a
©️ طراحی و راه اندازی سایت: مجموعه اینترنتی ستاره درخشان

15:00 - 20:00

ساعات کاری: شنبه الی چهارشنبه

0 سبد خرید
  • سبد خرید شما خالی است
جستجو
منو
 

دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال

مهدی نائینی > دعاوی حقوقی  > دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال

دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال

دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال

مصوب دیماه ۱۳۶۳ درخصوص چگونگی تشکیل و رسیدگی به پرونده

افراد فاقد شناسنامه و افرادی که تابعیت آنان مشکوک است

الف- فاقدین شناسنامه

اصطلاح فاقدین شناسنامه به کسانی اطلاق می‌شود که مدعی باشند ایرانی هستند و سن آنان بیش از ۱۸ سال بوده و تا زمان مراجعه به ثبت احوال به هر طریق جهت آنان سند سجلی تنظیم نگردیده است. سیر مراحل رسیدگی به درخواست فاقدین شناسنامه به شرح زیر می‌باشد:

۱- متقاضی با تسلیم یکبرگ شهادت‌نامه مصدق متضمن مشخصات خود و والدین و فاقد شناسنامه بودن و داشتن تابعیت ایرانی که لااقل به امضاء سه شاهد رسیده باشد و ۱۲قطعه عکس (۴×۳) تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه را درخواست می‌نماید.

تبصره ۱- امضاء لااقل دو شاهد شهادت‌نامه باید در شهرها به گواهی دفترخانه اسناد رسمی و در بخشها و روستاها به تأیید مرجع انتظامی محل برسد.

تبصره ۲- در مورد افرادی که تحت حمایت مؤسسات عام‌المنفعه قرار دارند گواهی مؤسسه مذکور ملاک پذیرش درخواست خواهد بود.

تبصره ۳- عکسها باید همانند و تمام رخ بوده و با قیافه و سن متقاضی بهنگام مراجعه مطابقت داشته باشد.

۲- علاوه بر مدارک مندرج در بند ۱ متقاضی باید حکم احراز نسب یا گواهی حصروراثت و یا اقرارنامه رسمی (موضوع ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی) حسب مورد ارائه نماید.

۳- نماینده یا مأمور ثبت احوال باید علل عدم مراجعه به ثبت احوال جهت دریافت شناسنامه را از متقاضی سئوال و برگ درخواست (موضوع بند ۵) را به امضاء و یا اثرانگشت متقاضی برساند.

۴- نماینده یا مأمور ثبت احوال با طرح پرسشهای لازم، شناختی را که با توجه به قیافه ظاهری، لهجه و اصطلاحات بکار برده شده و سایر امارات و قرائن نسبت به هویت متقاضی بدست می‌آورد همراه با نظر خود در پرسشنامه درج نماید.

۵- برگ درخواست صدور شناسنامه ویژه افراد فاقد شناسنامه (نمونه شماره یک) از لحاظ موارد مندرج در آن و مشخصات کامل ابوین، خواهران و برادران و در صورت لزوم سایر منسوبین تکمیل می‌گردد.

تبصره- محل تولد متقاضی فاقد شناسنامه باید استعلام و دقیقاً در نمونه شماره یک درج گردد.

۶- در مورد اشخاصی که به موجب حکم محکمه رشید شناخته شده‌اند بدون رعایت محدودیت سنی (۱۸ سال تمام) از نمونه شماره یک استفاده خواهد شد.

۷- در صورت ارائه شناسنامه والدین و برادران و خواهران، پس از تأیید اصالت و احراز تعلق آنها تصویر شناسنامه‌های ارائه شده و یا رونوشت اسناد آنان ضمیمه برگ درخواست می‌گردد و اصل شناسنامه مسترد می‌شود.

                                     بسمه تعالی                   اداره : ……………………………..

        جمهوری اسلامی ایران                                               تاریخ : …………………………….

               وزارت کشور                                                    شماره : ……………………………

سازمان ثبت احوال کشور                                        پیوست : …………………………

               شورایعالی                                                                                  

صورتجلسه

بنا به دعوتنامه شماره ۱۴۵/ش/ع مورخه ۱/۱۰/۸۰ هشتمین جلسه شورای عالی ثبت احوال کشور در ساعت ۳۰/۸ صبح روز چهارشنبه مورخه ۵/۱۰/۸۰ به ریاست جناب آقای مهندس آیت‌الهی تشکیل گردید.

نظر به اینکه در فاصله جلسه هفتم تا هشتم، توسط کمیته تخصصی دستورالعملها و روشها، دستورالعملهای قبلی مرتبط با ماده ۴۵ ق.ث.ا جمع‌آوری و مورد بازنگری واقع گردید و نهایتاً پیش‌نویس دستورالعمل جدیدی در رابطه با موضوع به دبیرخانه شورای عالی واصل شد. لذا در این جلسه پیش‌نویس تهیه شده، مورد بحث و تبادل‌نظر قرارگرفت که تا بند ۱۱ آن (بشرح ضمیمه) تصویب گردید.

رئیس شورایعالی                                     سید محمدرضا آیت‌الهی

نماینده دانشگاه تهران                              دکتر سید حسین صفائی

نماینده دادگستری                                  محمدرضا ناصری دولت‌آبادی

نماینده مطلع سازمان ثبت احوال کشور        سعید عبودی

نماینده مرکز آمار ایران                             محمد جواد رعنائی‌فر

بسمه تعالی

دستورالعمل اجرایی ماده ۴۵ اصلاحی قانون ثبت احوال

مصوب دیماه ۱۳۶۳ درخصوص چگونگی تشکیل و رسیدگی به پرونده

افراد فاقد شناسنامه و افرادی که تابعیت آنان مشکوک است

الف- فاقدین سند سجلی

اصطلاح فاقدین سند سجلی به کسانی اطلاق می‌شود که مدعی باشند ایرانی هستند و سن آنان بیش از ۱۸ سال بوده و تا زمان مراجعه به ثبت احوال به هر طریق جهت آنان سند سجلی تنظیم نگردیده است. سیر مراحل رسیدگی به درخواست فاقدین سند سجلی به شرح زیر می‌باشد:

۱- متقاضی با تسلیم یکبرگ شهادت‌نامه مصدق متضمن مشخصات خود و والدین و فاقد شناسنامه بودن و داشتن تابعیت ایرانی که لااقل به امضاء دو شاهد رسیده باشد و ۱۲قطعه عکس (۴×۳) تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه را درخواست می‌نماید.

۱-۱- امضا دو نفر از شهود شهادت‌نامه باید در شهرها به گواهی دفترخانه اسناد رسمی و در بخشها و روستاها به تأیید مرجع انتظامی محل برسد.

۲-۱- در مورد افرادی که تحت حمایت مؤسسات عام‌المنفعه قرار دارند گواهی مؤسسه مذکور می‌تواند بجای شهادت‌نامه ملاک پذیرش درخواست باشد.

۳-۱- عکسها باید همانند و تمام رخ بوده و با قیافه و سن متقاضی بهنگام مراجعه مطابقت داشته باشد.

۲- علاوه بر مدارک مذکور متقاضی باید جهت اثبات نسبت خود حکم نسب یا اقرارنامه رسمی موضوع ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی[۱] را ارائه و یا اینکه بهنگام تکمیل برگ درخواست و پرسشنامه (موضوع بند ۳) در معیت پدر و مادر و دو نفر گواه نسبت به تکمیل اقرارنامه در ثبت احوال (نمونه شماره ۳) اقدام نماید.

۱-۲- در صورت غیبت مادر حضور پدر برای تنظیم اقرارنامه کافی است.

۲-۲- چنانچه پدر فوت نموده باشد ارائه دادنامه حصروراثت و یا حکم نسب الزامی است.

۳-۲- در هریک از حالات فوق چنانچه متقاضی خواستار قید مشخصات کامل مادر نباشد لازم است در رابطه با پدر مدرک اثبات نسب ارائه گردد و در این صورت در سند تنظیمی و شناسنامه صادره نام کوچک مادر قید خواهد شد.

۳- برگ درخواست صدور شناسنامه ویژه افراد فاقد سند سجلی ۱۸ سال به بالا (نمونه شماره۱) و پرسشنامه ۸ برگی (نمونه شماره ۴) باید با دقت و توسط مأمور ثبت احوال و یا در حضور و با نظارت وی در سه نسخه تکمیل و به امضای متقاضی و مأمور برسد.

۱-۳- در مورد درخواست اشخاصی که به موجب حکم دادگاه قبل از رسیدن به سن ۱۸سال تمام رشید شناخته شده‌اند برابر همین دستورالعمل اقدام و از نمونه‌های فوق استفاده خواهد شد.

۴- در صورت ارائه شناسنامه والدین و برادران و خواهران پس از تأیید اصالت و احراز تعلق آنها، تصویر شناسنامه‌های ارائه شده و یا رونوشت اسناد ‌آنان ضمیمه برگ درخواست می‌گردد و اصل شناسنامه‌ها مسترد می‌شود.

۵- نماینده یا مأمور ثبت احوال پس از تکمیل پرونده و بررسی صحت و سقم اظهارات تقاضاکننده پرونده امر را به اداره ثبت احوال متبوع خود تحویل و رسید دریافت خواهد داشت.

۶- اداره ثبت احوال موظف است متقاضی را برای تعیین سن به پزشکی قانونی و در صورت دایر نبودن پزشکی قانونی به پزشک معتمد بهداشت و درمان محل معرفی نماید.

۱-۶- در مورد افراد ذکوری که ظاهراً در سنین مشمولیت هستند برای تعیین سن طبق ماده۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی[۲] عمل می‌شود.

۷- پس از تعیین سن، رئیس اداره ثبت احوال مکلف است پرونده دریافتی را دقیقاً بررسی و در صورت تکمیل بودن به بایگانی اسناد سجلی ارجاع نماید.

۸- بایگانی اسناد سجلی با مراجعه به اسناد سجلی والدین، برادران، خواهران و ترادف آنها و با استفاده از اطلاعات پایگاه محلی نتیجه بررسی را در فرم مربوط درج می‌نماید.

۱-۸- چنانچه محل تولد و یا محل صدور شناسنامه والدین، برادران و خواهران متقاضی شهرستان دیگری باشد با استعلام از ادارات ذیربط و از طریق اطلاعات پایگاه محلی و یا پایگاه مرکزی بررسی لازم صورت گرفته، نتیجه در فرم مربوط درج خواهد شد.

۹- به منظور بررسی دقیق هویت فرد فاقد شناسنامه و تعیین کلاسمان آثار انگشتان، متقاضی طی فرمی (نمونه شماره……….) به دایره تشخیص هویت معرفی می‌شود تا ضمن اعلام کلاسمان آثار انگشتان و درصورت وجود سابقه، مشخصات سجلی مندرج در کارت انگشت‌نگاری را به اداره درخواست‌کننده منعکس و در صورت عدم وجود سابقه نیز مراتب را اعلام نمایند.

۱-۹- پس از وصول پاسخ از اداره تشخیص هویت رئیس اداره موضوع را جهت اعلام نظر به پایگاه اطلاعات مردودین تابعیت موضوع بند ۱-۲۲ این دستورالعمل منعکس می‌نماید.

۱۰- در صورت اعلام پایگاه اطلاعات مردودین مبنی بر عدم وجود سابقه و اعلام بایگانی اسناد سجلی دائر بر عدم وجود سند بنام متقاضی رئیس اداره ثبت احوال جهت احراز هویت یک نسخه از پرسشنامه‌های تکمیل شده را به مرجع انتظامی محل و یک نسخه به اداره اطلاعات محل ارسال می‌نماید.

۱-۱۰- درصورتیکه حداکثر ظرف ۳ ماه پاسخ اداره اطلاعات محل دریافت نگردید پرونده جهت رسیدگی به شورای تأمین محل ارجاع خواهد شد.

۱۱- چنانچه محل تولد و سکونت متقاضی فاقد شناسنامه دو شهرستان متفاوت بوده و یا فرد مورد نظر در طول زندگی خود در چندین شهرستان سکنی گزیده باشد، مراتب از طریق نیروی انتظامی محل جهت بررسی هویت به مراجع انتظامی محل تولد و محل یا محلهای سکونت اعلام شده توسط متقاضی که بیش از ۲ سال در آن محل سکونت داشته است منعکس و نتیجه نهایی به اداره ثبت احوال مربوط اعلام می‌شود.

                                     بسمه تعالی                   اداره : ……………………………..

        جمهوری اسلامی ایران                                               تاریخ : …………………………….

               وزارت کشور                                                    شماره : ……………………………

سازمان ثبت احوال کشور                                        پیوست : …………………………

               شورایعالی                                                                                  

صورتجلسه

بنا به دعوتنامه شماره ۱/ش/ع مورخه ۲۰/۱/۸۱ نهمین جلسه شورای عالی ثبت احوال کشور در ساعت ۳۰/۸ صبح روز چهارشنبه مورخه ۲۸/۱/۸۱ به ریاست جناب آقای عبودی تشکیل گردید.

در این جلسه رسیدگی به پیش‌نویس دستورالعمل جدید ماده ۴۵ ق.ث.ا ادامه یافت و پس از بحث و بررسی تا بند ۲۰ آن مورد تصویب قرارگرفت. همچنین بند ۸ دستورالعمل مذکور (از مصوبات جلسه قبل) به شرح ذیل اصلاح گردید:

«بایگانی اسناد سجلی با مراجعه به اسناد سجلی والدین، برادران، خواهران و ترادف آنها و با استفاده از اطلاعات پایگاه محلی و استعلام از پایگاه موضوع بند ۲۰ این دستورالعمل نتیجه را در فرم مربوط درج می‌نماید.»

رئیس شورایعالی                                     سعید عبودی

نماینده دانشگاه تهران                              دکتر سید حسین صفائی

نماینده دادگستری                                  محمدرضا ناصری دولت‌آبادی

نماینده مرکز آمار ایران                             محمد جواد رعنائی‌فر

نماینده مطلع سازمان ثبت احوال کشور        علیرضا ماحوزی

۱۲- ثبت احوال حتی‌المقدور ترتیبی اتخاذ خواهد کرد که جهت احراز هویت افراد توسط نیروی انتظامی منحصراً از مأمورین کادر ثابت استفاده گردد.

۱۳- پس از وصول پاسخ مراجع مذکور رئیس اداره ثبت احوال مدارک ارائه شده و پاسخهای رسیده را از حیث تردید یا عدم تردید در هویت و تابعیت دقیقاً بررسی می‌نماید چنانچه هویت و تابعیت متقاضی مورد تردید واقع گردید پرونده را برابر نمونه شماره………. جهت بررسی و احراز تابعیت به ش ورای تأمین ارسال میدارد.

۱۴- چنانچه با بررسی نظرات اعلامی و مدارک ارائه شده هویت و تابعیت تقاضاکننده مورد تردید نبود پرونده همراه با نظریه صریح مسئول اداره ثبت احوال شهرستان به اداره کل ثبت احوال استان ارسال می‌شود.

۱۵- رسیدگی به پرونده‌های موضوع بند ۱۴ با هیأت سه نفره مرکب از مدیر کل، معاون حقوقی و سجلی و مسئول حراست استان خواهد بود تا با بررسی دقیق مدارک و مستندات نبست به صدور مجوز تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه یا ارجاع پرونده جهت احراز تابعیت به شورای تأمین شهرستان اعلام نظر نمایند.

۱۶- اداراتی که محل استقرارشان در مرکز بخش می‌باشد، موضوع را از طریق اداره ثبت احوال شهرستان متبوع به شورای تأمین شهرستان اعلام خواهند نمود.

۱۷- شورای تأمین شهرستان در جلسه‌ای با حضور رئیس اداره ثبت احوال پرونده ارجاعی را مورد بررسی قرار می‌دهد و درخصوص تابعیت متقاضی مطابق نمونه شماره……. اعلام‌نظر می‌نماید. درصورتیکه مدارک ارائه شده کافی برای اخذ تصمیم شورای تأمین نباشد، شورا می‌تواند مراتب را با قید موارد نقص جهت بررسی مجدد به اداره ثبت احوال اعلام نماید.

۱۸- پس از ابلاغ تصمیم هیأت سه نفره یا شورای تأمین شهرستان مبنی بر احراز تابعیت ایرانی به طریق زیر عمل می‌شود:

۱-۱۸- رئیس اداره ثبت احوال پس از حصول اطمینان از تکمیل بودن پرونده آن را برای تعیین نام‌خانوادگی مورد تقاضا و اقدامات قانونی راجع به تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه به مسئول ذیربط ارجاع می‌نماید.

۲-۱۸- مسئول تنظیم سند پس از ملاحظه محتویات پرونده با رعایت قوانین و مقررات نسبت به تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه اقدام و یکبرگ رونوشت سند سجلی تنظیم را به انضمام عین پرونده و در صورتی که صاحب سند در سنین مشمولیت (۱۸ تا ۵۰سال) باشد همراه با مشخصات مشمول به اداره متبوع خود ارسال می‌نماید.

۳-۱۸- درخصوص اشخاصی که بنا به اعلام اداره تابعیت وزارت امور خارجه دارای تابعیت مضاعف تشخیص داده شوند مراتب در اسناد تنظیمی و شناسنامه آنان قید خواهد شد.

۴-۱۸- رئیس اداره ثبت احوال مکلف است مشخصات سند سجلی و شناسنامه صادره را طبق فرمهای نمونه به اداره تشخیص هویت، نیروی انتظامی و در مورد مشمولین وظیفه به اداره وظیفه عمومی محل اعلام و سپس دستور بایگانی پرونده را صادر نماید.

۵-۱۸- در مورد اشخاصی که از نظر شورای تأمین تبعه خارجی شناخته خواهند شد مراتب جهت اقدامات قانونی مطابق نمونه شماره………. به نیروی انتظامی و وزارت امورخارجه اعلام خواهد شد.

۱۹- درصورتیکه تابعیت ایرانی متقاضی مورد تأیید هیأت سه نفره یا شورای تأمین شهرستان واقع گردد و مدارک یا قرائنی مبنی بر دارابودن تابعیت خارجی نیز وجود داشته باشد به موازات اقدام مربوط به تنظیم سند و صدور شناسنامه مراتب جهت اقدامات قانونی (موضوع ماده ۹۸۹ قانون مدنی) به وزارت امور خارجه اعلام می‌گردد.

۲۰- به منظور جلوگیری از تشکیل پرونده‌های متعدد جهت اشخاصی که تابعیت آنان از طرف شوراهای تأمین ردّ گردیده، پایگاه اطلاعات مردودین تابعیت در مرکز سازمان تشکیل می‌گردد ادارات ثبت احوال موظفند ضمن نمونه شماره………. مشخصات افراد مذکور را با ذکر کلاسمان آثار انگشتان آنان به پایگاه ارسال دارند.

۷- پس از تعیین سن، رئیس اداره ثبت احوال مکلف است پرونده دریافتی را دقیقاً بررسی و در صورت تکمیل بودن به بایگانی اسناد سجلی ارجاع نماید.

۸- بایگانی اسناد سجلی با مراجعه به اسناد سجلی والدین، برادران، خواهران و ترادف آنها و با استفاده از اطلاعات پایگاه محلی و استعلام از پایگاه موضوع بند ۲۰ این دستورالعمل نتیجه را در فرم مربوط درج می‌نماید.

۱-۸- چنانچه محل تولد و یا محل صدور شناسنامه والدین، برادران و خواهران متقاضی شهرستان دیگری باشد با استعلام از ادارات ذیربط و از طریق اطلاعات پایگاه محلی و یا پایگاه مرکزی بررسی لازم صورت گرفته، نتیجه در فرم مربوط درج خواهد شد.

۹- به منظور بررسی دقیق هویت فرد فاقد شناسنامه و تعیین کلاسمان آثار انگشتان، متقاضی طی فرمی (نمونه شماره……….) به دایره تشخیص هویت معرفی میشود تا ضمن اعلام کلاسمان آثار انگشتان و در صورت وجود سابقه، مشخصات سجلی مندرج در کارت انگشت‌نگاری را به اداره درخواست‌کننده منعکس و در صورت عدم وجود سابقه نیز مراتب را اعلام نمایند.

۱-۹- پس از وصول پاسخ از اداره تشخیص هویت رئیس اداره موضوع را جهت اعلام نظر به پایگاه اطلاعات مردودین تابعیت موضوع بند ۱-۲۲ این دستورالعمل منعکس می‌نماید.

۱۰- درصورت اعلام پایگاه اطلاعات مردودین مبنی بر عدم وجود سابقه و اعلام بایگانی اسناد سجلی دائر بر عدم وجود سند بنام متقاضی رئیس اداره ثبت احوال جهت احراز هویت یک نسخه از پرسشنامه‌های تکمیل شده را به مرجع انتظامی محل و یک نسخه به اداره اطلاعات محل ارسال می‌نماید.

۱-۱۰- درصورتیکه حداکثر ظرف ۳ ماه پاسخ اداره اطلاعات محل دریافت نگردید پرونده جهت رسیدگی به شورای تأمین محل ارجاع خواهد شد.

۱۱- چنانچه محل تولد و سکونت متقاضی فاقد شناسنامه دو شهرستان متفاوت بوده و یا فرد مورد نظر در طول زندگی خود در چندین شهرستان سکنی گزیده باشد، مراتب از طریق نیروی انتظامی محل جهت بررسی هویت به مراجع انتظامی محل تولد و محل یا محلهای سکونت اعلام شده توسط متقاضی که بیش از ۲ سال در آن محل سکونت داشته است منعکس و نتیجه نهایی به اداره ثبت احوال مربوط اعلام می‌شود.

                                     بسمه تعالی                   اداره : ……………………………..

        جمهوری اسلامی ایران                                               تاریخ : …………………………..

               وزارت کشور                                                    شماره : ……………………………

سازمان ثبت احوال کشور                                        پیوست : …………………………

               شورایعالی                                                                                   

صورتجلسه

بنا به دعوتنامه شماره ۷/ش/ع مورخه ۷/۲/۸۱ دهمین جلسه شورای عالی ثبت احوال کشور در ساعت ۳۰/۸ صبح روز چهارشنبه مورخه ۱۱/۲/۸۱ به ریاست جناب آقای عبودی تشکیل گردید. در این جلسه ابتدا موضوع دستورالعمل‌های جاری تهیه شده در دو مجلد (که قبلاً جهت ملاحظه به اعضای شورایعالی ثبت احوال کشور ارائه شده بود) مطرح و اجرای آنها برای مدت ۶ ماه دیگر بلامانع اعلام گردید. سپس رسیدگی به پیش‌نویس دستورالعمل جدید ماده ۴۵ ق.ث.ا ادامه یافت و از قسمت ب دستورالعمل مذکور با عنوان «افرادی که تابعیت آنان مشکوک است» مورد بحث و بررسی قرارگرفت که تا بند۳ آن مورد تصویب واقع شد.

ضمناً با توجه به جایگاه قانونی شورایعالی ثبت احوال مقرر گردید مصوبات آن از طریق رسانه‌های گروهی به اطلاع مردم رسانده شود مگر در مواردی که به دلایلی منجمله محرمانه بودن موضوع، شورا انتشار آن را بدین نحو به مصلحت نداند.

رئیس شورایعالی                                     سعید عبودی

نماینده دانشگاه تهران                              دکتر سید حسین صفائی

نماینده دادگستری                                  محمدرضا ناصری دولت‌آبادی

نماینده مرکز آمار ایران                             محمد جواد رعنائی‌فر

نماینده مطلع سازمان ثبت احوال کشور        علیرضا ماحوزی

ب- افرادی که تابعیت آنان مشکوک است

افرادی که تابعیت آنان مشکوک است که در این دستورالعمل به اختصار «افراد مشکوک» نامیده می‌شوند به اشخاصی اطلاق می‌شود که دارای اسناد سجلی و شناسنامه بوده لیکن هویت و تابعیت ایرانی آنان بنا به دلایلی مورد تردید واقع گردد، خواه اسامی آنان در لیست اسامی افراد مشکوک ثبت گردیده و یا ثبت نشده باشد.

سیر مراحل بررسی پرونده افراد مشکوک بشرح ذیل می‌باشد :

۱- مأمورین ثبت احوال در صورت دریافت گزارش و یا مواجه شدن با شناسنامه‌ای که هویت و تابعیت صاحب آن بنا به قرائن و دلایل منطقی مورد تردید واقع شده مکلفند از تسلیم شناسنامه به صاحبش خودداری و آنرا با گزارشی به رئیس اداره متبوع تسلیم نمایند. رئیس اداره جهت بررسی و رفع تردید پیرامون هویت، نظر مراجع انتظامی محل صدور، تولد و محل یا محلهای سکونت را اخذ و سپس پرونده را جهت اعلام نظر در مورد تابعیت به شورای تأمین محل صدور ارسال می‌دارد تا با اخذ نظر شوراهای تأمین محل تولد و محل یا محلهای سکونت نسبت به بررسی پرونده و اعلام نظر نهایی در مورد تابعیت متقاضی اقدام نماید.

۲- در صورت اثبات تابعیت ایرانی فرد مشکوک توسط شورای تأمین شهرستان و در اجرای ماده۴۵ قانون ثبت احوال نتیجه بررسی فقط در سند سجلی قید و شناسنامه وی مسترد می‌گردد.

۳- در صورت اثبات تابعیت ایرانی افرادی که اسامی آنان قبلاً در لیست افراد مشکوک ثبت گردیده است مراتب جهت حذف اسامی آنان از لیستهای مذکور به اداره کل امور سجلی و پژوهش اعلام خواهد شد.

                                     بسمه تعالی                   اداره : ……………………………..

        جمهوری اسلامی ایران                                               تاریخ : …………………………….

               وزارت کشور                                                    شماره : ……………………………

سازمان ثبت احوال کشور                                        پیوست : …………………………

               شورایعالی                                                                                   

صورتجلسه

بنا به دعوتنامه شماره ۱۰/ش/ع مورخه ۷/۳/۸۱ یازدهمین جلسه شورای عالی ثبت احوال کشور در ساعت ۳۰/۸ صبح روز چهارشنبه مورخه ۸/۳/۸۱ به ریاست جناب آقای عبودی تشکیل گردید.

در این جلسه رسیدگی به پیش‌نویس دستورالعمل جدید ماده ۴۵ ق.ث.ا ادامه یافت و پس از بحث و تبادل نظر تا بند ۴ بخش ج (آخرین بند دستورالعمل) مورد تصویب قرارگرفت.

رئیس شورایعالی                                     سعید عبودی

نماینده دانشگاه تهران                              دکتر سید حسین صفائی

نماینده دادگستری                                  محمدرضا ناصری دولت‌آبادی

نماینده مرکز آمار ایران                             محمد جواد رعنائی‌فر

نماینده مطلع سازمان ثبت احوال کشور        علیرضا ماحوزی

۴- هرگاه هویت و تابعیت ایرانی فرد مشکوک مورد تأیید قرارنگرفت رأی شورای تأمین جهت ابطال سند سجلی و شناسنامه بوسیله هیأت حل اختلاف به اداره ثبت احوال مربوط ارسال می‌گردد و سپس گزارش مشروح و مستدل همراه با نظریه شورای تأمین شهرستان و پرونده و مدارک بدست آمده جهت تعقیب قانونی به حوزه قضائی محل فرستاده می‌شود.

ج- امور متفرقه

۱- مدیران کل و معاونین حقوقی و سجلی ثبت احوال استانها موظفند در بازدید از ادارات تابعه پرونده‌های فاقدین سند سجلی و افراد مشکوک را از حیث رعایت قوانین، مقررات و دستورالعملها بررسی و در صورت مشاهده نقص و اقدامی مغایر، راهنمایی و پیگیری لازم را بعمل آورند.

۲- شورای تأمین شهرستانها، مراجع انتظامی ادارات ثبت احوال و سایر ارگانها که بنحوی از انحاء در اجرای این دستورالعمل دخالت دارند همکاریهای لازم در این زمینه را معمول خواهند داشت.

۳- نمونه فرمهای این دستورالعمل پیوست است.

۴- این دستورالعمل در جلسه مورخ ۸/۳/۸۱ شورای عالی ثبت احوال و با اتفاق آراء تمام اعضاء مورد تصویب واقع و با ابلاغ آن کلیه دستورالعملها، بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های صادره قبلی در این رابطه ملغی و بلااثر اعلام می‌گردد.

صورتجلسه

بنا به دعوتنامه شماره ۲۷/ش/ع مورخه ۶/۵/۸۲ نوزدهمین شورای عالی ثبت احوال کشور در ساعت ۳۰/۸ صبح روز چهارشنبه مورخه ۸/۵/۸۲ به ریاست جناب آقای عبودی تشکیل گردید.

در این جلسه با توجه دستور کار آن :

۱- دستورالعمل چگونگی رفع مغایرت‌ها مورد بررسی و تصویب قرارگرفت.

۲- با توجه به پیشنهاد ادارات کل در ارتباط با مشکلات اجرایی دستورالعمل ماده۴۵ و بنا به درخواست اداره کل امور حقوقی قسمتهای ذیل از دستورالعمل مذکور مورد بازنگری قرارگرفت که به شرح ضمیمه اصلاح گردید.

– بخش الف (فاقدین ورقه)، بند ۱۹

– بخش ب (افرادی که تابعیت‌آنان مشکوک است)، بند ۱

– بخش ج (امور متفرقه)، بند ۱، الحاق بند ۲ (جدید)، تغییر شماره بندهای ۲، ۳، ۴ و ۵ به ترتیب به ۳، ۴، ۵ و ۶ .

– نمونه فرم شماره ۳ .

رئیس شورایعالی                                     سعید عبودی

نماینده دانشگاه تهران                              دکتر سید حسین صفائی

نماینده دادگستری                                  محمدرضا ناصری دولت‌آباد

نماینده مرکز آمار ایران                             محمد جواد رعنائی‌فر

نماینده مطلع سازمان ثبت احوال کشور        احسان پورمنتی

بسمه تعالی

« اصلاحیه دستورالعمل ماده ۴۵ »

الف- فاقدین ورقه

بند ۱۹- درصورتیکه تابعیت ایرانی متقاضی مورد تائید هیأت ۳ نفره یا شورای تأمین شهرستان واقع گردد و مدارک یا قرائنی مبنی بر دارا بودن تابعیت خارجی نیز وجود داشته باشد مراتب جهت اقدامات قانونی (موضوع ماده ۹۸۹) قانون مدنی به وزارت امور خارجه اعلام می‌گردد. در صورت عدم پاسخ وزارت امور خارجه طی مدت ۲ ماه با اعلام اداره کل ثبت احوال امور خارجه شناسنامه صادر و تحویل خواهد شد. (نمونه‌شماره۲۴)

ب- افرادی که تابعیت آنان مشکوک است

بند ۱- مأمورین ثبت احوال در صورت دریافت گزارش و یا مواجه شدن با شناسنامه‌ای که هویت و تابعیت صاحب آن بنا به قرائن و دلایل منطقی مورد تردید واقع شده مکلفند از تسلیم شناسنامه به صاحبش خودداری و آنرا با گزارشی به رئیس اداره متبوع تسلیم نمایند. رئیس اداره جهت بررسی و رفع تردید پیرامون هویت، نظر مراجع انتظامی و اطلاعات محل صدور، تولد و محل یا محلهای سکونت (بیش از ۲ سال) را اخذ و سپس پرونده را جهت اعلام نظر در مورد تابعیت از طریق اداره ثبت احوال محل صدور به شورای تأمین محل صدور ارسال می‌دارد. (فرم نمونه شماره ۱۵)

ج- امور متفرقه

بند ۱- درخصوص فرزندان افرادی که پرونده آنها حسب مورد در کمیسیون ۳ نفره یا شورای تأمین مطرح (اعم از فاقدین و افرادی که تابعیت آنها مشکوک است و رأی بر ایرانی بودن آنها صادر می‌گردد بشرح ذیل اقدام خواهد گردید.

الف- جهت فرزندان صغیر افراد فاقد ورقه با رعایت مقررات جاری سند سجلی تنظیم و شناسنامه صادر می‌گردد و درخصوص فرزندان کبیر پس از تشکیل پرونده و رسیدگی به موضوع مجوز لازم توسط کمیسیون ۳ نفره صادر خواهد شد و در صورت تردید در تابعیت پرونده را به شورای تأمین ارسال خواهند نمود.

ب- در رابطه با فرزندان صغیر افرادی که تابعیت آنها مشکوک بوده لیکن درش ورای تأمین تابعیت آنان تأیید شده است به تبعیت از پدر خدمات سجلی ارائه خواهد شد و درخصوص فرزندان کبیر پس از تشکیل پرونده و رسیدگی توسط کمیسیون ۳ نفره در صورت موافقت ضمن اعاده پرونده مجوز تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه را صادر و چنانچه تابعیت مورد تردید واقع گردد پرونده را به شورای تأمین ارسال خواهند نمود.

بند ۲- ادارات ثبت احوال باید پرونده‌های آن دسته از فاقدین شناسنامه بالای ۱۸سال مدعی تابعیت ایران را که پدر و مادر آنها فاقد مستندات سجلی بوده و یا مدارک و شواهد معتبر دال بر اقامت آنها در خارج از کشور و یا تولد آنها د خارج از کشور وجود داشته باشد قبل از طرح در شورای تأمین از طریق اداره کل ثبت احوال امور خارجه به اداره تابعیت و امور پناهندگان وزارت امور خارجه ارسال و نظر آن مرجع را نیز درخصوص تابعیت اینگونه افراد اخذ نمایند. بدیهی است شورای تأمین پس از بررسی پرونده و لحاظ‌نمودن کلیه جوانب امر تصمیم نهایی را درخصوص تابعیت صاحب پرونده اتخاذ خواهد نمود.

۱- ماده ۱۲۷۳- اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولاً تحقق نسب برحسب عادت و قانون ممکن باشد ثانیاً کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند مگر در مورد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد.

۱- ماده ۱۰- در مورد کسانی که ظاهراً در سنین مشمولیت قرار دارند و بعنوان عدم دریافت شناسنامه تقاضای صدور شناسنامه می‌نمایند اداره ثبت احوال محل، این قبیل افراد را جهت معاینه در شورای پزشکی به حوزه وظیفه عمومی محل معرفی و سپس برابر نظر شورا نسبت به صدور شناسنامه برای آنان اقدام خواهند نمود و حوزه وظیفه عمومی محل به شرح ماده ۹ در مورد آنها طبق شناسنامه صادره اقدام می‌نماید.

لطفا این مطلب را به اشتراک بگذارید...

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید