دعاوی کیفری

جرایم گمرکی

هر نوع اظهار خلاف واقع در اظهارنامۀ تسلیمی به گمرک ، که متضمن زیان مالی دولت باشد و در جریان انجام تشریفات گمرکی پیش از خروج کالا از گمرک کشف شود و مستلزم دریافت تفاوت حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، هزینه‌های گمرکی و عوارض باشد برحسب مورد جریمۀ مالی به‌شرح زیر دریافت می‌شود.

۱. جریمۀ اعلام ارزش کالا ، کمتر از ارزش گمرکی مقرر ، در اظهارنامه
در مورد کالائی که حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، هزینه‌های گمرکی و یا عوارض آن از روی ارزش تعیین گردیده است هرگاه ارزش کالا در اظهارنامه کمتر از ارزش گمرکی مقرر در مواد ۱۰و ۱۱ قانون امور گمرکی اظهار شده باشد ، علاوه بر اخذ تفاوت ، جریمه ای نیز از ده درصد با یک برابر مابه‌التفاوت به تشخیص رئیس گمرک محل که با توجه به اوضاع و احوال تعیین خواهد کرد ، وصول می‌شود (تبصرۀ ۴ ماده ۲۶۸ آ.ا.ق.ا.گ)
۲. جریمۀ اعلام نام کشور و مبداء کالا ، برخلاف واقع
هرگاه نام کشور مبداء کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد و این خلاف متضمن زیان مالی دولت باشد علاوه بر دریافت مابه‌التفاوت مبلغ دیگری به‌عنوان جریمه معادل ده درصد تا یک برابر مابه‌التفاوت به تشخیص رئیس گمرک با توجه به اوضاع و احوال تعیین و دریافت می‌گردد (تبصرۀ مادۀ ۲۶۸ آ.ا.ق.ا.گ)
۳. جریمۀ تخلفات گمرکی ، توأم با اسناد خلاف واقع
هرگاه تخلفات مذکور در مادۀ ۲۶۸ آئین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی ، به استثناء بند ب و تبصرۀ ذیل بند ج آن (که در هر حال مشمول مقررات قاچاق می‌باشد) توأم با ابراز اسناد یا صورت‌حساب (فاکتور) نادرست باشد و این عمل بر اثر انجام تشریفات گمرکی یا به هر ترتیب دیگری پیش از خروج کالا یا بعد از خروج کالا از گمرک کشف شود علاوه بر تعقیبی که ممکن است طبق مواد مربوط به قانون مجازات عمومی به‌عمل آید از مرتکب علاوه بر اصل تفاوت از پنجاه درصد تا یک برابر آن نیز به تشخیص رئیس گمرک با توجه به اوضاع و احوال به‌عنوان جریمه دریافت می‌گردد (مادۀ ۲۶۹ آ.ا.ق.ا.گ)
۴. جریمۀ تخلفات گمرکی که به‌طور صریح ، برای آن جریمه تعیین نشده است
در مورد هرگونه تخلف از مقررات گمرکی که به‌طور صریح در قانون امور گمرکی و آئین‌نامۀ اجرائی آن جریمه تعیین شده است ، مبلغی که حداقل آن ۱/۰۰۰ ریال و حداکثر آن ۱۰/۰۰۰ریال نخواهد بود ، به تشخیص رئیس گمرک محل دریافت خواهد شد (تبصرۀ ۲ مادۀ ۲۶۹ آ.ا.ق.ا.گ(
۵. جریمۀ وسایط نقلیه که در مهلت تعیین شده از کشور خارج نشوند
وسایط نقلیه‌ای که به استناد جواز عبور بین‌المللی موضوع مادۀ ۱۹۲ آئین‌نامۀ اجرائی قانون امور گمرکی و یا پروانۀ ترانزیت وارد می‌شود ، دارندگان آن مکلف هستند وسایط نقلیۀ خود را در موعد مقرر که از طرف گمرک تعیین می شود از کشور خارج یا تشریفات گمرکی آن را انجام دهند. در غیر این صورت و بدو عذر موجه مورد قبول کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ، برای هر روز تأخیر مبلغ ۵۰۰ ریال به‌عنوان جریمه از آنان دریافت خواهد شد (مادۀ ۲۷۰ آ.ا.ق.ا.گ)
۶. جریمۀ اظهار کالای مجاز ، تحت عنوان نام و مشخصات کالای مجاز دیگر ، با حقوق گمرکی و … کمتر
هرگاه کالای مورد اظهار ، کالای مجاز بوده و در اظهارنامه تمام و یا قسمتی از آن با نام و یا مشخصات کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی ، سود بازرگانی ، هزینه‌های گمرکی و عوارض آن کمتر است ، اظهار شده باشد علاوه بر دریافت مابه‌التفاوت ، مستلزم پرداخت جریمه خواهد بود که با توجه به اوضاع و احوال ، از طرف رئیس گمرک محل تعیین و دریافت می گردد. حداقل این جریمه معادل ده درصد و حداکثر یک برابر مابه‌التفاوت خواهد بود. چنانچه این اظهار ، توأم با اعلام نام دیگر و با استفاده از اسناد یا سیاهۀ خلاف واقع باشد طبق بند ۹ مادۀ ۲۹ قانون امور گمرکی ، مشمول مقررات قاچاق خواهد بود (بند ج و تبصرۀ ۱ ذیل آن از مادۀ ۲۶۸ آ.ا.ق.ا.گ)
۷. جرائم تخلفات حق‌العملکاران گمرک تخلفات حق‌العملکاران

به ما امتیاز بدهید...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Adblock رو غیر فعال کنید

بخشی از درآمد سایت با تبلیغات تامین می شود لطفا با غیر فعال کردن ad blocker از ما حمایت کنید