علامت تجاری

روند ثبت طرح صنعتی

فرآیند ثبت

این متن مطابق با مفاد قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ و آئین نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۷ ، با هدف راهنمایی متقاضیان ثبت طرح صنعتی و معرفی فرآیند جاری در انجام امور، به صورت خلاصه تهیه شده است.

*مقدمه

*ضمائم اظهارنامه

*فرایند بررسی اظهارنامه و مراحل بعدی

رفع نقائص پرونده

تذکرات مهم دربارۀ نحوۀ آگاه شدن از تصمیمات اداره

در صورت پذیرش طرح صنعتی درخواست شده

*موارد اعتراض

*ابطال

تمدید، تغییرات و انتقالات

مقدمه

ماده ۲۰ قانون:

از نظر این قانون‌، هرگونه ترکیب خطوط یا رنگها و هرگونه شکل سه‌بعدی با خطوط‌، رنگها و یا بدون آن‌، به‌گونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد، طرح صنعتی است‌. در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری، مشمول حمایت از این قانون نمی‌باشد.

توضیح اینکه قانون ثبت طرح صنعتی، جنبۀ طراحیِ شکل ظاهری و بصری کالا را که می‌تواند ایجادکنندۀ زیبایی و جذابیت برای مصرف کننده باشد، مورد حمایت قرار می‌دهد.

ماده ۲۱ قانون:

  طرح صنعتی زمانی قابل ثبت است که جدید و یا اصیل باشد. طرح صنعتی زمانی جدیـد است که ازطریق انتشار به طور محسـوس و یا از طریق استفاده به هر نحو دیگر، قـبل از تاریخ تسـلیم اظـهارنامه یا بر حسب مورد، قبل از حق تقدم اظهارنامه، برای ثبت در هیچ نقطه‌ای از جهان، برای عموم افشاء نشده باشد.

بر اساس ماده ۶۷ آئین‌نامه: ثبت طرح صنعتی مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است. بنابراین متقاضیان ثبت طرح صنعتی، ابتدا میبایست با مراجعه به پرتال مرکز مالکیت معنوی و قسمت ثبت اظهارنامه طرح صنعتی ، فرم الکترونیکی مربوطه را به زبان فارسی تکمیل نمایند.

تبصره ماده ۶۸: در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط، به زبان دیگری غیر از فارسی باشد، ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن‌ها الزامی است، مع‌ذلک اگر ترجمه کامل این مدارک برای متقاضی میسر نباشد می‌تواند خلاصه آن‌ها را به فارسی ضمیمه نماید. مرجع ثبت در صورت لزوم می‌تواند در جریان بررسی اظهارنامه، ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند. چنانچه اصطلاحات فناوری و علمی به کار رفته در اسناد مذکور، معادل فارسی نداشته باشند، ذکر همان اصطلاحات کفایت می‌کند.

ماده ۷۸ آئین‌نامه: متقاضی می‌تواند تا قبل از ثبت طرح صنعتی، اظهارنامه خود را اصلاح کند، مشروط بر اینکه از حدود اظهارنامه نخست تجاوز ننماید. درخواست اصلاح با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه‌ها انجام می‌پذیرد.

ماده ۷۹ آئین‌نامه: متقاضی یا نماینده قانونی او در هر زمان قبل ازثبت طرح صنعتی می‌تواند ضمن تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت، اظهارنامه خود را مسترد دارد. درصورت استرداد اظهارنامه، هزینه‌های پرداختی مسترد نخواهد شد.

ماده ۸۰ آئین‌نامه: انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه یا اعطای هرگونه اجازه بهره‌برداری از آن، باید به درخواست کتبی هر ذی‌نفع به مرجع ثبت اعلام و در پرونده مربوط درج گردد. اعمال این تغییر منوط به پرداخت هزینۀ مقرر در جدول هزینه‌ها خواهد بود.

ضمائم اظهارنامه

۱- مدارک مثبت هویت متقاضی (مالک) و طراح؛ شامل تصویر شناسنامه و کارت ملی، برای اشخاص حقیقی و تصویری از آگهی تاسیس و آگهی آخرین تغییرات شرکت و شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء جهت اشخاص حقوقی به صورت خوانا. (تصویر کارت ملی و شناسنامه باید در یک صفحه کنار یکدیگر قرار داده شوند و در قالب «یک» فایل دارای وضوح مناسب، بارگذاری شوند.)

۲- مدارک نمایندگی؛ وکالت‌نامه رسمی در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید؛

۳- تصاویر کالای مورد درخواست؛ که میبایست بر اساس شیوه‌نامۀ چگونگی توصیف طرح و ارائۀ تصاویر کالا تهیه شده باشند. (تأکید می‌شود که جهت پیشگیری از بروز اشتباهات در تکمیل اظهارنامه و ارائۀ ضمائم، که منجر به دریافت اخطار رفع نقص از سوی مرجع ثبت می‌شود؛ پیش از اقدام به تشکیل اظهارنامه، این شیوه‌نامه به دقت مطالعه شود.)

۴ـ در طرح کالایی که بر روی آن، علامت تجاری، به هر شکلی قابل مشاهده است.(مانند بسته بندی‌ها و غیره) میبایست متقاضی (حقیقی یا حقوقی)، تصویری واضح و خوانا از اصل گواهینامۀ ثبت علامت تجاری تحت مالکیت خود را، در قسمت ضمائم اظهارنامه بارگذاری نماید.

۵- درخواست کتبی به تأخیر انداختن انتشار آگهی ثبت طرح صنعتی و تعیین مدت آن، در صورت تمایل؛ (برگۀ درخواست اسکن شود و در قسمت ضمائم اظهارنامه بارگذاری شود.)

۶- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم طراح، چنانچه طراح نخواهد اسم وی ذکر شود؛ (برگۀ درخواست اسکن شود و در قسمت ضمائم اظهارنامه بارگذاری شود.)

۷- مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف ۱۵ روز از آن تاریخ تسلیم شود. (برای اتباع غیرایرانی یا شرکت‌هایی که پیش از ثبت در ایران، در سایر کشورهای عضو کنوانسیون پاریس، تقاضای ثبت طرح صنعتی کرده باشند.)

ماده ۷۴ آئین‌نامه: در صورتی که متقاضی طبق ماده ۹ قانون، درخواست حق تقدم کرده باشد، هنگام تقاضای ثبت طرح صنعتی، باید درخواست خود را که حاکی از این حق باشد، به مرجع ثبت تسلیم نماید. این درخواست باید مشتمل بر نکات زیر باشد:

۱-   تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی؛

۲-   طبقه‌بندی بین‌المللی مرتبط با اظهارنامه اصلی؛

۳-  کشور یا کشورهایی که اظهارنامه اصلی در آنجا تسلیم شده است و چنانچه اظهارنامه منطقه‌ای یا بین‌المللی مبنای حق تقدم باشد، ذکر مأخذ آن.

فرایند بررسی اظهارنامه و مراحل بعدی

ماده۸۲ آئین‌نامه: مرجع ثبت ظرف ۶۰ روز از تاریخ وصول، اظهارنامه و ضمائم آن را از لحاظ رعایت جنبه‌های شکلی و سایر شرایط مقرر در قانون و این آیین نامه و همچنین تطبیق طبقه یا طبقات اعلامی با طبقه‌بندی بین‌المللی، مورد بررسی قرار می‌دهد.

رفع نقائص پرونده: بر اساس ماده ۸۳ آئین‌نامه:  چنانچه پس از بررسی، ایرادات و نواقصی در اظهارنامه و ضمائم آن مشاهده شود، مرجع ثبت مراتب را به صورت مکتوب و با قید جزئیات به متقاضی ابلاغ می‌نماید تا وی ظرف مهلت مقرر در این آیین نامه، اقدام به رفع نقص نماید. درصورتیکه متقاضی در مهلت مقرر قانونی به هر علتی نتواند نقایص اعلامی را رفع نماید، مرجع ثبت اظهارنامه را رد و مراتب را کتباً طی «ابلاغیۀ اخطار رد اظهارنامه» با ذکر علت یا علل رد به متقاضی ثبت ابلاغ خواهد کرد.

تبصره – مهلت رفع نقص برای متقاضیان ایرانی تا ۳۰ روز و برای متقاضیان مقیم خارج از کشور تا ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ محاسبه می‌شود.

 لازم به ذکر است باتوجه به اینکه مراحل پذیرش اظهارنامه طرح صنعتی، در حال حاضر صرفاً به صورت الکترونیکی می باشد، بنابراین پس از بررسی اظهارنامه، چنانچه اظهارات و ضمائم و مدارک پرونده دارای نقص باشند، موارد نقص با صدور «ابلاغیۀ اخطار رفع نقص» به متقاضی اعلام می‌گردد. (صدور انواع ابلاغیه‌ها از طریق پیامک و پست الکترونیکی به اطلاعِ متقاضی یا نمایندۀ قانونی وی می‌رسد و متقاضی میبایست متن کامل ابلاغیه را، از طریق سایت مرکز مالکیت معنوی، و لینک  پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده طرح صنعتی یا لینک رویت و چاپ ابلاغیه طرح صنعتی مشاهده و سپس با توجه به آن، از طریق سایت مرکز و لینک ثبت انواع درخواست –>درخواست رفع نقص اقدام نماید.)

تذکرات مهم دربارۀ نحوۀ آگاه شدن از تصمیمات اداره:

تذکر ۱:لازم به یادآوری است در تعهدنامه‌ای که متقاضی در آغاز ثبت اظهارنامه، آن را تأیید می‌نماید، متقاضی موظف است پس از ثبت الکترونیکی اظهارنامه، به صورت مستمر از طریق سایت مرکز مالکیت معنوی، از تصمیم اداره مطلع شود. بنابراین جهت آگاهی از وضعیت پرونده، نباید صرفاً به پیامک و پست الکترونیک اکتفا شود.

تذکر ۲: هزینۀ کلیۀ پیامک‌های اطلاع‌رسانی، از مبلغ شارژ دریافت‌کنندۀ آن کسر خواهد شد، بدیهی است هر گاه سیم‌کارت دریافت‌کنندۀ ابلاغ،‌ دارای شارژ ریالی کافی نباشد، پیامک‌ها دریافت نخواهند شد.

تذکر ۳: پیامک‌های اطلاع رسانی، تبلیغاتی محسوب می‌شوند، در صورتی که متقاضی این گونه پیامک‌ها را مسدود کرده باشد، پیامکی دریافت نخواهد کرد.

در صورت پذیرش طرح صنعتی درخواست شده: بر اساس ماده ۸۵: هرگاه تقاضای ثبت طرح صنعتی، پس از بررسی، مورد پذیرش مرجع ثبت قرار گیرد، مراتب با صدور «ابلاغیۀ پذیرش» به متقاضی اعلام می‌گردد. (متقاضی میبایست متن کامل ابلاغیه را، از طریق سایت مرکز مالکیت معنوی مشاهده و طبق آن، فرایند ثبت را دنبال کند.)

متقاضی باید ظرف ۳۰ روز پس از تاریخ صدور «ابلاغیۀ پذیرش»، جهت تشکیل پروندۀ فیزیکی و بلافاصله پس از آن، پرداخت هزینۀ ثبت طرح صنعتی (حق‌الثبت) اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت این هزینه‌ در مهلت مقرر فوق، اظهارنامه کان لم یکن تلقی می‌گردد. این مهلت برای متقاضیان مقیم خارج از کشور ۶۰ روز است.

تشکیل پروندۀ فیزیکی: پس از صدور ابلاغیۀ پذیرش طرح صنعتی، متقاضی یا نمایندۀ قانونی او، میبایست نسخه‌ای چاپ شده از اظهارنامه و کلیۀ مدارک پرونده خود را، حضوراً به واحد «پذیرش و پاسخگویی ادارۀ طرح‌های صنعتی»، تحویل نماید. اوراق تحویلی باید به ترتیب شامل: یک نسخه از: ۱ـ ابلاغیه پذیرش ۲ـ اظهارنامه ۳ـ کلیۀ مدارک هویتی (مالک حقیقی یا حقوقی) ۴ـ وکالت‌نامه (در صورت وجود نمایندۀ قانونی) و ۵ـ چهار نسخه پرینت رنگی از تصاویر طرح صنعتی باشند. (دقت شود که برای چاپ تصاویر طرح صنعتی، میبایست تصاویری انتخاب شوند که پس از صدور ابلاغیه پذیرش، مورد تأیید مرجع ثبت قرار گرفته‌اند. اطلاعات اظهارنامه و تصاویر تأیید شدۀ نهایی کالا، از لینک پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده طرح صنعتی قابل مشاهده هستند.)

پرداخت حق‌الثبت: پس از تشکیل پروندۀ فیزیکی، پرداخت هزینۀ قانونی حق‌الثبت، به صورت الکترونیکی، ممکن خواهد شد. (جهت پرداخت میبایست از سایت مرکز، قسمت ثبت انواع درخواست –> پرداخت هزینۀ حق الثبت اقدام شود.)

چاپ آگهی ثبت در روزنامه رسمی کشور: پس از پرداخت حق الثبت، مرجع ثبت نسبت به صدور آگهی ثبت طرح صنعتی اقدام می‌کند. متقاضی میبایست با مراجعه به سایت مرکز، متن کامل آگهی ثبت خود را مشاهده کند و از طریق لینک مربوطه در صفحۀ پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده طرح صنعتی نسبت به پرداخت هزینۀ چاپ آگهی در روزنامۀ رسمی کشور اقدام نماید.

دریافت گواهینامه ثبت: پس از چاپ آگهی مذکور در روزنامۀ رسمی کشور، شخص مالک طرح صنعتی (یا نمایندۀ قانونی او با ارائۀ وکالت‌نامۀ رسمی) می‌تواند با در دست داشتن یک نسخه از آگهی چاپ شدۀ خود در روزنامۀ رسمی، به واحد «پذیرش و پاسخگویی ادارۀ طرح‌های صنعتی» مراجعه و گواهینامۀ ثبت خود را دریافت نماید.

موارد اعتراض

اعتراض به رد اظهارنامه طرح صنعتی (اعتراض به تصمیم مرجع ثبت)

وفق ماده ۱۰۰ آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی، تصمیم مرجع ثبت مبنی بر رد اظهارنامه، از سوی متقاضی قابل اعتراض است.

در صورتی که متقاضی قصد اعتراض داشته باشد، میبایست تقاضای خود را، ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ صدور ابلاغیه رد، از طریق مرجع ثبت، به کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ این آئین‌نامه ارائه نماید. مهلت مذکور برای متقاضی مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می‌باشد.

تشکیل پروندۀ فیزیکی و پرداخت هزینۀ اعتراض: متقاضی میبایست در مهلت ۳۰ روزه، ابتدا نسخه‌ای چاپ شده از کلیۀ مدارک پرونده خود را، حضوراً به «متصدی کمیسیون ادارۀ طرح‌های صنعتی» تحویل نماید. اوراق تحویلی باید به ترتیب شامل یک نسخه از: ۱ـ ابلاغیه اخطار رد اظهارنامه ۲ـ اظهارنامه ۳ـ کلیۀ مدارک هویتی (مالک حقیقی یا حقوقی) ۴ـ وکالت‌نامه (در صورت وجود نمایندۀ قانونی) و ۵ـ حداقل چهار نسخه پرینت رنگی از تصاویر طرح صنعتی باشند.

پس از تشکیل پرونده فیزیکی، میبایست بلافاصله از طریق سایت مرکز، درخواست اعتراض به اخطار رد اظهارنامه با ارائۀ مدارک مؤثر در اثبات ادعای طراحی محصول ارسال و هزینۀ آن پرداخت شود. (مهلت قانونی ارسال درخواست اعتراض، ۳۰ روز از تاریخ صدور ابلاغیه است.)

تبصره ماده ۱۰۰ آئین‌نامه ـ در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به رد ثبت قابل استرداد نخواهد بود.

اعتراض به تقاضای ثبت طرح صنعتی

وفق ماده ۱۰۱ آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی هرشخصی که نسبت به تقاضای ثبت طرح صنعتی اعتراض داشته باشد باید اعتراض خود را در دو نسخه به مرجع ثبت تسلیم نماید. پس از ثبت اعتراض‌نامه،  نسخه دوم آن با قید تاریخ و شماره وصول به معترض مسترد می‌گردد. اعتراض نامه باید همراه با دلایل و مدارک استنادی و رسید مربوط به پرداخت هزینه رسیدگی به اعتراض باشد. چنانچه پس از بررسی اعتراض نامه و مدارک استنادی، تکمیل مدارک منضم به اعتراض‌نامه ضرورت داشته باشد، مرجع ثبت با تعیین موارد، کتباً از متقاضی می‌خواهد که ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در غیر این صورت، اعتراض‌نامه کان لم یکن تلقی خواهد شد.

تبصره – مهلت‌ مذکور در این ماده برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۶۰ روز می‌باشد.

اعتراض مبنی بر ادعای حق مالکیت طرح صنعتی

وفق ماده ۱۰۲ آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی هرگاه اعتراض معترض مبنی بر ادعای حق مالکیت، نسبت به طرح صنعتی‌ای باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده است در صورتی که طرح صنعتی قبلاً به نام او ثبت نشده است، باید همزمان با اعتراض، برای طرح صنعتی خود مطابق قانون و این آیین‌نامه تقاضای ثبت کرده و حق ثبت اظهارنامه و حق ثبت طرح صنعتی و تمام مخارج مربوط به آن را تأدیه نماید. مرجع ثبت موظف است  با رعایت ماده ۱۰۱ این ‌آیین‌نامه، ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول اعتراض نسخه‌ای از اعتراض‌نامه را به انضمام رونوشت مدارک و دلایل استنادی به متقاضی ثبت ابلاغ نماید. متقاضی مکلف است از تاریخ ابلاغ اعتراض‌نامه پاسخ مکتوب خود را ظرف ۲۰ روز نسبت به اعتراض وارده به مرجع ثبت تسلیم نماید. عدم پاسخ متقاضی به ابلاغ در مهلت مقرر به منزله تمکین وی خواهد بود.

هرگاه متقاضی کتباً به اعتراض تمکین نماید، درخواست او برای ثبت طرح صنعتی مسترد شده تلقی می‌گردد و مراتب کتباً به معترض ابلاغ می‌شود تا در صورتی که طرح صنعتی وی به ثبت نرسیده باشد، برطبق اظهارنامه‌ای که همزمان با اعتراض تسلیم کرده است نسبت به ثبت آن اقدام کند. در صورت عدم تمکین متقاضی، مرجع ثبت مراتب را ظرف ۱۰ روز به معترض ابلاغ کرده و وی از این تاریخ ۲۰روز مهلت دارد که اعتراض خود را از طریق مرجع ثبت تسلیم کمیسیون موضوع ماده ۱۷۰ این آیین‌‌نامه نماید. همین ترتیب در موردی نیز باید رعایت شود که اعتراض معترض مبنی بر ادعای داشتن برخی حقوق، غیر از حق مالکیت، نسبت به طرح صنعتی‌ای باشد که اظهارنامه ثبت آن تسلیم مرجع ثبت شده ولی هنوز در ایران به ثبت نرسیده است، مگر اینکه طرح صنعتی قانوناً قابل ثبت نباشد. در این فرض نیازی به تسلیم اظهارنامه ثبت طرح صنعتی به مرجع ثبت نخواهد بود. تصمیم کمیسیون طبق ماده ۱۷۲ این آیین‌نامه قابل اعتراض در دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون است.

تبصره۱– در صورتی که اظهارنامه تسلیمی به هر دلیلی منتهی به ثبت طرح صنعتی نشود مبالغ پرداختی از این بابت،  قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره ۲- در صورت رد اعتراض در کمیسیون، هزینه رسیدگی به اعتراض قابل استرداد نخواهد بود.

تبصره ۳- چنانچه معترض مقیم ایران نباشد، مهلت‌‌های مذکور در این ماده به دوبرابر افزایش می‌یابد.

ابطال طرح صنعتی

اقامه دعوای ابطال گواهینامه طرح صنعتی

وفق ماده ۱۰۳ آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی هر ذینفع می‌تواند از دادگاه صالح مقرر در ماده ۵۹ قانون، ابطال ثبت طرح صنعتی را درخواست نماید. در این صورت باید طی دادخواستی ثابت کند که یکی از شرایط مندرج در مواد (۲۰) و (۲۱) قانون رعایت نشده است و یا کسی که طرح صنعتی به نام وی ثبت شده، پدیدآورنده واقعی آن طرح یا قائم مقام قانونی او نیست.

دادخواست مقرر در این ماده باید دارای ضمائم زیر باشد:

۱-  اصل یا رونوشت مصدق کلیه اسناد و مدارک مثبت ادعای ابطال؛

۲- رسید مربوط به پرداخت ودیعه تسلیم دادخواست ابطال به دادگاه، به شرح مذکور در جدول هزینه‌ها؛

۳- وکالت نامه، در صورتی که دادخواست توسط وکیل تسلیم شود.

ابطال طرح صنعتی ثبت شده و رأی نهایی دادگاه

وفق ماده ۱۰۴ آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی هرگاه ثبت طرح صنعتی باطل شود، از تاریخ ثبت، باطل تلقی می‌شود. رأی نهایی دادگاه به مرجع ثبت ابلاغ می‌گردد و مرجع مذکور آن را ثبت و به هزینه محکوم‌له، آگهی مربوط به آن را در اولین فرصت ممکن در روزنامه رسمی منتشر می‌کند. محکوم‌له می‌تواند مخارج مزبور را درجزء خسارت از محکوم علیه مطالبه کند. آگهی مذکور شامل مشخصات طرح صنعتی و ذکر خلاصه‌ای از مفاد رأی نهایی دادگاه در این خصوص خواهد بود.

تمدید، تغییرات و انتقالات طرح صنعتی

تمدید ثبت طرح صنعتی

وفق ماده ۸۹ آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی، با توجه به بند د ماده ۲۸ قانون، مالک طرح صنعتی می‌تواند با پرداخت هزینه مقرر، درخواست تمدید اعتبار ثبت طرح صنعتی را برای دو دوره پنجساله متوالی دیگر بنماید. درخواست تمدید ثبت، ظرف شش‌ماه قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت طرح صنعتی در هر دوره، به عمل خواهد آمد.

تبصره ماده ۹۲ آئین نامه: در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یاد شده، امکان درخواست آن ظرف مهلت ۶ ماه پس از پایان اعتبار ثبت طرح صنعتی، با پرداخت جریمه تأخیر طبق جدول هزینه‌ها وجود دارد، والا ثبت طرح صنعتی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

تبصره ۲ ماده ۹۳ آئین نامه: تمدید ثبت طرح صنعتی نمی‌تواند هیچ تغییری در آخرین شکل ثبت آن به‌وجودآورد. در غیر این صورت، مقررات تغییر طرح صنعتی موضوع ماده ۹۳ این آیین‌نامه قابل اعمال خواهد بود.

فرایند تمدید

مالک طرح صنعتی، میبایست از طریق سایت مرکز مالکیت معنوی، با شمارۀ اظهارنامه و رمز شخصی خود، درخواست تمدید طرح صنعتی را ارسال و هزینۀ آن را پرداخت نماید. در مرحلۀ بعد، مرجع ثبت نسبت به صدور آگهی ثبت طرح صنعتی اقدام می‌کند. متقاضی میبایست با مراجعه به سایت مرکز و لینک مربوطه در صفحۀ پیگیری اظهارنامه و خلاصه پرونده طرح صنعتی نسبت به پرداخت هزینۀ چاپ آگهی در روزنامۀ رسمی کشور اقدام نماید. پس از چاپ آگهی مذکور، مالک طرح صنعتی (یا نمایندۀ قانونی او با ارائۀ وکالت‌نامۀ رسمی) می‌تواند با در دست داشتن یک نسخه از آگهی چاپ شده در روزنامۀ رسمی و یک نسخه رنگی از تصاویر طرح صنعتی خود (عیناً همان تصاویر اولیه که در روزنامه رسمی آگهی شده‌اند) به قسمت «پذیرش و پاسخگویی ادارۀ طرح‌های صنعتی» مراجعه و گواهینامۀ تمدید ثبت خود را دریافت نماید.

تغییرات در طرح صنعتی ثبت شده

وفق ماده ۹۳ آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی مالک طرح صنعتی مکلف است هر نوع تغییر راجع به اسم، نشانی، تابعیت و اقامتگاه یا اعطاء اجازه بهره‌برداری از طرح  یا انتقال و یا اعراض از مالکیت طرح صنعتی ثبت شده را کتباً و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید. اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین‌‌نامه خواهد بود.

تبصره – چنانچه در طبقه‌بندی بین‌المللی طرح صنعتی ثبت شده تغییراتی به وجود آید، مالک طرح صنعتی می‌تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی‌نامه طرح صنعتی اعمال شود.

انتقالات و اجازه بهره برداری در طرح صنعتی

وفق ماده ۹۴ آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی در مواردی که مالک طرح اجازه بهره‌برداری از طرح را به دیگری واگذار کند، مدارک و اسناد رسمی مثبت این اجازه باید جهت ثبت در دفتر مربوط، به مرجع ثبت ارائه شود. در این فرض مرجع ثبت، مفاد مجوز را به صورت محرمانه حفظ، لکن اجازه بهره‌برداری را ثبت و آگهی می‌کند.

تبصره – مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری، در صورتی که در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد، نیز به موجب مقررات این ماده، با انجام تغییرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.

وفق ماده ۹۵ آئین نامه اجرایی ثبت طرح صنعتی هرنوع انتقال گواهی‌نامه طرح صنعتی باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید همراه با مدارک ذیل تسلیم مرجع ثبت گردد:

۱-     آخرین گواهی‌نامه معتبر طرح صنعتی؛

۲-     سند رسمی حاکی از انتقال؛

۳-     مدارک نمایندگی قانونی؛

۴-     رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ها.

فرایند انتقال

به منظور انتقال یا اعطای اجازۀ بهره‌برداری از طرح صنعتی ثبت شده، یا انتقال حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه، میبایست مراحل زیر طی شوند:

 ۱ـ میبایست مالک طرح صنعتی، ابتدا با مدارک مالکیت (گواهینامه معتبر ثیت) یا اظهارنامه خود، به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه نماید.

 ۲ـ دفترخانه پیش از تنظیم سند مربوطه، دربارۀ آخرین وضعیت طرح صنعتی ثبت نهایی شده یا در مرحلۀ اظهارنامه، از مرجع ثبت استعلام می‌نماید.

 ۳ـ مالک میبایست از طریق سایت مرکز مالکیت معنوی<– ثبت انواع درخواست <– درخواست استعلام جهت انتقال، تصویر نامۀ استعلام را بارگذاری نماید.

۴ـ سپس مالک یا انتقال گیرنده، بایستی با در دست داشتن اصل نامۀ استعلام دفترخانه، پاسخ استعلام مذکور را حضوراً از ادارۀ ثبت طرح‌های صنعتی دریافت کند و به دفترخانه ارائه دهد.

۵ـ پس از تنظیم سند صلح توسط دفترخانه، انتقال دهنده/گیرنده، میبایست از طریق سایت مرکز، تصویر سند صلح را بارگذاری نماید.

۶ـ در آخرین مرحله، مالک میبایست با در دست داشتن اصل سند صلح و اصل گواهینامه ثبت طرح صنعتی (در صورت انتقال پس از ثبت) به اداره ثبت طرح‌های صنعتی مراجعه نماید تا انتقال انجام شده، در گواهینامۀ ثبت طرح صنعتی درج شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید