وکیل دادگستری

مهدی نائینی

زمینه فعالیت بنده در تمام موارد و پرونده های حقوقی میباشد لذا بهتر آن است که هر وکیلی در حین انجام کار گرایشی هم به سمت کار تخصصی داشته باشد