مطالب حقوقی

نوشته های تخصصی در خصوص امور حقوقی

موارد خارج از پوشش بیمه بدنه

موارد خارج از پوشش بیمه بدنه

موارد خارج از پوشش بیمه بدنه

در بیمه بدنه، خطرات زیر بیمه نمی‌شوند:

۱-خطرات بیمه ناپذیر نظیر جنگ، شورش، بلوا و امثال آن

۲- در صورتی که راننده موضوع بیمه در هنگام وقوع حادثه فاقد گواهی‌نامه رانندگی باشد و یا گواهی‌نامه رانندگی او باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمائی و رانندگی، گواهی‌نامه وی برای رانندگی موضوع بیمه مناسب نباشد. اتمام اعتبار گواهی‌نامه در حکم بطلان آن نیست ولیکن استعلام از واحد صدور گواهی‌نامه برای راننده تحت پوشش بیمه‌نامه بدنه الزامی است.

۳- کاهش بهای وسایل نقلیه در نتیجه حادثه یا حریق

۴- خسارتهای مربوط به خط کشیدگی یا میخ کشیدگی بدنه اتومبیل

۵-شکست شیشه و آسیب به لاستیک به تنهایی(مگر با توافق شرکت بیمه که پوشش آن خریداری شده باشد).

۶- خسارت ناشی از یدک‌کشی و بکسل‌کشی توسط اتومبیل (بغیر از مواردی که مجاز بوده و کلیه اصول ایمنی رعایت شده باشد) و یا استفاده اتومبیل در موارد غیر مجاز

۷- خسارتهایی که عمداً توسط بیمه گذار یا راننده وی و یا هر کسی که وسیله نقلیه به او سپرده شده است وارد می‌آید.

۸- خسارتهای ناشی از ضبط، توقیف ویا مصادره اتومبیل که توسط مراجع قضائی  یا حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی، مگر آنکه عمل گریز توسط متصرفین غیر قانونی باشد.

۹- مست بودن یا در حالت عادی نبودن راننده (نظیر استعمال مواد مخدر یا قرص های خواب آور)

۱۰- خسارت ناشِی از مسابقات اتومبیل‌رانی ، شرط‌بندی یا آزماِیش سرعت و آموزش رانندگی (مگر با توافق بیمه گر که پوشش آن خریداری شده باشد).

۱۱- خسارت وارده ناشی از حمل مواد سریع الاشتعال، مواد منفجره و اسید مگر آنکه موضوع مخصوص بیمه حمل آن باشد.

۱۲- خسارتهاِی وارده به محموله های وسیله نقلیه

۱۳- خسارت ناشی از عدم النفع مگر با توافق بیمه‌گر

۱۴- خسارت وارده به وسیله نقلِیه مورد بیمه در اثر اضافه بار و اضافه مسافر و ِیا در حین بار گیری و بار اندازی

۱۵- سیل، زلزله، آتشفشان (مگر با توافق شرکت بیمه که پوشش آن خریداری شده باشد)

۱۶-خسارتهای وارده به وسایل و دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی موضوع بیمه، در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کار کرد آنها باشد.

۱۷- خسارت ناشی از سرقت لوازم و قطعات موضوع بیمه پس از وقوع حادثه

 

برچسب: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دیدگاه بگذارید