم هستیم،گواهی تولد نداریم برایش ، به ایران نمی تواند بیاید چون ایرانی فاقد پاسپورت است، با پاسپورت خارجی هم نمی تواند چون ایرانی است، یک برادر هم دارد که همه مدارک را دارد

 23. سلام دوستم پدر مادرش افغانی هستن ولی بچه هاشون ایرانی هستن تو ایران به دنیا آمدن یه کیشون ۲۰ اون یکی ۲۳ اون یکی ۱۵ ساله اینا میتونن شناسنامه ایرانی بگیرن لطفا کمکم کنید

 24. با عرض سلام
  پدرم شناسنامه داره ۱۹ سال پیش فوت شد اسم من توی شناسنامش نیست من متولد عراق هستم برادرم شناسنامه داره اون هم ۲ سال پیش فوت شد احتیاجی به DNA پسر برادرم هست برای اقدام به کجا باید مراجعت کنم
  ممنون

  1. سلام. اگر تهران هستین بنده امکان کمک دارم به شما در غیر اینصورت از شهر محل اقامت خودتون اقدام کنید.

 25. سلام برای دریافت شناسنامه از طریق مادر به دادگاه رفتم دادگاه من و مادرم رابرا آزمایش فرستاد که هزینش۷۰۰ تا ۸۰۰ شد و گفت اگر جواب آزمایش درست بود دو شاهد بیاورید که در ایران متولد شده اید به نظرتون امیدی است به من شناسنامه تعلق بگیرد

 26. سلام اگر مادرم شناسنامه داشته باشه پدرم هیچ مدرکی نداشته باشه دال بر اثباتش آیا قانون جدید دریافت شناسنامه از طریق مادر، شامل ما هم می‌شود وباید از کجا شروع کنیم خواهشن راهنمایی کنید ممنون

 27. سلام بنده شناسنامه ندارم ومادرم شناسنامه دارد ولی پدرم هیچ مدارکی ندارد آیا قانون جدید که دولت اعلام کرده شامل حال ما می‌شود و چگونه مادرم می‌تواند برای من شناسنامه بگیرد تو را خدا راهنمایی کنید

 28. سلام شناسنامه مادرم سالها قبل در طرح تعویض گم شد هرچه رفتیم ثبت احوال گفتن نیست اما دو ساله متوجه شدیم شناسنامه دست یه فرد دیگست که با حکم دادگاه اونرو صاحب شده چه جوری شناسنامه رو ازش بگیریم نام مادرم تو شناسنامه پدر بزرگ مرحومم هست همینطور تو شناسنامه پدرم و ما فرزندام اما نام مادر بزرگم تو کپی قدیمی شناسنامه که داریم اشتباه است
  چه کار کنیم خواهش میکنم راهنمایی کنید

 29. سلام من ترکیه به دنیا آمدم و تا الان برام شناسنامه نگرفتن پدر و مادرم عقد نبودن از دادگاه دادخواست ازمایش دی ان ای دادم و دادنامه هم دارم همه کارهای ثبت احوال هم انجام دادم فقد یک کاری منده الان ۱ سال میشه که میگن باید اداره اطلاعات جواب نامه بده که خبری نیست شما میتونید کمکم کنید ممنون جواب بدید

  1. سلام. شما تقریبا ۷۰ درصد مسیر رو طی کردین باید صبر کنید تا جواب بدن

 30. با سلام
  بنده متولد ایران هستم پدر و مادرم هم در عراق متولد شدن و به جرم ایرانی بودن اخراج شدن و شناسنامه نگرفتن البته عموی پدربزرگم شناسنامه دارن و متولد یزد بودن و هر دو مادر بزرگام نیز شناسنامه دارم ایا میتونم بگیرم ؟

 31. سلام من یه فرد ۲۸ سال هستم ولی متاسفانه فاقد شناسنامه هستم. مادرم شناسنامه داره ولی پدرم نداره یعنی داشته ولی بهش مشکوک شدن ازش گرفتن پدر و مادر من ایرانی هستند. میخواستم سوال کنم آیا راهی هست که بتونم به اسم مادرم شناسنامه بگیرم برگ هویت که توی ایران به دنیا آمدم دارم. و مادرم و پدرم دفترچه ازدواج دارن که کاملا قانونی باهم ازدواج کردن. خیلی شرایط زندگی برام سخت شده اگه کمکم کنید ممنون میشم

 32. سلام ،من ۲۶سالمه و ابجیم ۲۸سالشه مادرم شناسنامه ایرانی و پدرم ایرانی اما شناسنامه ندارد و مادر پدرم شناسنامه دارد در ضمن دوتا ابجی بزرگم یکطرفه سال ۶۰ شناسنامه از طریق مادرم گرفتندوپدرم تک فرزندم و هیچگونه نمیتونیم هویتشو مشخص کنیم ولی مردم شهادت میدن که ایرانیه ایا ما میتونیم شناسنامه بگیریم

  1. سلام اگر برای پدرتون میخواهید شناسنامه بگیرین باید علیه یکی از اقوام نسبی ایشون طرح دعوا کنید، اثبات نسب بگیرید و بعد به ثبت احوال مراجعه کنید

 33. سلام من از مادر ایرانی و از پدر افغانستانی هستم متولد ساله ۶۷ ، ایران دنیا اومدم قبلا کارت امایش داشتم ولی چند سال پیش سفر ۳ساله افغانستان داشتم مدارکم باطل شد الان امکانش هست برای شناسنامه اقدام کنم ممنون میشم راهنماییم کنین

 34. سلام، من از بچگی با مادرم که خیلی فقیر هم بودیم زندگی می کردم شناسنامه ندارم.
  مادرم و الان ۲۰ ساله ازش خبری ندارم … و ۸ ساله من تونستم با یکی شریکی کار کنم و کمی پسنداز کنم.
  ولی هیچی ندارم که از خدمات دولتی استفاده کنم، الان ۳۴ سالمه و فقط یه شریک کاری دارم.
  راهی هست بتونم شناسنامه دار شم؟

  1. سلام شما باید اثبات نسب و بعد از آن از اداره ثبت اوال تقاضا کنید. کسی هست که امکان آزمایش DNA وجود داشته باشه؟

 35. سلام من ۱۸سالمه ما خانوادمون عشایر بودند شناسنامه نداریم اما اسناد قدیمی ۲۵ ساله پدرم داره الان که اومدیم تو شهر خیلی بهمون سخت میگذر ایا امید است برای شناسنامه داره شدن لطفا خاهش میکنم راهنمایی کنید چونه ما اوضاع مالی خوبی نداریم که پیگیر بشیم 🙏

  1. سلام. باید به اداره ثبت مراجعه و درخواست شناسنامه کنید تا پرونده تشکیل و نیاز به اثبات نسب هم میباشد.

  2. سلام اسم من محمد بارانزهی 30 سال سن منه دنبال شناسنامه هستم همه خواهر و برادرانم شناسنامه دران پدرم شناسنامه نداره از طریق شناسنامه مادرم همه شناسنامه گرفتن آزمایش دی آن آی هم دادم با برادرم و مادرم تویه ایران به دنیا اومدم همینجا زندگی هم میکنم ازدواج هم کردم خانم من شناسنامه داره 4 تا بچه‌ دارم بچه هام بیشناسنامه هستن چه کار کنم خواهش میکنم جواب بده

   1. سلام. بهتره مراجعه حضوری داشته باشین به دفتر.
    باید اثبات نسب مطرح کنید و رای دادگاه رو به اداره ثبت ببرید برای تشکیل پرونده.

 36. سلام خسته نباشید،من ازهمکاراتون درمشهدهستم
  موکلی دارم متولدایران ازمادرایرانی وپدرافغانی
  اکنون حدودا۲۷ساله است،ازبدوتولدهم درایران زندگی کرده است
  برای گرفتن شناسنامه بایدچه اقدامی انجام دهم؟
  دردادگاه بایدچه دعوی مطرح کنم؟
  ممنونم ازراهنماییتون

  1. سلام شما قانون خاص تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی رو مطالعه کنید لطفا

 37. سلام من پدرم شناسنامه داشت خودش فودشده مادرم شناسنامه نداشت اونم فوت شده خودم ندارم تقاضاکردم ۳۰ یا ۳۵ سالپیش ولی شورایه تعمین پرونده امراردکردمنم براثرتنگ دستی نتونستم پیگیری کنم لطفاراهنمایم کنیداستاخراسان رضوی شهرمشهدهستم عاجزانه تقاضای راهنمای دارم سنم حدودی۴۵یا۵۰ ساله هستم ازهمه خدمات دولتی محرومم

  1. از طریق اداره ثبت و همان شورای تامین باید پیگیری کنید.

  2. سلام پدربزرگ و مادر بزرگ من شناسنامه ایران دارن و اسم دایی من در پشت شناسنامه پدربزرگم نیست . داییم میخواهد برای خودش شناسنامه ایرانی بگیرد چکار باید بکند ؟؟

   1. ابتدا باید از دادگاه حکم بگیرن. با حکم صادره از دادگاه به اداره ثبت مراجعه کنید.

    1
    0
 38. سلام، پدر من بعد از تولد من میگه تو بچه من نیسی و برام شناسنامه نمیگیره، من الان ۲۲ سالمه و هیچی ندارم شما میتونی کمکم کنی؟

 39. سلام من فرزند حاصل صیغه موقت از پدر و مادری ایرانی هستم که صیغه نامه پدر و مادرم رو هم دارم الان ۱۸سالمه و شناسنامه ندارم و فقط از مادرم با خبر هستم و پدرم را ۱۵سال است که ندیده ام و نمیشناسم ایا بدون حضور پدرم و مدارک ان قادر هستم شناسنامه بگیرم؟ حتما جواب بدید منتظرم

  1. سلام. بله امکان اخذ شناسنامه وجود داره از طریق شناسنامه مادر میتونید اقدام کنید.

 40. سلام
  بنده متولد ایران_اصفهان سال١٣۶٨پدر و مادر عراقی و در سال٢٠٠٣از ایران به عراق رفتیم در طول این مدت کارت سبز داشتیم
  برگه تولد را هم دارم مادرم امسال شناسنامه گرفت .میتوانم از طریق مادرم صاحب شناسنامه بشوم ؟ممنون از همکارى شما

  1. سلام بله در صورت تولد در ایران و داشتن گواهی ولادت امکان اخذ شناسنامه هست

 41. سلام .من تبعه عراقی هستم ۲۵ سال در ایران زندگی میکنم .فرزند شهید هستم..ایا امکان گرفتن شناسنامه رو دارم !؟

  1. سلام. با توجه به تبعه بودن امکان اخذ شناسنامه نیست

 42. سلام شناس نامه ندارم میگن مادرت باید باشه مادرم نمی دونم کجاست. چه کار کنم

 43. سلام من دوتا برادرام شناسنامه ندارن همه خواهرام و برادرام دارن فقط همی دونفر ندارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید